Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

29,00 zł

Celem opracowania jest przedstawienie istoty analizy finansowej oraz jej znaczenia dla podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie. W związku z takim celem pracy w części wstępnej zaprezentowane zostały cele przedsiębiorstwa i jego formy organizacyjne występujące w Polsce, istota zarządzania finansami oraz uwarunkowania tego procesu (wewnętrzne i zewnętrzne). Szczególna uwaga poświęcona została bardzo istotnym współcześnie elementom otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa, mianowicie rynkowi finansowemu oraz globalnemu otoczeniu finansowemu.

Dla podejmowania właściwych decyzji zarządczych niezbędna jest świadomość zmienności wartości pieniądza w czasie oraz wszechobecnego ryzyka. Metody pozwalające na uwzględnianie w decyzjach gospodarczych obydwu wymienionych czynników przedstawiono w kolejnej części pracy, aby następnie przejść do analizy źródeł finansowania przedsiębiorstwa podziale na źródła wewnętrzne i zewnętrzne oraz własne i obce.

W kolejnych rozdziałach zaprezentowano istotę i metody analizy finansowej, analizę wstępną sprawozdania finansowego oraz analizę wskaźnikową kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Rozszerzeniem klasycznej analizy wskaźnikowej jest omówiona w ostatnim podrozdziale tej części opracowania analiza dyskryminacyjna, będąca syntetycznym narzędziem predykcji upadłości firmy.

Analiza finansowa ma najczęściej charakter analizy ex post, co oznacza, że wykorzystuje się w niej dane historyczne i konkluzje dotyczą przeszłości przedsiębiorstwa. Poza tym jednak może ona być przeprowadzana w wersji ex ante, co wiąże się z prognozowaniem i planowaniem finansowym. W opracowaniu przedstawiono istotę, funkcje oraz narzędzia planowania finansowego. Rozważania te poprzedzają analizę projektu inwestycyjnego, która także dotyczy przyszłości i oparta jest na rachunku przepływów pieniężnych związanych z projektem.

W anglosaskiej teorii zarządzania za cel przedsiębiorstwa uznaje się maksymalizację jego wartości rynkowej. W związku z tym ostatnią część pracy poświęcono analizie wartości przedsiębiorstwa, która jest podstawą decyzji zarządczych zmierzających do zwiększenia jego wartości rynkowej.

The purpose of the study is to present the essence of financial analysis and its importance for business management. Therefore, in the initial part of the paper the objectives of the company and its organizational forms appearing in Poland, the essence of financial management and the conditions of this process are presented. In the next part of the monograph, methods which allow us to take into account in economic decisions volatility of money value in time and risk are presented.

In subsequent chapters, the sources of financing of the company – internal and external, own and foreign – were analyzed. The next part of the paper is devoted to explaining the essence of financial analysis and its methods, as well as providing an indicator analysis. Its extension is a multi-dimensional discriminatory analysis, which is a synthetic tool for predicting bankruptcy of a business.

Financial analysis can be carried out in ex post and ex ante versions. The latter is related to forecasting and financial planning. Analysis of the essence, functions and tools of financial planning preceded in our study analysis of the investment project that is also about the future and is based on a project-related cash flow statement.

In Anglo-Saxon management theory, the purpose of an enterprise is to maximize its market value. The last part of the study was devoted to the analysis of the value of the enterprise, which is the basis of management decisions aiming to increase its market value.

Spis treści
(Rozmiar: 102.2 KB)
Summary
(Rozmiar: 57.7 KB)
Słowo wstępne
(Rozmiar: 79.6 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Financial analysis as a business management tool
Typ publikacji Monografia
Wydanie I (dodruk, 2019)
Seria Prawo nr 206
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3234-6
Liczba stron 210
Liczba arkuszy wydawniczych 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się