Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej

Wersja elektroniczna
Platforma: ibuk.pl

Kompedium wiedzy z zakresu polityki regionalnej oraz polityki rozwoju, składające się z dwóch części. Pierwsza dotyczy polityki niwelowania różnic w rozwoju pomiędzy regionami Unii Europejskiej, zawiera omówienie podstawowych celów, zasad i źródeł finansowania oraz instrumentów realizacji polityki regionalnej. Zamieszczono też informacje dotyczące działań na rzecz rozwoju, podejmowanych przez Unię Europejską, jak i państwa należące do OECD. Część druga odnosi się do koncepcji polskiej polityki regionalnej, na tle rozwiązań wspólnotowych oraz krajowej polityki rozwoju. Dokładnie omówiono strukturę organizacyjno-prawną wykonywania zadań z zakresu polityki regionalnej: organa administracji publicznej, ich kompetencje, zakres odpowiedzialności, mechanizmy działania. Zaprezentowano główne programy i projekty realizowane w obecnym okresie programowania 2007–2013.
Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji.

 • Wprowadzenie

 • CZĘŚĆ I
 • POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ
 • 1. Region, polityka regionalna - ustalenie znaczenia podstawowych pojęć
  • 1.1. Region
  • 1.2. Polityka regionalna
  • 1.3. Statystyczna nomenklatura jednostek terytorialnych NUTS (The Nomen-clature of Territorial Units for Statistics)
 • 2. Podstawy prawne polityki regionalnej Unii Europejskiej
  • 2.1. Źródła wspólnotowego prawa europejskiego
  • 2.2. Podstawowe akty prawne Unii Europejskiej dotyczące polityki regionalnej
   • 2.2.1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
   • 2.2.2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
   • 2.2.3. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (Community strategie guidelines for cohesion)
   • 2.2.4. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013
   • 2.2.5. Soft law w polityce regionalnej
 • 3. Ewolucja polityki regionalnej Unii Europejskiej
  • 3.1. Polityka regionalna do 2006 roku
  • 3.2. Podstawowe założenia polityki regionalnej na okres programowania 2007-2013
 • 4. Cele i zasady polityki regionalnej Unii Europej skiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu programowania 2007-2013
  • 4.1. Cele polityki spójności
  • 4.2. Zasady pomocy
 • 5. Instrumenty finansowe polityki regionalnej
  • 5.1. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w okresie programowania 2007-2013
   • 5.1.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
   • 5.1.2. Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
   • 5.1.3. Fundusz Spójności (FS)
  • 5.2. Inne instrumenty finansowe polityki regionalnej
   • 5.2.1. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
   • 5.2.2. Inicjatywy Wspólnotowe
 • 6. Organizacja i formy współpracy regionalne)
  • 6.1. Podstawy prawne współpracy
  • 6.2. Pozycja Komitetu Regionów
  • 6.3. Współpraca międzynarodowa, transgraniczna i międzyregionalna a polityka regionalna
  • 6.4. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej
 • 7. Inne działania Unii Europejskiej wspierające rozwój
  • 7.1. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
  • 7.2. Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

 • CZĘŚĆ II
 • PROWADZENIE POLITYKI ROZWOJU W POLSCE
 • 1. Od mechanizmu wspierania rozwoju regionalnego do współczesnej koncepcji polityki rozwoju
  • 1.1. Mechanizm wspierania przez rząd rozwoju województw w świetle regulacji z 2000 roku
  • 1.2. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z 2004 roku
  • 1.3. Podstawy prawne prowadzenia polityki rozwoju kraju i regionu w Polsce w okresie programowania 2007-2013. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2006 roku
 • 2. Struktura instytucjonalna polityki rozwoju
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Prowadzenie polityki rozwoju przez Radę Ministrów i organy administracji rządowej
   • 2.2.1. Rada Ministrów jako podmiot prowadzenia polityki rozwoju
   • 2.2.2. Kompetencje ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
  • 2.3. Wykonywanie zadań z zakresu rozwoju regionalnego przez samorząd terytorialny
  • 2.4. Organizacja realizacji programów operacyjnych
 • 3. Programowanie rozwoju jako podstawowa funkcja działania administracji gospodarczej
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Strategiczne dokumenty programowe polskiej polityki rozwoju
   • 3.2.1. Strategie
   • 3.2.2. Programy
    • 3.2.2.1. Krajowy program operacyjny
    • 3.2.2.2. Regionalny program operacyjny
    • 3.2.2.3. Program rozwoju
 • 4. Wybrane formy prawne działania administracji gospodarczej w polityce rozwoju
  • 4.1. Dokumenty strategicznego programowania - strategie i programy w polityce rozwoju
  • 4.2. Kontrakt wojewódzki
  • 4.3. Umowa o dofinansowanie
  • 4.4. Umowa partnerstwa
  • 4.5. Wytyczne
 • 5. Przykładowe działania na rzecz rozwoju regionów w Polsce
  • 5.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • 5.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  • 5.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
  • 5.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  • 5.5. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
 • Podstawowe akty prawne
  • 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (wyciąg)
  • 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (wyciąg)
  • 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (wyciąg)

 • Materiały pomocnicze
 • Bibliografia
 • Wykaz podstawowych aktów prawnych
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie IV popr.
ISBN 978-83-232-2377-1
Liczba stron 238
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się