Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. IV

64,00 zł

To wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Antarktyki. Praca obejmuje 30 artykułów. 20 z nich dotyczy litologiczno-genetycznych osadów czwartorzędowych, a 10 zajmuje się problemami chronostratygraficznymi tego okresu. Rezultaty badań, przedstawione przez wybitnych specjalistów, są ważnym wkładem w badania nad czwartorzędem.

This issue contains proceedings of a seminar organized in 1998 by the Institute of Quaternary Research and Geoecology, Adam Mickiewicz University, which dealt with the problems mentioned in the title from the areas of Poland, the Ukraine, Siberia, Tien-Shan and Antarctic. The work consists of 30 articles, 20 of which are concerned with the lithological-genetic quaternary sediments and 10 with the chronostratigraphic problems of this period. The results of studies, presented by outstanding specialists, are an important contribution to the study of the Quaternary.

 • Przedmowa
 • Foreword
 • Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 • Aspekty mineralogiczne w metodyce badań lessów na przykładzie lessów polskich i ukraińskich

 • Jolanta Czerniawska
 • Strefa przykrawędziowej sedymentacji osadów zastoiskowych i glacjalnych w północnej części kopalnego zbiornika w dolinie dolnej Łupawy z okresu fazy gardnieńskiej

 • Leopold Dolecki
 • Rozmieszczenie i litostratygrafia najstarszych utworów lessowych w Polsce

 • Leopold Dolecki, Tomasz Kołodziej, Przemysław Mroczek, Jarosław Kusiak
 • Litostratygrafia utworów lessowych w profilu Grabówka na Wzniesieniach Urzędowskich (Wyżyna Lubelska)

 • Tomasz Falkowski
 • Związek morfologii koryta i charakteru współczesnych osadów rzecznych z ukształtowaniem powierzchni i litologią podłoża aluwiów Wisły środkowej

 • Maria Górska
 • Narzutniaki porfiru rombowego z Oslo na Wolinie

 • Andrzej Grodzicki
 • Zastosowanie entropii do charakterystyki litostratygraficznej kenozoicznych osadów klastycznych na przykładzie metody denudodezagregacji

 • Marcin Hojan
 • Zmienność depozycji eolicznej na klifie wybrzeża wyspy Wolin w latach 2001- 2002

 • Zdzisław Jary, Dariusz Ciszek, Janusz Kida
 • Zmiany klimatu zapisane w uziarnieniu lessów Przedgórza Sudeckiego

 • Leszek Kasprzak
 • Teoretyczne podstawy oceny względnego tempa recesji czoła lądolodu

 • Kobojek Sławomir
 • Osady zagłębień bezodpływowych na Wyżynie Wieluńskiej

 • Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 • Ponadregionalne i lokalne uwarunkowania holoceńskiego rozwoju suchych dolin Wyżyny Lubelskiej

 • Krzysztof M. Krupiński, Marcin Żarski
 • Wyniki nowych badań geologicznych i paleobotanicznych osadów interglacjału mazowieckiego z Wylezina

 • Mariusz Lamentowicz
 • Zmiany roślinności i zespołów korzenionóżek skorupkowych Testacea (Protozoa) w późnym holocenie na torfowisku mszarnym Jelenia Wyspa w rezerwacie "Bagna nad Stążką" (Tucholski Park Krajobrazowy)

 • Leszek Lindner, Petro Gożik, Jadwiga Jetowiczewa, Barbara Marciniak, Leszek Marks
 • Główne problemy klimatostratygrafii czwartorzędu Polski, Białorusi i Ukrainy

 • Stanisław Lisicki, Hanna Winter
 • Rewizja pozycji stratygraficznej osadów dolnego i środkowego plejstocenu północno -wschodniej Polski

 • Maria Łanczont, Andrij Boguckyj, Roman Racinowski, Cyprian Seul, Józef Wojtanowicz, Andrij Yacyśyn
 • Perykarpackie lessy na wysokich terasach Strwiąża (Stryvihor), Wschodnie Podkarpacie, Ukraina

 • Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 • Zagadnienie serii interglacjalnych w świetle cech teksturalnych osadów

 • Ireneusz J. Olszak, Cyprian Seul
 • Wiek osadów plejstoceńskich klifu w Niechorzu i Rewalu

 • Krzysztof Petelski
 • Rzeźba stropu osadów trzeciorzędowych i jej wpływ na budowę geologiczną serii osadów czwartorzędowych na Pojezierzu Kaszubskim

 • Krzysztof Petelski, Wacław Florek
 • Morfogeneza rynny jeziora Jasień w kenozoiku

 • Krzysztof Petelski, Ireneusz J. Olszak
 • Zasięg fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na obszarze zachodniej części lobu Wisły

 • Roman Racinowski, Maria Łanczont, Andrij Boguckyj
 • Osady Naddniestrza halickiego i Międzyrzecza Sanu i Dniestru w świetle litostatystycznej analizy minerałów ciężkich

 • Roman Racinowski, Maria Łanczont, Andrij Boguckyj
 • Porównanie składu minerałów ciężkich lessów wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy

 • Mariusz Samotyk
 • Kartowanie geomorfologiczne wybrzeża klifowego wyspy Wolin

 • Mariusz Szubert
 • Utwory plejstoceńskie w kopalnych obniżeniach w południowej części Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej

 • Jacek Tylkowski
 • Sezony morfogenetyczne rozbryzgu w zlewni Chwalimskiego Potoku (górna Parsęta, Pomorze Zachodnie)

 • Lucyna Wachecka-Kotkowska
 • Cechy osadów budujących plenivistuliański poziom wysoki II w dolinie Luciąży (Równina Piotrkowska) w świetle analiz sedymentologicznych

 • Michał Woszczyk
 • Zróżnicowanie przestrzenne osadów jeziora Sarbsko

 • Paweł Zieliński
 • Wpływ litologii skał podłoża i rzeźby terenu na wielkość akumulacji eolicznej w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

 • Edyta Zygmunt
 • Pradziejowa i historyczna kolonizacja zlewni Psiny (Płaskowyż Glubczycki)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. IV
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Genesis, Lithology and Stratigraphy of Quaternary Deposits. Vol. IV
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Geografia nr 68
ISSN 0554-8128
ISBN 83-232-1398-4
Liczba stron 558
Liczba arkuszy wydawniczych 43,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się