Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami

35,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Trzecie, poprawione wydanie podręcznika zawiera zbiór podstawowych zasad gramatyki opisowej języka duńskiego, głównie z zakresu morfologii, ale uwzględnia też wybrane zagadnienia dotyczące składni zdania prostego i złożonego. Zasadniczą część podręcznika stanowi systematyczny opis poszczególnych części mowy, najwięcej miejsca poświecono czasownikowi jako elementowi organizującemu strukturę zdania. Omówiono również zagadnienia uznawane za trudne dla Polaków uczących się języka duńskiego (np. użycie przyimków). Podstawowe terminy gramatyczne podano w języku polskim i duńskim. Zamieszczono bardzo liczne przykłady ilustrujące omawiane reguły gramatyczne z tłumaczeniem na język polski. Przy opisie zjawisk gramatycznych języka duńskiego wskazano niekiedy na zachodzące rozbieżności względnie podobieństwa strukturalne między tym językiem a językiem polskim. Ćwiczenia zawarte w podręczniku pomagają uczącemu się w utrwaleniu słownictwa, a także umożliwiają sprawdzenie, czy zostało opanowane wcześniej poznane zjawisko gramatyczne. W kluczu do ćwiczeń można skontrolować poprawność odpowiedzi.

Wydanie III uwzględnia zmiany gramatyczne, które nastąpiły po publikacji wydania II. Poza tym usunięto nieliczne usterki, które pojawiły się w wydaniu II.
Publikacja przeznaczona szczególnie dla studentów filologii duńskiej, dedykowana również osobom, które chciałyby pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę o języku duńskim (m.in. Polakom mieszkającym czasowo lub na stałe w Danii).

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać przetarcia, zabrudzenia, wgniecenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

Przedmowa
Informacja dotycząca wydania II
Informacja dotycząca wydania III

Część pierwsza
MORFOLOGIA

1. RZECZOWNIK
1.1. Podział rzeczowników
1.2. Rodzaj
1.2.1. Rodzaj męsko-żeński
1.2.2. Rodzaj nijaki
1.2.3. Rodzaj męsko-żeński lub nijaki. Singularia tantum
Ćwiczenia 1–3
1.3. Liczba mnoga
1.3.1. Liczba mnoga rzeczowników rodzimych
1.3.1.1. Liczba mnoga z końcówką -r
1.3.1.2. Liczba mnoga z końcówką -er
1.3.1.3. Liczba mnoga z końcówką -e
1.3.1.4. Liczba mnoga bez końcówki
Ćwiczenia 4–10
1.3.1.5. Osobliwości tworzenia liczby mnogiej
1.3.2. Liczba mnoga rzeczowników pochodzenia obcego
Ćwiczenia 11–12
1.4. Formy przypadków
1.4.1. Forma dopełniacza
1.4.2. Dawne formy celownika i dopełniacza
Ćwiczenia 13–14
1.5. Rekcja rzeczowników

2. RODZAJNIK
2.1. Określoność
2.2. Użycie form rzeczownika
2.2.1. Forma bez rodzajnika
2.2.2. Forma nieokreślona z rodzajnikiem prepozycyjnym
Ćwiczenia 15–16
2.2.3. Forma określona z rodzajnikiem postpozycyjnym
2.2.3.1. Tworzenie formy określonej w liczbie pojedynczej
Ćwiczenie 17
2.2.3.2. Tworzenie formy określonej w liczbie mnogiej
Ćwiczenie 18
2.2.3.3. Użycie formy określonej
Ćwiczenia 19–21

3. PRZYMIOTNIK
3.1. Formy odmiany przymiotnika
3.2. Forma nieokreślona przymiotnika
3.2.1. Forma bez końcówki
3.2.2. Forma z końcówką -t
Ćwiczenia 22–24
3.2.3. Forma bez końcówki lub z końcówką -t
Ćwiczenia 25–26
3.2.4. Forma z końcówką -e
3.2.5. Użycie przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym
Ćwiczenie 27
3.3. Forma określona przymiotnika
Ćwiczenie 28
3.4. Osobliwości tworzenia formy nieokreślonej i określonej
Ćwiczenia 29–33
3.5. Stopniowanie przymiotników
3.5.1. Stopniowanie regularne
3.5.1.1. Osobliwości stopniowania regularnego
3.5.2. Stopniowanie nieregularne
3.5.3. Stopniowanie opisowe. Ograniczenia stopniowalności
3.5.4. Porównanie. Stopień wyższy i najwyższy absolutny
Ćwiczenia 34–38
3.5.5. Wzmocnienie
3.6. Rekcja przymiotników

4. LICZEBNIKI
4.1. Liczebniki główne
4.1.1. Osobliwości odmiany i użycia liczebników głównych
4.2. Liczebniki porządkowe
4.2.1. Osobliwości użycia liczebników porządkowych
4.3. Liczebniki ułamkowe, dziesiętne, mnożne i wielokrotne

5. ZAIMEK
5.1. Typy zaimków
5.2. Zaimki osobowe
5.2.1. Osobliwości użycia zaimków osobowych
5.3. Zaimki dzierżawcze
5.3.1. Osobliwości użycia zaimków dzierżawczych
Ćwiczenia 39–41
5.4. Zaimki zwrotne
5.5. Zaimek wzajemny
Ćwiczenia 42–43
5.6. Zaimki wskazujące
5.6.1. Osobliwości użycia zaimków wskazujących
Ćwiczenie 44
5.7. Zaimki względne
Ćwiczenia 45–46
5.8. Zaimki pytajne
Ćwiczenia 47–48
5.9. Zaimki nieokreślone
5.9.1. Zaimki nieokreślone rzeczowne
5.9.2. Zaimki nieokreślone rzeczowne i przymiotne
Ćwiczenia 49–54
5.9.3. Zaimek nieokreślony „det”
5.9.4. Zaimek nieokreślony „der”
Ćwiczenia 55–58

6. CZASOWNIK
6.1. Klasyfikacja czasowników
6.1.1. Podział czasowników pod względem semantycznym
6.1.2. Podział czasowników pod względem syntaktycznym
6.1.2.1. Czasowniki pełne i posiłkowe
6.1.2.1.1. Czasowniki posiłkowe czasu
6.1.2.1.2. Czasowniki modalnopodobne
6.1.2.2. Czasowniki łącznikowe
6.1.2.3. Czasowniki osobowe i nieosobowe
6.1.2.4. Czasowniki przechodnie, nieprzechodnie, absolutne i relatywne
6.1.2.5. Czasowniki zwrotne i wzajemne
6.1.3. Podział czasowników pod względem słowotwórczym
6.1.4. Podział czasowników pod względem morfologicznym
6.2. Koniugacja czasownika
6.2.1. Typy koniugacji
6.2.1.1. Koniugacja słaba
6.2.1.1.1. Formy podstawowe czasowników słabych
6.2.1.2. Koniugacja mocna
6.2.1.2.1. Formy podstawowe czasowników mocnych
6.2.1.3. Koniugacja mieszana
6.3. Formy czasownikowe
6.4. Kategoria trybu
6.4.1. Tryb rozkazujący
6.4.1.1. Forma trybu rozkazującego
6.4.1.2. Użycie trybu rozkazującego
Ćwiczenia 59–60
6.4.1.3. Inne środki językowe wyrażania imperatywności
6.4.2. Tryb życzący
6.4.3. Tryb przypuszczający
6.4.4. Tryb warunkowy
6.5. Kategoria czasu. Formy i użycie czasów
6.5.1. Czas teraźniejszy
6.5.1.1. Formy czasu teraźniejszego
6.5.1.2. Użycie czasu teraźniejszego
6.5.2. Czas przeszły prosty
6.5.2.1. Formy czasu przeszłego prostego
6.5.2.1.1. Osobliwości w zakresie form czasu przeszłego prostego
6.5.2.2. Użycie czasu przeszłego prostego
6.5.3. Czas przeszły złożony i czas zaprzeszły
6.5.3.1. Formy czasu przeszłego złożonego i czasu zaprzeszłego
6.5.3.2. Użycie czasu przeszłego złożonego
6.5.3.3. Użycie czasu zaprzeszłego
6.5.4. Czas przyszły
6.5.4.1. Formy i użycie czasu przyszłego I
6.5.4.2. Formy i użycie czasu przyszłego II
Ćwiczenia 61–68
6.6. Kategoria strony
6.6.1. Formy strony biernej
6.6.1.1. Formy strony biernej fleksyjnej
6.6.1.2. Formy strony biernej procesu
6.6.1.3. Formy strony biernej stanu
6.6.2. Użycie strony biernej
6.6.2.1. Użycie strony biernej fleksyjnej
6.6.2.2. Użycie strony biernej procesu
6.6.2.3. Użycie strony biernej stanu
Ćwiczenia 69–72
6.7. Formy nieosobowe czasownika
6.7.1. Bezokolicznik
6.7.1.1. Rodzaje bezokolicznika
6.7.1.2. Bezokolicznik bez „at”
6.7.1.3. Bezokolicznik z „at”
Ćwiczenia 73–74
6.7.2. Imiesłów
6.7.2.1. Imiesłów czasu teraźniejszego
6.7.2.1.1. Formy imiesłowu czasu teraźniejszego
6.7.2.1.2. Funkcja czasownikowa, przymiotnikowa, przysłówkowa i rzeczownikowa
imiesłowu czasu teraźniejszego
Ćwiczenie 75
6.7.2.2. Imiesłów czasu przeszłego
6.7.2.2.1. Formy imiesłowu czasu przeszłego
6.7.2.2.2. Funkcja czasownikowa, przymiotnikowa i rzeczownikowa imiesłowu
czasu przeszłego
Ćwiczenia 76–78
6.8. Czasowniki modalne
6.8.1. Formy czasowników modalnych
6.8.2. Użycie czasowników modalnych
Ćwiczenia 79–83
6.9. Rekcja czasowników

7. PRZYSŁÓWEK
7.1. Forma przysłówków
7.2. Przysłówek a przyimek
7.3. Semantyczne typy przysłówków
7.3.1. Przysłówki czasu
7.3.2. Przysłówki miejsca
7.3.2.1. Motoryka. Przysłówki kierunkowe i statyczne
Ćwiczenie 84
7.3.2.2.1. Przysłówki zaimkowe
7.3.3. Przysłówki sposobu i przyczyny
7.3.4. Przysłówki stopnia
7.3.5. Przysłówki modalne
7.4. Stopniowanie przysłówków

8. PRZYIMEK
8.1. Typy przyimków
8.2. Miejsce przyimka w grupie wyrazowej i zdaniu
8.3. Znaczenie i użycie przyimków prostych, złożonych i pochodnych
Ćwiczenia 85–91
Ćwiczenia 92–94
8.4. Znaczenie i użycie przyimków zestawnych
8.4.1. Przyimki dwuczłonowe
8.4.2. Przyimki dwuczęściowe i wieloczłonowe
Ćwiczenia 95–96

9. SPÓJNIK
9.1. Podział spójników
9.2. Spójniki współrzędne
9.2.1. Spójniki łączne
9.2.2. Spójniki rozłączne
9.2.3. Spójniki przeciwstawne
9.2.4. Spójniki wynikowe
9.2.5. Spójniki uzasadniające
Ćwiczenie 97
9.3. Spójniki podrzędne
9.3.1. Spójniki orzekające
9.3.2. Spójniki pytajne
9.3.3. Spójniki czasowe
9.3.4. Spójniki przyczynowe
9.3.5. Spójniki warunkowe
9.3.6. Spójniki przyzwalające
9.3.7. Spójniki sposobu
9.3.8. Spójniki celowe
9.3.9. Spójniki skutkowe
9.3.10. Spójniki przeciwstawne
9.3.11. Spójniki porównujące
Ćwiczenia 98–99

10. WYKRZYKNIK

Część druga
SKŁADNIA

1. ZDANIA PROSTE
1.1. Typy zdań prostych
1.2. Człony zdania
1.2.1. Orzeczenie
1.2.1.1. Orzeczenie czasownikowe (werbalne) proste i złożone
1.2.1.2. Orzeczenie imienne (nominalne)
1.2.1.3. Orzeczenie idiomatyczne
1.2.2. Podmiot
1.2.3. Dopełnienie
1.2.4. Okolicznik
1.2.5. Przydawka
1.3. Szyk wyrazów w zdaniu prostym
1.3.1. Pozycja orzeczenia
1.3.2. Pozycja podmiotu
1.3.3. Pozycja dopełnień
1.3.4. Pozycja przydawki
1.3.5. Pozycja okoliczników
1.3.6. Pozycja przeczenia (negacji)
1.3.7. Struktura zdania według modelu Diderichsena
Ćwiczenia 100–102

2. ZDANIA ZŁOŻONE
2.1. Zdania złożone współrzędnie
2.2. Zdania złożone podrzędnie
2.2.1. Typy zdań podrzędnych ze względu na funkcję syntaktyczną
2.2.2. Szyk wyrazów w zdaniu podrzędnie złożonym
Ćwiczenia 103–104
2.3. Konstrukcje bezokolicznikowe

Klucz

Bibliografia

The third, revised edition of the textbook contains a set of basic rules of descriptive grammar of Danish, mainly in the field of morphology. However, it also includes selected issues concerning the syntax of simple and complex sentences. The main part of the textbook comprises a systematic description of the parts of speech, with greatest attention paid to the verb as an element that organises the structure of a sentence. Issues which are considered to be difficult for Poles learning Danish (e.g. the use of prepositions) are also discussed. Basic grammar terms are given in Polish and Danish. Numerous examples illustrating the grammar rules being discussed have been included along with their translation into Polish. In the description of Danish grammatical phenomena, some structural discrepancies or similarities between Danish and Polish are pointed out. The exercises included in the textbook help students consolidate vocabulary and enable them to check whether they have mastered a previously learnt grammar item. There is a key for checking the answers to the exercises.

The 3rd edition takes into account grammatical changes that occurred after the publication of the 2nd edition. In addition, a number of flaws which appeared in the 2nd edition have edited out.
This publication is addressed to students of Danish philology, but is also dedicated to those who would like to deepen and systematise their knowledge of the Danish language (e.g. Poles residing in Denmark on a temporary or permanent basis).

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski, duński
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie III
ISBN 978-83-232-2768-7
DOI 10.14746/amup.9788323237341
Liczba stron 306
Liczba arkuszy wydawniczych 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się