Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Poznańskie Studia Polonistyczne VIII

Czasopismo „Poznańskie Studia Slawistyczne” zostało powołane w 2011 przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem jest publikacja efektów najszerzej rozumianych badań słowianoznawczych i bałkanistycznych, adresowanych do wszystkich, polskich i zagranicznych, znawców i miłośników kultury słowiańskiej oraz bałkańskiej. Na jego łamach ukazują się teksty filologiczne (literaturoznawcze i językoznawcze), folklorystyczne, antropologiczne, kulturoznawcze, historiograficzne, religioznawcze i socjologiczne w wieloaspektowych, interdyscyplinarnych i często komparatystycznych ujęciach, rozpatrujące różnorodne zagadnienia slawistyczne oraz bałkanistyczne. Krąg tematyczny czasopisma stanowi bałkańska słowiańszczyzna i niesłowiańskie Bałkany w ich słowiańskim kontekście i w ujęciach komparatystycznych. Czasopismo dąży do rozszerzania przestrzeni dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian, inspiruje do dyskusji i polemik, pozwalających na zredefiniowanie zadań i kierunków rozwoju slawistyki, która odpowiedzieć musi na wiele pytań wypływających z przemian nowej rzeczywistości.

Poznan Slavic Studies” scientific journal was established in 2011 by the Institute of Slavic Studies at Adam Mickiewicz University in Poznan. Its aim is to publish the results of research in the field of Balkan and Slavic studies. The journal is addressed to all Polish and foreign experts and lovers of Slavic and Balkan culture. A wide variety of articles are published on pages of this journal such as philological (literary and linguistic), folkloric, anthropological, culture-related, historiographical, sociological and religion-related texts, in multifaceted, interdisciplinary and comparative interpretations, often examining the various issues of Slavic and Balkan studies. Journal’s circles of interest are Balkan Slavdom and non-Slavic Balkans in their Slavic context and comparative interpretations. The journal strives to expand a dialogue between cultures and contributes to advancing scientific reflection on literature, languages, history, anthropological and aesthetic categories, defining the old and the contemporary culture of the Slavs. It inspires discussion and polemics, allowing the redefinition of tasks and the development directions of Slavic Studies, which must answer to the many questions arising from the changes of the new reality.

Rozprawy i artykuły

Lucyna Agnieszka Jankowiak: Semantyka prasłowiańska a współczesna częstych leksemów rzeczownikowych polszczyzny

Lidia Jarosz: Struktura składniowa przysłów polskich. Część 2: Wypowiedzenia pojedyncze - typy podmiotów, szyk głównych części wypowiedzenia

Tomasz Lisowski: "Historyja o Szczęściu a o Swejwoli" (1522) a "Fortuny i cnoty różność" (1524) - dwa ujęcia normatywne

Romana Łapa: O deontycznym znaczeniu konstrukcji z czasownikiem musieć i z predykatywem należy

Stanisław Mikołajczak: Porównania w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza

Alicja Pihan-Kijasowa: Circulation conditions of first-level groundwater in the Szarka catchment

Jerzy Sierociuk: Czy istniał prasłowiański język poetycki?

Agnieszka Słoboda: Weathering of gravels in the Czarny Dunajec alluvial cone in Podhale, Polish Carpathians

Michał Szczyszek: Zarys ewolucji formalnej i semantycznej przyrostka -owicz w języku polskim

Bogdan Walczak: Wybrane leksykalne rara et curiosa "Listu z Indii" Krzysztofa Pawłowskiego

Recenzje i omówienia

Włodzimierz Gruszczyński: Wokabularze ryskie na tle XVI- i XVII-wiecznej leksykografii polskiej (Bogdan Walczak)

Aleksandra Janowska: Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych (Agnieszka Szczaus)

Adam Siwiec: Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego (Magdalena Graf

Maria Steffen-Batogowa: Struktura akcentowa języka polskiego (Małgorzata Witaszek-Samborska)

Aleksander Wilkoń: Język artystyczny. Studia i szkice (Piotr Fliciński)

Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2000 (Agnieszka Krygier-Łączkowska)

Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 1999/2000 (Agnieszka Krygier-Łączkowska).

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Poznańskie Studia Polonistyczne VIII
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
Seria Językoznawcza
ISSN 1233-8672
ISBN 83-232-1120-5
Liczba stron 228
Liczba arkuszy wydawniczych 14,00
Format [cm] 11,5 x 16,5
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się