Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne

2,00 zł

Monografia o charakterze interdyscyplinarnym ukazuje w nowym świetle aspekt relacji międzyludzkich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, będący pochodną wykształcenia kadr menedżerskich w Polsce w zderzeniu z uwarunkowaniami makrospołecznymi. W ten sposób autor nawiązuje do międzynarodowych badań społecznych w nurcie neolewicowym, krytycznym wobec neoliberalizmu gospodarczego i politycznego. Interesujące jest, że taką kategorię jak „klasowość” można zastosować w zupełnie nowym kontekście społeczno-gospodarczym i politycznym.

This book deals with the managerial education, which in this work is widely understood: it encompasses both economic education as well as the influence of individuals and social groups on the personality and identity of managers. Education is also treated as a component of labour force and an important factor of social differentiation. The interpretation presented in this book is of a theoretical and empirical character. This means that its goal is working out a theoretical standpoint, conception of managerial education in modern societies on the basis of the existing factographic data as well as the authoi^s own empirical research. The reseach plan contained communication techniąues: indepth interviews with managers and an Internet ąuestionnaire by means of the professional portal. This allowed to include in this study managers coming from different regions of Poland. The study also confirmed that the socioeconomic theory of property, adopted as the main theoretical axis of consideration give an account of the real social position of managers very well. An important result of both theoretical and empirical analyses is indication to the social state elements in the condition of managers and, in particular, the role of social respect in the workplace.

Uwagi wstępne        
ROZDZIAŁI
Społeczne funkcje menedżerów w strukturach nowoczesnych społeczeństw        
Pojęcie menedżera        
Funkcje menedżerów w podziale pracy społecznej        
Kooperacja. Uwarunkowania gospodarcze i społeczne        
Praca kierownicza i wykonawcza        
Rewolucja menedżerska - koncepcja i krytyka        
Menedżerowie a zagadnienie produkcyjności pracy ludzkiej        
Thorsteina Veblena rozumienie produkcyjności pracy a położenie menedżerów w społeczeństwie         
Archaiczność pojęcia „praca umysłowa i fizyczna"        
Menedżer jako zawód i powołanie        
Podsumowanie        
ROZDZIAŁ II
Klasowość menedżerów jako główny składnik tożsamości        
Znaczenie kategorii „klasa społeczna" w analizie pozycji społeczno-ekonomicznej menedżerów        
Pojęcie klasy społecznej         
Klasy menedżerskie a specyfika ekonomiczno-socjologicznego pojmowania własności        
Własność środków produkcji        
Własność siły roboczej        
Makro- i mikrozróżnicowania społeczne        
Menedżerowie jako klasa i jako stan społeczny        
Makroklasy i ich zorganizowane działania. Rola organizacji menedżerskich....    
Menedżerowie jako technostruktura        
Menedżerowie a elita w sensie absolutnym i relacyjnym        
Sposoby produkcji a mikroklasy społeczne        
Niektóre   przykłady   praktyki   zarządzania   przedsiębiorstwami   w   świetle wykształcenia i kwalifikacji menedżerów     
Etyczne problemy menedżerów        
Mikroklasa top menedżerów a właściciele przedsiębiorstw        
Apropriacja stanowisk kierowniczych        
Stałość zatrudnienia menedżerów        
Menedżerowie a szacunek społeczny kształtujący ich tożsamość        
Podsumowanie         
ROZDZIAŁ III
Menedżerowie a organizacja i społeczeństwo wiedzy        
Kompetencje menedżerów a organizacja wiedzy i organizacja ucząca się        
Kwalifikacje a kompetencje. Uwagi definicyjne        
Organizacja wiedzy         
Społeczeństwo wiedzy        
Klasyczne koncepcje na gruncie nauk społecznych a współczesne stosunki w gospodarce. Prolegomena do Emila Durkheima koncepcji anomii i grupy profesjonalnej        
Anomia jako kategoria zapoznana         
Grupa profesjonalna i jej funkcje        
Socjalizacja w ramach grupy profesjonalnej. Znaczenie etyki zawodowej         
Grupa profesjonalna a typy więzi społecznej        
Współczesne przykłady anomii w życiu gospodarczym        
Podsumowanie  -  o  przydatności  Durkheimowskich  kategorii  w  analizie współczesności        
ROZDZIAŁ IV
Konflikt w organizacji. Socjopedagogiczne ujęcie miejsca i roli menedżerów w procesie rozwiązywaniu konfliktów        
Pojęcie konfliktu organizacyjnego        
Typy konfliktów w organizacji        
Źródła konfliktu w organizacji        
Przebieg konfliktu w organizacji        
Strategie zachowań w konflikcie        
Rola konfliktu w organizacji        
Rozdział V
Edukacja menedżerska w nowoczesnych społeczeństwach         
Geneza edukacji menedżerskiej        
Szkoły biznesu i ich pozycje w rankingach światowych        
Akademickie formy kształcenia menedżerów         
Akademicka edukacja menedżerska w Polsce w świetle raportów Państwowej
Komisji Akredytacyjnej         
„Rynek" edukacji menedżerskiej w Polsce po 1989 r    
Edukacja a wzory sukcesu życiowego        
Sukces a szansę życiowe         
Dorośli i młodzież wobec możliwości osiągnięcia sukcesu        
Menedżerowie jako ludzie sukcesu        
Merytoryczne i pozamerytoryczne uwarunkowania sukcesu życiowego         
Edukacyjny kontekst roli kapitału społecznego w nowoczesnych społeczeństwach         
Język podręczników zarządzania a wartości i tożsamość menedżerów        
Obietnice sukcesu i awansu w świetle anonsów na studia MBA        
Kultura organizacyjna a edukacyjne oddziaływania we współczesnych organizacjach         
Pojęcie kultury organizacyjnej        
Wymiary kultury        
Poziomy kultury        
Zaufanie a kultura organizacyjna         
Kultura organizacyjna a klimat organizacyjny        
Kultura narodowa a typ kapitalizmu        
ROZDZIAŁ VI
Zarządcy bez wiedzy. Badania własne nad menedżerską edukacją w Polsce        
Założenia metodologiczne         
Eksplikacja problematyki badawczej        
Dobór metod, procedur i technik badawczych        
Wybór zbiorowości badanej        
Reprezentatywność typologiczna badań        
Pilotaż narzędzia        
Elementy zwiadu badawczego        
Zastosowanie analizy zawartości w badaniu edukacji menedżerskiej         
Styl życia polskich menedżerów w świetle analizy zawartości grup dyskusyjnych portalu GoldenLine        
Pokolenie GoldenLine a styl życia        
Uczeni-praktycy a popularność niektórych kredencjałów        
Funkcjoznaki w życiu polskich menedżerów. „Tania socjalizacja"        
Ekostyl menedżerów a podróże i rezygnacja z pracy        
Pozorna eksperckość a wiarygodność zarządców        
Prezentacja wyników badań ilościowych         
Charakterystyka badanych zarządców        
Miejsce badanych w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw        
Poczucie sprawstwa a decyzje edukacyjne        
Stosunek badanych do podwładnych        
Postawy   badanych   wobec   kształcenia   menedżerskiego   oraz   „kapitału społecznego"        
Prezentacja wyników badań jakościowych        
Bezcelowość studiów MBA. Urodzeni menedżerowie        
Wnioski        
Menedżerskie wypowiedzi a gramatyka ojczystego języka        
Menedżerowie - specjaliści od diagnozowania osobowości kandydatów do pracy i pracowników?         
Polskie uniwersytety w oczach zarządców. Wiedza a jej aplikacja        
Edukacja a inne czynniki sukcesu życiowego. Poczucie sprawstwa         
Lenistwo pracowników. Polscy zarządcy o swoich podwładnych        
Skrytość jako cecha polskich menedżerów        
Walory przyjętego postępowania badawczego i propozycje przyszłych ujęć empirycznych        
Uwagi końcowe        
Literatura        
Aneks        
Managerial Education in Modern Society. A Theoretical and Empirical Study
(Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Managerial Education in Modern Society. A Theoretical and Empirical Study
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 160
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2306-1
Liczba stron 306
Liczba arkuszy wydawniczych 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się