Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Folia Praehistorica Posnaniensia, X/XI

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

STUDIA I MATERIAŁY

DZIAŁ A. ARCHEOLOGIA POWSZECHNA

Andrzej P. Kowalski, Rola dziegciu i kory w zdobnictwie naczyń neolitycznych. Lingwistyczny przyczynek do prahistorii estetyki

Seweryn Rzepecki, Środkowoneolityczne znaleziska talerzy z Niżu Polski

Viktor I. Klochko. Vjacheslav I. Manichev, Galina S. Kompanec, Miron S. Kovalchuk, Wychodnie rud miedzi na terenie Ukrainy zachodniej jako baza surowcowa metalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypolskiej

Józef Łoś. Przemysław Makarowicz, Materiały ze zniszczonych grobów kultury iwieńskiej terenu Kujaw i Pałuk

Maciej Kaczmarek, Ze studiów nad początkami kultury łużyckiej w zachodnięj Wielkopolsce

Andrzej Michałowski, Romanen and Bajuwaren im Inntal

Andrzej Michałowski, "Miejsce cieniem kryte" w domu nr 4 z Kościelisk, pow. Olesno woj. Opolskie(próba rekonstrukcji) - Problem budownictwa podcieniowego w kulturze przeworskiej

Anna Bitner-Wróblewska, W poszukiwaniu wspólnego czasu. Ziemie baltyjskie a Skandynwia we wczesnym okresie wędrówek ludów

Andrzej Sikorski, Analiza odcisków tkanin na IX-Xl-wiecznej ceramice naczyniowej z Góry, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie, stan. I

Michał Kara, Maciej Przybył. Wczesnośredniowieczne grodzisko wklęsłe w Bninie koła Poznania w świetle dotychczasowych ustaleń dendrochronologicznych

Jerzy_Fogel, JarosławJ asiewicz, Alina Łosińska, AndrzejSikorski, "Nowy" gródek późnośredniowieczny w rejonie Jezior Bnińskich (Błażejewo,gm. Kórnik, woj. wielkopolskie)
DZIAŁ B. ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Hieronim Kaczmarek, Manowce polskiej egiptologii XlX wieku. Jerzego Ręczyńskiego "przekład " tekstu Kamienia z Rosetty

Katarzyna Grala, Janusz Skoczylas, Antyczne kamieniołomy Proconnesos. Zarys problematyki.
AUTOREFERATY DOKTORSKIE

Marcin Ignaczak, Geneza kultury łużyckiej w strefie Kujaw

Maciej Kaczmarek, Rozwój zachodniowielkopolskich społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu

Andrzej Michałowski, Osady kultury przeworskiej z terenów ziem polskich

Tomasz Stępnik, Las w kulturze średniowiecznej Wielkopolski

Adriana Ciesielska. Elementy teorii społecznej w archeologii - koncepcje grup, instytucji i struktur społecznych
POLEMIKA

Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski, Odpowiedź w sprawie antropogenezy


RECENZJA

Zbigniew Bukowski, Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskieqo). Bydqoszcz 2000.
KRONIKA

Janusz Czebreszuk, Przemysław Makarowicz, Międzynarodowe sympozjum "Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru międzv VI i II tys. BC", Brześć, Republika Białoruś, 28-31 maja 2000 r

Danuta Minta-Tworzowska, Archeologia między Wschodem a Zachodem. Teoria i praktyka w przekroju europejskim (sprawozdanie z międzynarodowej konferencji archeologicz-nej, która odbyła się w Poznaniu w dniach 18-21 maja 2000 r).

Danuta Minta-Tworzowska, "Archeologia - paradygmat - pamięć". Sprawozdanie z sesji poświęconej 10. rocznicy śmierci Profesora dra hab. Jana Żaka (Poznań - 22 marca 2000r.)

Tadeusz Makiewicz, Mieczyslaw Domaradzki (1949-1998)

Daniel Makowiecki, Wspomnienie o Profesorze Michale Iwaszkiewiczu

Dobrochna Jankowska, Dr Erika Nagel (31.12.1943 - 24.07.1999)

Hanna Kóćka-Kranz, Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej

Jerzy Fogel, Archiwum prywatne Profesora Józefa Kostrzewskiego

STUDIES AND MATERIALS

SECTION A. GENERAL ARCHAEOLOGY

Andrzej P. Kowalski, Importance of birch tar and bark in the decoration of Neolithic ves-sels, linguistic contribution to the prehistory of aesthetics

Seweryn Rzepecki, The middle Neolithic plates findings from the Polish Lowland

Viktor I. Klochko, Vjacheslav I. Manichev, Galina S. Kompanec, Miron S. Kovalchuk, Bassets of copper ore in western Ukraine as a raw material base of color metallurgy in the period of Tripolye culture

Józef Łoś, Przemysław Makarowicz, Archaeological data from the destroyed burials of the Iwno culture from Kujavia and Pałuki

Maciej Kaczmarek, On the studies of the beginnings of the Lasatian culture in western Wielkopolska

Andrzej Michałowski, Romanen and Bujuwaren in Inntal

Andrzej Michałowski, 'A shadow-covered place' in the house No. 4 from Kościeliska, Olesno district, Opole voivodeship (reconstruction attempt) - a problem of the arcaded architecture of the Przeworsk culture

Anna Bitner-Wróblewska, Looking for a Common Time. The Balt Lands and Scandinavia in the Early Migration Period

Andrzej Sikorski, An analysis of fabrics impressions on pottery from the 9th to 11th century from Góra, site I, Pobiedziska comnume, Wielkopolska voivodeship

Michał Kara, Maciej Przybył, Early medieval stronghold in Bnin near Poznań in the light dendrochronology

Jerzy_Fogel,Jarosław Jasiewicz, Alina Łosińska, Andrzej Sikorski, A"new" late medieval stronghold in the region of the Bnin Lakes (Błażejewo, Kórnik commune, Wielkopolska voivodeship)
SECTION B. MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY

Hieronim Kaczmarek, Wilderness of Polish egyptology. Jerzy Ręczyński's `translation' of the Rosetta Stone

Katarzyna Grala, Janusz Skoczylas, The ancient Proconnesos quarries. An outline
DOCTORAL SELF-REVIEWS

Marcin Ignaczak, The genesis of the Lusatian culture in Cuiavia

Maciej Kaczmarek, Development of Western Great Poland communities of the Lusatian culture in the Bronze Agew

Andrzej Michałowski, Settlements of the Przeworsk culture from the Polish territories

Tomasz Stępnik, Forest in the culture of mediaeval Great Poland

Adriana Ciesielska, Elements of social theory archaeology - conceptions of groups, institutions and social structures
POLEMIC

Piotr Kaczanowski, Janusz Kozłowski, An answer on anthropogenesis
REVIEW

Zbigniew Bukowski, Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000
CHRONICLE

Janusz Czebreszuk, Przemysław Makarowicz, International symposium "From neo-lithization to the beginning of the Bronze Age. Cultural transformations in the region between the Odra and the Dnieper between the VI and the II millennia BC", Brześć, The Republic of Belarus, 28th-31th May 2000

Danuta Minta - Tworzowska, Archaeology between the East and the West. Theory and practice throughout Europe. A report on the international archaeological conference in (Paznań on l8th-21th May 2000)

Danuta Minta - Tworzowska, "Archaeology - paradigm - memory". A report on a scien-tific session dedicated to Professor Jan Żak - 22th March 2000

Tadeusz Makiewicz, Mieczysław Domaradzki (1949-1998). In Memoriam

Daniel Makowiecki, Professor Michał Iwaszkiewicz - in Memoriam

Dobrochna Jankowska, Dr. Erika Nagel (31.12.1943 - 24.07.1999)

Hanna Kóćka - Kranz, 45 years of scientific work of Professor Zofia Hilczer-Kurnatowska Jerzy Rogal, Private archives of Professor Józef Kastrzewski

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Folia Praehistorica Posnaniensia, X/XI
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 0239-8524; ISSN (Online): 2450-5846
ISBN 83-232-1183-3
DOI 10.14746/fpp
Liczba stron 402
Liczba arkuszy wydawniczych 32,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się