Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Waldemar Segiet ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet  - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniony bezpośrednio po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza, najpierw na Wydziale Nauk Społecznych, a następnie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, a obecnie na stanowisku profesora w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi.

Jego dorobek naukowy wyrastał z zainteresowań leżących u podstaw praktyki refleksji nad relacjami między rodziną i szkołą, ze szczególnym uwzględnieniem socjologii edukacji, pedagogiki szkolnej, pedagogiki rodziny, pedagogiki opiekuńczej czy pedagogiki społecznej. W tym wybranym obszarze wyraźnie zauważalny jest trend eksploracji rodziny (ukazanej w humanistycznej przestrzeni edukacyjnej) oraz samej edukacji formalnej (będącej ważnym ogniwem w systemie struktur społecznych). Jest autorem monografii traktujących o relacjach między rodziną i szkołą: Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje (1999); O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie (2013). Jest autorem artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych, redaktorem pracy zbiorowej z zakresu socjologii edukacji pt.: Edukacja – stratyfikacja – tożsamość młodzieży. Studium z pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji (2012), a także współredaktorem następujących prac zbiorowych: Studia z pedagogiki pogranicza i nauk pogranicza (2011); Dziecko w badaniach i w praktyce pedagogicznej (2015); Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży (2018); Tożsamość i edukacja. Społeczne konstrukcje i reprezentacje (2018).

Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, w kadencjach 2016–2020 i 2020–2024.
(Dane: 2022)

 

prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet - A graduate of Adam Mickiewicz University in Poznań, employed directly after graduating from the Department of Childcare Education, first in the Faculty of Social Sciences, and then in the Faculty of Educational Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań, and currently as a professor in the Department of Multicultural Education and Research on Social Inequality.

His academic achievements came from his interests underlying the practice of reflecting on the relations between the family and the school, especially on education and family, with a specific focus on the sociology of education, school pedagogy, pedagogy of the family, care pedagogy or social pedagogy. In this selected area there is a clearly noticeable trend of exploring the family (shown in humanistic educational space) and formal education itself (which is an important link in the system of social structures).

He has authored monographs related to family and school relationships: Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje [Parents – teachers. Mutual relations and representations], 1999; O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie [On the relationship between education and the family. Social contexts and individual biographies], 2013; and papers published in scientific journals and collective works. He is the editor of the collective work in the sociology of education: Edukacja – stratyfikacja – tożsamość młodzieży. Studium z pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji [Education - stratification – youth identity. A study in comparative pedagogy and the sociology of education], 2012; co-editor of the following collective works: Studia z pedagogiki pogranicza i nauk pogranicza [Studies in pedagogy and related sciences], 2011; Dziecko w badaniach i w praktyce pedagogicznej [The child in research and pedagogical practice], 2015; Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży [Social and subjective determinants of youth development], 2018; Tożsamość i edukacja. Społeczne konstrukcje i reprezentacje [Identity and education. Social constructions and representations], 2018.

Vice-Dean of the Faculty of Educational Studies of AMU in Poznań, for the following terms of office: 2016–2020 and 2020–2024.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/ More information:Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się