Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica VIII

3,00 zł

Przedmowa

Aldona Prašmantaité, Duchowieństwo katolickie w litewskim ruchu narodowo-kulturalnym na Żmudzi w początkach XIX wieku (Biskup żmudzki Józef Arnulf Giedroyć i litewski - przekład Nowego Testamentu z 1816 roku)

Egidijus Aleksandravičius, Kazimierz Kontrym i litewski ruch narodowo-kulturalny na początku XIX wieku

Zita Medišauskiené, Adam Honory Kirkor - między Litwą, Polską a Białorusią

Saulius Pivoras, KKształtowanie się świadomości obywatelskiej wśród chłopstwa litewskiego i łotewskiego w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX w.

Dalia Marcinkevičiené, Wizje litewskiej rodziny narodowej na przełomie XIX i XX wieku

Darius Staliunas, Alternatywa początku XX wieku: historia etnosu czy państwa

Rimantas Miknys, Wileńscy autonomiści i ich projekty autonomii politycznej Litwy w latach 1904-1905

Egidijus Motieka, Przedstawiciele Litwinów na Vl Rosyjskim Zjeździe Ziemskim (listopad 1905 roku)

Vladas, Sirutavičius, O "złym Litwinie" Józefie Albinie Herbaczewskim

Vilma Zaltauskaité, O idei litewskości w poglądach księdza Juozasa Tumasa-Vaizgantasa do 1904 roku

Raimundas Lopata, W kręgu projektów odrodzenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1915 - 1916)

Česlovas Laurinavičius, Protokół Litwinowa i dyplomacja litewska

Recenzje

Preface

Aldona Prašmantaité, The Catholic clergy in the Lithuanian national-cultural movement in Samogitia at the beginning of the 19th century (The Samogitian bishop Józef Anuelf Giedroyć and the Lithuanian translation of the New Testament of 1816)

Egidijus Aleksandravičius, Kazimierz Kontrym and the Lithuanian national-cultural movement at the beginning of the 19th century

Zita Medišauskiené, Adam Honory Kirkor: Between Lithuania, Poland and Belorussia

Saulius Pivoras, Formation of civic consciousness in the Lithuanian and Latvian peasants at the end of the 18th and the first half of the 19th century

Dalia Marcinkevičiené, Projects of Lithuanian national family and their fates at the end of the 19th - beginning of the 20th century

Darius Staliunas, Alternative of the beginning of the 20th century: ethnos or state history?

Rimantas Miknys, Vilnius autonomists and their projects of political autonomy of Lithuania in 1904-1905

Egidijus Motieka, Representatives of Lithuanians at the 6th Land Congress (November 1905)

Vladas Sirutavičius, On "a bad Lithuanian": Juozapas Albinas Herbačiauskas

Vilma Zaltauskaité, The concept of Lithuanian national identity in the views of father Juozas Tumas-Vaizgantas. Up to 1904

Raimundas Lopata, Around the plans for the rebirth of the Grand Duchy of Lithuania (1915-1916)

Česlovas Laurinavičius, Litvinov's protocol and Lithuanian diplomacy

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica VIII
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 0860-0066
Liczba stron 204
Liczba arkuszy wydawniczych 14,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się