Język
Nawigacja mobilna Strona główna

(Post)kolonialne wytwarzanie Jamajki. Etnografia mobilności społecznej

36,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Społeczeństwo Jamajki przeszło długą drogę od dominującej liczebnie, a podporządkowanej kolonialnej władzy, służebnej populacji osób zniewolonych i pozbawionych podmiotowości prawnej, do obywateli kraju skazanego na peryferyzację w ramach gospodarki światowej. Autor przedstawia etnohistoryczne aspekty kształtowania się rasistowsko-klasistowskiej dominacji grupki Europejczyków nad większością ukształtowaną wskutek gospodarczego obrotu ludźmi, wykorzystywania i konserwowania ich podporządkowanego, podrzędnego statusu oraz eksploatacji globalnych nierówności. Na przykładzie jamajskich przestrzeni miejskiej i turystyki zaprezentował skutki kolonialnej niedbałości o rozwój społeczny i gospodarczy wyspy oraz utrzymywania większości jej mieszkańców w charakterze Innych, co zaowocowało odrzuceniem przez nich istotnej części „kolonialnej spuścizny” oraz dążeniami do wytworzenia własnej tożsamości. Końcowe rozdziały autor przeznaczył na omówienie praktycznych konsekwencji kontynuowania statusów etnorasowych i klasowych, zakorzenionych w kolonialnych i nacjonalistycznych hierarchiach, które nie przystają do opisu społeczeństw współczesnego świata, lecz są cynicznie reanimowane i wykorzystywane do legitymizowania wyzysku i dyskryminacji arbitralnie wybranych grup.

PODZIĘKOWANIA

WPROWADZENIE

1
MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA I PRZESTRZENNA Z PERSPEKTYWY WIELOSTANOWISKOWEJ
1.1. Mobilność społeczna
1.2. Mobilność przestrzenna
1.3. Reżimy wiedzy, tożsamości i mobilności
1.4. Dobrostan

2
ETNOGRAFIA I MOBILNOŚĆ – ANTROPOLOGICZNA REWIZYTA TERENOWA
2.1. „Rewizyta” i „etnografia”
2.2. Rewizyta w Jamajce: jeden kraj, sześć dekad, co najmniej dwie etnografie

3
KOLONIALNE STATUSY ETNORASOWE
3.1. Dalsze transformacje statusów etnorasowych

4
EFEKT PAŃSTWA I JEGO WYCOFANIA

5
TRANSFORMACJA I TOŻSAMOŚĆ PRZESTRZENNA W KINGSTON
5.1. Kolonialna spuścizna miejska Jamajki
5.2. Postkolonialna transformacja społeczna Jamajki
5.3. Symboliczny krajobraz i kolonialne ślady w Kingston
5.4. Trudna kwestia przestrzennej i architektonicznej tożsamości. Duma i odrzucenie

6
POZA „LUKSUSOWYM WIĘZIENIEM”. SPOŁECZNE ODDZIAŁYWANIA TURYSTYKI W JAMAJCE
6.1. Lokalne oblicza turystyki w Jamajce
6.2. „Luksusowe więzienia” – all inclusive exclusion
6.3. Poza oddziaływaniem „luksusowych więzień”
6.4. Turystyka i (nie)mobilność etniczna


7
PRAKTYCZNE KŁOPOTY Z KATEGORIAMI SŁUŻĄCYMI DO HIERARCHICZNEGO OPISYWANIA SPOŁECZEŃSTW
7.1. Urasowienie
7.2. Uklasowienie
7.3. Rasa w spisach powszechnych: Jamajka i USA

ZAKOŃCZENIE

POSŁOWIE

LITERATURA

INDEKS RZECZOWY

INDEKS OSOBOWY

INDEKS MIEJSC

SUMMARY. (Post)Colonial Making of Jamaica: Ethnography of Social Mobility

The book by anthropologist Lukasz Kaczmarek includes reflections from his multi-site ethnographic research on the transformations of a post-colonial society in a state so vital to understanding the modern world.

Jamaican society has come a long way from a numerically dominant servile population of enslaved and disenfranchised people subordinated to colonial rule through to citizens of a country doomed to peripheralization within the global economy. Kaczmarek presents the ethno-historical aspects of the formation of the racist-classist domination of a group of Europeans over the majority shaped by the economic use of people, the exploitation and preservation of their subordinate status and the exploitation of global inequalities. Using Jamaican urban spaces and tourism as an example, he presents the consequences of colonial neglect of the island's social and economic development, and maintaining the majority of its inhabitants in the position of ‘Others’, which has resulted in their rejecting an important part of the "colonial legacy" and their aspirations to create their own identity. The author devotes the final chapters to discussing the practical consequences of the continuation of ethno-racial and class statuses rooted in colonial and nationalist hierarchies, which do not fit the description of societies in the modern world, but are cynically resuscitated and utilized in order to legitimize the exploitation and discrimination of arbitrarily selected groups.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:(Post)kolonialne wytwarzanie Jamajki. Etnografia mobilności społecznej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) (Post)Colonial Making of Jamaica: Ethnography of Social Mobility
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 34
ISSN 1230-8595
ISBN 978-83-232-4235-2
DOI 10.14746/amup.9788323242369
Liczba stron 226
Liczba arkuszy wydawniczych 15,00
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się