Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Polityka i politycy. Diagnozy – oceny – doświadczenia

38,00 zł

Współczesne rozumienie polityki odbiega od klasycznego, zapoczątkowanego przez Arystotelesa uważającego politykę za sztukę rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. W sposobie jej uprawiania można znaleźć wiele przejawów traktowania polityki i władzy jako instrumentów służących uzasadnianiu podziałów społecznych na grupę uprzywilejowanych rządzących i podporządkowanych ich interesom obywateli.

Książka stanowi próbę odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Refleksja teoretyczna i badania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (psychologii, politologii, filozofii, socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa, prawa i historii) poszerzają wiedzę na temat sposobów rozumienia tego, czym jest polityka, jaką rolę pełni w życiu człowieka, jakie są postawy Polaków (także innych społeczeństw i narodów) wobec polityki i polityków.

Due to the role of politics and politicians in the life of state, nations and citizens, knowledge on this subject needs to be incessantly verified. Interdisciplinary studies serve this goal as on their basis answers can be updated to questions concerning the ways of understanding politics and its functions, the historically and culturally determined criteria of evaluation of politics as a field of public activity or attitudes to politics. Equally important is an attempt at characterization of the image of politicians. This book is an attempt to find answers to many of the problems mentioned. Theoretical reflection and results of studies conducted by representatives of different scientific disciplines: psychology, political science, philosophy, sociology, pedagogy, cultural studies, law and history increases knowledge on the ways of understanding that what is politics, what is its role in man's life, what are the attitudes of Poles to politics and politicians and its factors. The book consists of four parts. Part One is a survey of considerations and results of studies on politics, which indicate its multidimensional character, the second part presents various variants of the presence of values in the area of politics and examples of formation of political norms and departures from them, the third part concerns the way politicians are perceived, gives an insight into Poles' expectations as to the traits and appropriate performance of their role by political activists and informs about what politicians are like, the fourth part is devoted to the actually accepted and internalized or possible to accept political ideas and programmes and to the parties and politicians who express them, and also contains answers to the question of what is the origin and results of some definite political beliefs and preferences

 • Wprowadzenie
 • CZĘŚĆ I. P0LITYKA JAKO DZIEDZINA AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO-HISTORYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ
  • Maciej Serwański
  • Polityka w historii - historia w polityce
  • Piotr Weryński
  • Polityka jako dyskurs publiczny. O metodologii i rezultatach badań nad kapitałem społecznym
  • Leszek Porębski
  • Polityka jako forma terapii. Psychologiczne podstawy aktywności politycznej w ujęciu Harolda D. Lasswella
  • Bethuel Matsili
  • Polityka w Kongo-Brazzaville: pomiędzy tradycją a modernizmem
  • Dorota Dolińska
  • Język TV RP - retoryka polityczna jako forma walki wyborczej
  • Sławomir Gawroński
  • Polityka jako towar niechciany. Marketingowe źródła społecznej awersji do polityki
  • Stanisław Gałkowski
  • Koniec polityki?
 • CZĘŚĆ II. POLITYKA: MIĘDZY NORMĄ A PATOLOGIĄ
  • Agnieszka Doda
  • Mit miłości w polityce
  • Helena Ostrowicka-Miszewska
  • O kondycji społeczno-kulturowej młodego pokolenia polityków
  • Jacek Sobczak
  • Trauma polityczna jako narzędzie manipulacji
  • Alicja Keplinger
  • Polityka w kontekście spostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
  • Anna Bronawicka
  • Poczucie zagrożenia a alienacja polityczna: porównanie polsko-amerykańskie
  • Marek Żyromski, Radomir Miński
  • Polityk w systemie totalitarnym. Mussolini w oczach Roberta Michelsa
  • Agnieszka Gałkowska
  • Psychologiczna glosa do mechanizmów władzy totalitarnej w Polsce
  • Jacek Sobczak
  • Ochrona prywatności polityków jako osób pełniących funkcje publiczne
 • CZĘŚĆ III. POLITYCY W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ
  • Andrzej Falkozuski, Małgorzata Michalak
  • Doświadczenie i opinia w kształtowaniu wizerunku polityków
  • Ewa Błaszczyk, Oleg Gorbaniuk
  • Wymiary postrzegania osobowości polskich polityków: analiza indywidualnych struktur czynnikowych
  • Andrzej Falkowski, Anna Dermont, Jakub Szymaniak
  • Percepcja polityków w świetle wyobrażeń wyborców. Pozycjonowanie według skojarzeniowego indeksu podobieństwa
  • Kinga Lachowicz-Tabaczek, Natalia Piróg-Jensen
  • Wpływ oceny polityków na percepcję rodaków w kontekście różnych aspek-tów identyfikacji narodowej - porównania międzykulturowe
  • Bogna Bartosz, Alicja Keplinger
  • Produktywność i politycy. Propozycja ujęcia narracyjnego
  • Adam Grabowski
  • Czy ambiwalencja oznacza nadzieję na przyszłość? Badanie postaw Polaków wobec polityków
  • Barbara Kalinowska
  • Stosunek Polaków do polityki i polityków w świetle sondaży i badań własnych
  • Rafał Polak
  • Politycy polscy w oczach studentów Rzeszowa
  • Agnieszka Gawor
  • Percepcja cech kobiety polityka
  • Dorota Piontek, Bartosz Hordecki
  • Ideał polityka w "Super Expressie" i "Fakcie. Gazecie Codziennej" (lipiec -sierpień 2007)
  • Łukasz Błąd
  • Wygląd zewnętrzny polityków jako źródło komizmu
 • CZĘŚĆ IV. PRZEKONANIA I PREFERENCJE POLITYCZNE: GENEZA I SKUTKI
  • Krystyna Skarżyńska
  • Społeczna legitymizacja systemu. Rola potocznych ideologii obywateli
  • Krzysztof Korzeniowski
  • Pomiędzy demokracją a faszyzmem. O rozumieniu demokracji przez Polaków w latach transformacji systemowej
  • Hanna Liberska
  • Kształtowanie się poglądów politycznych młodzieży: perspektywa rozwojowa
  • Urszula Jakubowska
  • Tolerancja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie generacyjnej a preferencje polityczne
  • Jolanta Miluska
  • "Wielka Piątka" a preferencje polityczne
  • Jarosław Klebaniuk
  • Niebezpieczny świat, rywalizacyjny świat. Kontekstowe uwarunkowania prawicowego autorytaryzmu i orientacji na dominację społeczną
  • Juhta Koszur
  • Wpływ zagrożenia o charakterze politycznym i społecznym na preferencje idealnego modelu państwa. Doniesienie z badań
  • Wojciech Cwalina, Paweł Koniak
  • System przekonań politycznych obywatela jako podstawa jego decyzji wyborczych
 • Informacja o autorach
 • Politics and politicians. Diagnoses - Evaluations - Experience (Summary)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Polityka i politycy. Diagnozy – oceny – doświadczenia
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Politics and politicians. Diagnoses - Evaluations - Experiences
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Badania Interdyscyplinarne nr 17
ISSN 1895-376X
ISBN 987-83-232-2026-8
Liczba stron 587
Liczba arkuszy wydawniczych 35,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się