Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Akt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych (PDF)

22,50 zł

Przedmiotem książki jest wyodrębnienie i opisanie szczególnej formy działania organów administracji publicznej, jaką jest wydawanie transnarodowych aktów administracyjnych prawa europejskiego. Akty te są wydawane przez organy państw członkowskich Unii Europejskiej. Są aktami stosowania prawa, wydawanymi w konkretnych okolicznościach. Są bezpośrednio skuteczne na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Rola tych aktów jest kluczowa dla integracji jednolitego rynku, przepływu osób, usług i towarów.

Autor trudne i zawiłe sprawy przedstawia w przystępnej formie, przytacza ważne zagadnienia dotyczące wydawania decyzji administracyjnych na podstawie prawa europejskiego. Podaje dużo przykładów dotyczących praktycznych dziedzin gospodarczych oraz życia prywatnego. Książka będzie bardzo przydatna we wszelkich zajęciach, gdzie jest nauczane prawo europejskie albo działanie administracji europejskiej. Skierowana jest do studentów na kierunku prawo, na kierunku administracja oraz na kierunku prawo europejskiej albo europeistyka. Publikacja niewątpliwie zainteresuje prawników różnych zawodów, którzy mogą ją wykorzystać dla określenia charakteru działania organu władzy w danej dziedzinie życia prywatnego (uzyskanie wizy) albo gospodarki (np. zatwierdzanie leków, środków biobójczych, decyzje dotyczące inwestycji finansowych). To z kolei rzutuje na kwestię podejmowania odpowiednich instrumentów ochrony prawnej, tj. czy w państwie pochodzenia aktu, czy na terenie kraju, gdzie jest wykonywania działalność? Książkę można polecać również uczestnikom szkoleń dla administracji publicznej.

Wstęp

1. Przedmiot monografii

2. Akt transnarodowy a współpraca transgraniczna

3. Geneza i charakterystyka europejskiego aktu transnarodowego

I. Konstrukcja systemu wydawania europejskich aktów administracyjnych

1. Podstawy prawne europejskich aktów administracyjnych

2. Jurysdykcja administracyjna w prawie europejskim

3. Sposoby zapewnienia skutku transgranicznego aktów krajowych w przestrzeni europejskiej

4. Konkluzje cząstkowe

II. Akty administracyjne pochodzące od instytucji i organów Unii Europejskiej

1. Akty wykonawcze instytucji Unii Europejskiej

1.1. Akty konkretne: indywidualne i generalne

1.2. Akty regulacyjne

2. Decyzje organów Unii Europejskiej

3. Akty wykonawcze Komisji skierowane do państw członkowskich jako szczególny

rodzaj aktów administracyjnych

3.1. Akty kooperatywne

3.2. Akty interwencyjne

3.2.1. Akty interwencyjne wobec jednego państwa członkowskiego

3.2.2. Akty interwencyjne wobec grupy albo wszystkich państw członkowskich

4. Konkluzje cząstkowe

III. Akty administracyjne pochodzące od organów krajowych

1. Akty skuteczne tylko w granicach państwa pochodzenia

1.1. Akty krajowe zwykłe

1.2. Współdecydowanie

2. Akty skuteczne także poza granicami państwa pochodzenia

2.1. Akt skuteczny w wyniku uznania

2.2. Transnarodowy akt administracyjny

2.2.1. Definicja transnarodowego aktu administracyjnego

2.2.2. Granice europejskiej jurysdykcji administracyjnej

2.2.3. Transnarodowe akty administracyjne jako odrębne instytucje prawne

2.2.4. Typologia transnarodowych aktów administracyjnych

2.2.5. Rola transnarodowego aktu administracyjnego

2.2.6. Problematyka ochrony prawnej przy wydawaniu i wykonywaniu transnarodowego aktu administracyjnego

2.3. Akt referencyjny

3. Konkluzje cząstkowe

Zakończenie

Bibliografia

Summary. Transnational act in the system of European administrative acts

The book distinguishes and describes a particular form of activity of public administration bodies, namely issuing transnational administrative acts of European law. These acts are issued by the authorities of the Member States of the European Union. They are acts of application and are issued in specific circumstances. They have direct effect in the territory of the Member States of the European Union. These acts play a crucial role in the integration of the Single Market, and the free movement of people, services and goods.

The author presents difficult and complex issues in an accessible form, adducing important aspects of the issuance of administrative decisions under European law. He provides numerous examples relating to practical areas of the economy and private life. The book will be of great use in all classes on European law or the functioning of the European administration. It is addressed to students of law, administration, European law and European studies. Moreover, the book will undoubtedly be of interest to lawyers from various professions, who might make use of it to determine the nature of an authority's action in a given area of private life (obtaining a visa) or economy (e.g. approval of medicines, biocides, decisions on financial investments). This in turn impacts on the question of whether the appropriate legal protection instruments should be adopted, i.e. in the country of origin of a legal act or in the country where the activity is carried out? The book can also be recommended to participants of training in public administration.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Akt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) Transnational act in the system of European administrative acts
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Prawo nr 247
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3866-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323238669
Liczba stron 296

Produkty powiązane

Zapisz się