Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232- 2427-3
  • Kategoria: OUTLET, Prawo
  • Data wydania: 2012
7,00 zł

Opracowanie stanowi zbiór artykułów dotyczących wybranych aspektów funkcjonowania branży energetycznej w Polsce. W szczególności skupia się na szeroko rozumianych problemach bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym i ogólnokrajowym. Wątkami poruszanymi w publikacji są istotne dla branży energetycznej kwestie jak zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego drogą rozwoju źródeł energii odnawialnej. Nadto zwrócono uwagę na możliwość kształtowania bezpieczeństwa energetycznego przez samorządy drogą pozostawienia im przez ustawodawcę możliwości wpływania na kierunki działania przedsiębiorstw energetycznych. W odrębnym opracowaniu wskazano na istotne dla branży kwestie takie jak wpływ na możliwość ich kształtowania przez Regulatora, którą to funkcję pełni w Polsce Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Kwestią o doniosłym znaczeniu poruszaną w jednym z opracowań jest wskazanie na bariery prawne ograniczające możliwość szybkiego realizowania inwestycji energetycznych, zwłaszcza inwestycji o charakterze liniowym. Opracowanie zawiera nadto wskazanie na możliwe narzędzia pozwalające na pokonywanie istniejących barier. Opracowanie rozszerzone zostało o problematykę związaną z możliwością inwestowania przez samorządy w branżę energetyczną we współpracy z partnerami prywatnymi w oparciu o dostępne instrumenty pozwalające na realizowanie przedsięwzięć wspólnych przez podmioty prawa publicznego z podmiotami prawa prywatnego. Swoistym uzupełnieniem publikacji jest artykuł wskazujący na próby kształtowania rozwoju energetyki przez samorządy drogą tworzenia dedykowanych w tym celu spółek podejmujących cenne inicjatywy na rzecz wspierania rozwoju idei inwestycji w sektor energetyczny, zwłaszcza w sektor energetyki odnawialnej.

This publication is a collection of articles relating to selected aspects of functioning of the energy sector in Poland. It focuses in particular on broadly defined issues of energy safety on the local and national level. The publication mentions such important issues for the energy sector as ensuring energy safety through development of renewable energy sources. In addition, emphasis was placed on local governments’ ability to establish energy safety through influencing the directions of power companies’ operations, which option has been given by the legislative authority.
A separate paper indicates certain issues of significance for the sector, such as the Regulator’s influence on their development; in Poland, the Regulator's function is held by the President of the Energy Regulatory Authority. The issue of crucial importance, which is mentioned in one of the papers, is the specification of legal barriers preventing fast implementation of investments in energy, particularly systemic projects. The paper also indicates potential measures to overcome the existing barriers.
The scope of the publication has been extended with issues relating to local governments’ ability to invest in the power sector in cooperation with private partners, on the basis of available instruments for implementation of joint projects by public law entities with private law entities.
The publication is specifically supplemented by an article presenting local governments’ attempts at fostering development of the energy sector through formation of dedicated companies which undertake valuable initiatives to support the development of the idea of investing in the energy sector, particularly in the renewable energy sector.

Spis treści
(Rozmiar: 52.1 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Energy sector vs. local government – Legal background of local power systems development in Poland
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Seria Prawo nr 173
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232- 2427-3
Liczba stron 122
Format [cm] 15,0 x 21,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się