Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen

30,00 zł

W książce autor prezentuje teorię i praktykę Ewaluacji splotowej jako model-wzorzec metodologii wartościowania cech lub zjawisk z użyciem narzędzi skalowanych. Opisuje innowacyjne strategie, metody i techniki badania za pomocą Skali dwuważonych ocen, konstruowanej na kryterium konkluzyjności wskaźników. Podaje nowe miary statystyczne, służące m.in. do określania dynamiki i efektywności procesów. Objaśnia implementację, weryfikację i normalizację Kwestionariusza Kultury Informatycznej z instrukcją, jak utworzyć własne narzędzie. Przedstawia zbiór autorskich definicji związanych z ewaluacją, adresowanych za pomocą skorowidza rzeczowego. Szczegółowy opis na stronie: http://ewaluacja.amu.edu.pl

In this book the author presents the theory and practice of Splice Evaluation as a model of methodology of estimation of features or phenomena using scaled tools. The author describes innovative strategies, methods and techniques of research by means of the Two-weighted Ratings Scale, constructed on the criterion of conclusiveness of indexes. New statistical measures are given, which serve among other things, the determination of dynamics and effectiveness of processes. The author explains implementation, verification and normalisation of InfoCult Questionnaire with an instruction on how to create one's own tool. A collection of the author's own definitions is presented, connected with evaluation, addressed by means of a subject index.

WPROWADZENIE

Struktura opisu – selektywne czytanie tekstu
Prawa autorskie – zasady używania pakietu
Co to jest Ewaluacja – wykładnia metody
Co to jest InfoKultura – wykładnia indykatum

TEORIA EWALUACJI SPLOTOWEJ

Strategie oceniania – symptomy i kwantyfikatory wartości
Charakterystyka ewaluacji – kluczowe metody i techniki
Postawa i uświadomienie – ekstrakcja doznania i poznania
Wzorzec narzędzia pomiarowego – Skala dwuważonych ocen
Dwa wymiary wypowiedzi – komparacja wartości i ważkości
Konstruowanie skali – dobór wskaźników i bodźców
Optymalizacja skali – weryfikacja oznak empirycznych
Przekroje analityczne – podzbiory cech i przypadków
Sfery wartościowania – cechy jakościowe, miary ilościowe
Uprzystępnianie wyników – konwersja poziomów ocen
Porównywalność prób – indeksy, buforowanie
Podstawy uogólnień – standardy ewaluatywne

PRAKTYKA EWALUACJI SPLOTOWEJ

Jak podjąć ewaluację – projekt badawczy
Jak dobrać próbę – przekroje statystyczne
Jak utworzyć narzędzie – budowa kwestionariusza
Jak zbierać wypowiedzi – technika pomiaru
Jak kodować wypowiedzi – strukturyzacja danych
Jak przetwarzać dane – obliczenia statystyczne
Jak konstruować tabele – strukturyzacja oznak
Jak interpretować parametry – analiza ilościowa
Jak odczytywać wykresy – wizualizacja oznak
Jak interpretować symptomy – analiza jakościowa
Jak formułować wnioski – synteza rezultatów

ZMIENNE EWALUACJI INFOKULTURY

Wskaźniki – argumenty zmiennej losowej
Wypowiedzi – wartościowanie stwierdzeń
Składniki – komponenty zmiennych cząstkowych
Ocena | Aplauz – tak uczą, bo trzeba
Ambicje | Intencje – chcę się uczyć i używać
Spokój | Odpór – bez stresu i nałogu
Osąd | Wgląd – wiem co i dlaczego
Obycie | Pewność – poćwiczę, to potrafię
Zdolność | Ogłada – co mogę, a co wolno
Czynniki – dominanty zmiennych splotowych
Opinie | Poglądy – intuicja czy wiedza
Motywacje | Wprawa – aspiracje i zaspokojenie
Emocje | Rozwaga – impuls czy refleksja
Wyniki – rezultaty zmiennych globalnych
Doznanie | Poznanie – afektywność i kognitywność
Kultura – uogólnienie symptomów

PARAMETRY SKALI DWUWAŻONYCH OCEN

Miary chwilowe z pomiaru jednokrotnego
Jakość | Intensywność – średnie oznak
Rozziew – dysjunkcja oznak
Odchylenia realne – dewiacja oznak
Rozrzut – dyspersja oznak
Spójność – koniunkcja oznak
Wartość | Ważkość – średnie przeskalowane
Baza | Norma – średnie oczekiwane
Ufność realna – tolerancja średnich
Poziomy HML – estymacja pozycji
Skośność – asymetria rozkładu
Częstość realna – estymacja rozkładu
Miary dystansowe z pomiaru dwukrotnego
Zmiana – przesunięcie rozkładu
Zawiłość – nierównomierność zmian
Bilans – równoważenie rozziewu
Zbieżność – niwelacja niespójności
Korelat – współzależność zmian
Trend – intensywność zmian
Fluktuacja – wahania wypowiedzi
Przyrost | Spadek – amplitudy fluktuacji
Zasięg – obwiednia fluktuacji
Efekt – dynamika fluktuacji
Wyznaczniki jakości pomiarowej
Konkluzyjność – siła wnioskowania
Selektywność – istotność różnicowania
Trafność – słuszność wnioskowania
Rzetelność – zróżnicowanie wewnątrzspójne

EKSPLORACJA ZASOBÓW EMPIRYCZNYCH

InfoCult™ Analyser – instalacja i uruchomienie
Zasoby – menu operowania zbiorami
Wczytaj – ładowanie zasobów
Dołącz – kumulowanie danych
Zapisz – archiwizacja zasobów
Usuń – kasowanie zasobów
Twórz – kreowanie sekwencyjne
Kopiuj – ładowanie do schowka
Pokaż – odtwarzanie ze schowka
Drukuj – drukowanie zasobów
Info... – informacje o programie
English / Polish – zmiana języka
Zamknij – wyłączenie programu
Tabele – menu analizy statystycznej
Przekroje – wybór zmiennych, miar i prób
Wskaźniki – przetwarzanie argumentów
Składniki – obliczanie komponentów
Czynniki – obliczanie dominant
Wyniki – obliczanie rezultatów
Wykresy – menu wizualizacji graficznej
Opcje – ustawianie atrybutów grafiki
Średnie – wykres poziomów wartości
Poziomy –wykres rozkładów HML
Dyspersje – wykres rozrzutu i rozziewu
Kierunki – wykres gradientu zmian ML
Tendencje – wykres bilansu i trendu zmian
Dynamika – wykres efektu i zasięgu fluktuacji

INTERPRETACJA ZJAWISK EMPIRYCZNYCH

Względność wypowiedzi – poziomy odniesienia
Rozproszenie oznak – analiza rozkładowa
Miarodajność wskaźników – strefa zgodności
Koherentność oznak – komparacja wskaźników
Zmienność wypowiedzi – analiza różnicowa
Współbieżność oznak – komparacja składników
Harmonijność przemian – analiza gradientowa
Dopasowanie procesów – bilansowanie przemian
Wahliwość wypowiedzi – analiza indeksowa
Rozbieżność symptomów – komparacja czynników
Efektywność procesów – dynamika przemian
Powtarzalność wyników – formowanie przemian
Wiarygodność wniosków – komparacja wyników

RÓŻNE IMPLEMENTACJE MODELU-WZORCA

Wykorzystanie wzorca – ewaluacja InfoKultury
Modyfikacja indykatum – ewaluacja MedioKultury
Zmiana indykatum – ewaluacja Paleo- i NeoTelewizji
Przystosowanie modelu – ewaluacja Nowej Matury
Odmiana modelu – walidacja Kryteriów Oceniania

PRZYPISY z literaturą źródłową i rozszerzającą
SKOROWIDZ z translacją słów kluczowych
SPIS RYCIN
SPIS TABEL

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Splice evaluation of InfoCulture. Two-weighted Ratings Scale
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie I
ISBN 83-232-1608-8
Liczba stron 268
Liczba arkuszy wydawniczych 19,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się