Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie współczesnym. Studium z socjologii edukacji (PDF)

28,00 zł

Publikacja poświęcona jest występującemu obecnie zjawisku przeedukowania społeczeństwa i inflacji dyplomu akademickiego. Jej problematyka wpisuje się w polską oraz międzynarodową dyskusję na temat relacji między funkcjami uniwersytetu a rynkiem pracy oraz strukturą społeczną. Autorka podjęła próbę przeanalizowania tytułowego zagadnienia zarówno w kontekście teoretycznym, jak i w odniesieniu do rzeczywistości społecznej. W tym drugim przypadku dokonała jego rekonstrukcji tak, jak przejawia się on w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, opierając się na literaturze przedmiotu, a także przedstawiła wyniki badań własnych dotyczących postrzegania inflacji dyplomu przez absolwentów polskich szkół wyższych. W książce wskazano, iż inflacja dyplomu akademickiego stanowi oczywiste wyzwanie społeczne i edukacyjne dla współczesnego społeczeństwa oraz opisano możliwe sfery działania w tym zakresie.

 

Wprowadzenie


I. Teoretyczne konteksty analiz zjawiska inflacji dyplomu i przeedukowania
1. Teorie wyjaśniania dostępu do edukacji wyższej
1.1. Funkcjonalizm strukturalny i merytokracja
1.2. Kredencjalizm i teorie reprodukcji
2. Inflacja dyplomu akademickiego i jej konsekwencje – dyskusja pojęć i kategorii

II. Inflacja dyplomu akademickiego a rzeczywistość społeczno-zawodowa
1. Dostęp do edukacji wyższej w kontekście historycznym
2. Inflacja dyplomu absolwentów współczesnych szkół wyższych – próba makroanalizy

III. Uzyskiwanie sukcesu zawodowego w warunkach inflacji dyplomu akademickiego
1. Pochodzenie społeczne i parentokracja
2. Prestiż uniwersytetu i szkoły średniej
3. Czynniki społeczno-osobowościowe i kryteria przyjmowania do pracy

IV. Zjawisko inflacji dyplomu akademickiego – wyniki badań własnych
1. Dyplom kierunku zarządzanie na współczesnym rynku pracy
1.1. Specyfika i istota zawodu menedżera
1.2. Metodologiczne podstawy badań
1.3. Postrzeganie zjawiska inflacji dyplomu przez absolwentów polskich szkół wyższych – wyniki badań własnych
1.3.1. Motywacje młodych ludzi do podjęcia studiów i wyboru kierunku zarządzanie
1.3.2. Postrzeganie roli studiów z zakresu zarządzania w kształtowaniu kompetencji menedżerskich
1.3.3. Postrzeganie pierwszych doświadczeń na rynku pracy, w szczególności w kontekście uzyskanego dyplomu
1.3.4. Postrzeganie zjawiska nadwyżki absolwentów kierunku zarządzanie, jak również innych kierunków studiów w stosunku do potrzeb rynku pracy
1.3.5. Czynniki sprzyjające odniesieniu sukcesu na rynku pracy w warunkach przeedukowania i inflacji dyplomu akademickiego
1.3.6. Proponowane działania w celu odniesienia sukcesu na rynku pracy w warunkach przeedukowania społeczeństwa i inflacji dyplomu akademickiego
2. Dyplom kierunku prawo na współczesnym rynku pracy
2.1. Specyfika i istota zawodu prawnika
2.2. Metodologiczne konteksty badania blogów
2.3. Analiza i interpretacja treści zawartych na blogach
2.3.1. Źródła motywacji młodych ludzi do podjęcia studiów na kierunku prawo oraz rola tych studiów w kształtowaniu ich kompetencji z zakresu prawa i tożsamości prawnika
2.3.2. Zjawisko inflacji dyplomu akademickiego oraz nadwyżki absolwentów kierunku prawo w stosunku do potrzeb rynku pracy
2.3.3. Perspektywy osiągnięcia sukcesu społeczno-zawodowego w dziedzinie prawa w warunkach przeedukowania społeczeństwa i inflacji dyplomu akademickiego oraz czynniki temu sprzyjające

V. Inflacja dyplomu akademickiego jako społeczne i edukacyjne wyzwanie


Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i wykresów

Summary (Academic Diploma Inflation in Contemporary Society: A Study in the Sociology of Education)

The publication is devoted to the current phenomenon of overeducation of society and academic diploma inflation. Its subject matter fits into the Polish and international discussion on the relationship between the functions of the university, the labour market and social structure. The author attempts to analyse the problem stated in the title both in the theoretical context and in relation to social reality. In the latter case, she reconstructs this issue as it manifests itself in Poland and in the United States based on the subject literature. The author also presents the results of her own research relating to university graduates' perceptions of academic diploma inflation. The book indicates that the phenomenon of academic diploma inflation is an obvious social and educational challenge for contemporary society and also describes possible spheres of activity in this area.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie współczesnym. Studium z socjologii edukacji (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) Academic diploma inflation in contemporary society: A study in the sociology of education
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 353
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4001-3 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240013
Liczba stron 362
Format [cm] 17,0 x 24,0

Produkty powiązane

Zapisz się