Język
Nawigacja mobilna Strona główna

“Be future” – Old and Modern Views on FUTURE: Typological, Diachronic, and Psycholinguistic Aspects (PDF)

35,00 zł

Monografia podejmuje zagadnienie charakterystyki temporalnej zdań, a w szczególności kategorii czasu przyszłego. Jakkolwiek mogłoby się wydawać, że każda wypowiedź, z racji funkcji informowania o zjawiskach w świecie pozajęzykowym, musi przekazywać informację temporalną, spora część wypowiedzi znajduje się poza kategorią czasu. Stąd czas, ogólnie rozumiany jako kategoria zdarzeń będących treścią danej wypowiedzi, która służy określeniu relacji temporalnych pomiędzy samym zdarzeniem i momentem, który jest punktem odniesienia, od dawna stanowi przedmiot badań i sporów, zarówno w obrębie językoznawstwa, jak i innych nauk, w tym przede wszystkim filozofii. Czas przyszły zajmuje w tych debatach szczególne miejsce, bowiem w odróżnieniu od czasu przeszłego i teraźniejszego, zdania w czasie przyszłym nie są zdaniami faktywnymi i nie poddają się w momencie wypowiedzenia falsyfikacji, przez co czas przyszły jest w większym niż pozostałe czasy stopniu używany w różnych funkcjach nietemporalnych, a przede wszystkim w funkcjach modalnych. Językowym refleksem szczególnego statusu czasu przyszłego są nietypowe w porównaniu z innymi czasami wykładniki czasu przyszłego, często obserwowane w językach z kategorią czasu gramatycznego. Autorka opiera swoje badania na szerokim materiale źródłowym, uwzględniając języki nieeuropejskie, śledząc rozwój badanych konstrukcji od wczesnych etapów badanych języków po współczesność, a także sięga po eksperymenty psycholingwistyczne dla rozstrzygnięcia istotnego pytania badawczego, jakim jest pytanie o naturę oboczności formy bezokolicznikowej i imiesłowowej czasownika leksykalnego w konstrukcji złożonego czasu przyszłego w języku polskim.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:“Be future” – Old and Modern Views on FUTURE: Typological, Diachronic, and Psycholinguistic Aspects (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Angielska nr 63
ISSN 0554-8144
ISBN 978-83-232-3658-0 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323236580
Liczba stron 500
Zapisz się