Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Beata Jachimczak ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak - pedagog w zakresie nauczania początkowego, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki korekcyjnej oraz wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zainteresowania naukowe skoncentrowane na problematyce ucznia z SPE oraz na zagadnieniach polityki oświatowej ukierunkowanej na budowanie systemu profilaktyki, opieki, wsparcia i edukacji (edukacja integracyjna, włączająca, grupy zróżnicowane). Ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i edukacji włączającej. Autorka licznych publikacji, m.in.: Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych (Z badań uczniów klas III szkół podstawowych), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011; Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne z regionu łódzkiego, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011; Praca wychowawcza w grupie zróżnicowanej – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, [w:] J. Pyżalski (red.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty, Wydawca theQstudio, Łódź 2015 (współaut. I. Chrzanowska); Kompetencje współczesnych nauczycieli a praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [w:] J. Pyżalski (red.), Nauczyciel w ponowoczesnym świecie. Od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji, Wydawca theQstudio, Łódź 2015 (współaut. I. Chrzanowska).
(Dane: 2021)

 

prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak - The early childhood pedagogue, the special educator in corrective pedagogy and supporting students with special educational needs. Her scientific interests focus on the problems of students with special education needs and on educational policy issues aimed at building a system of prevention, care, support and education (inclusive education, inclusive education, differentiated groups). She is a Ministry of National Education expert on special educational needs and inclusive education. Her numerous publications include: Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efekty nauczania indywidualnego dzieci chronle sick (Z badań uczniów klas III szkół podstawowej) (Teaching and extra-teaching determinants of the effects of individual teaching of chronically sick children (From the research on Year 3 primary school pupils), Impuls Publishing House, Kraków 2011; Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne z regionu łódzkiego. (Socio-educational determinants of the professional start of young disabled people. An empirical study from the Łódź region), Impuls, Kraków 2011; Praca wychowawcza w grupie zróżnicowanej – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej (Working in a diverse group – the pupil with special educational needs in the mainstream school), [in:] J. Pyżalski (ed.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty. (Educational and socio-cultural competences of contemporary teachers. Selected contexts), theQstudio, Łódź 2015 (co-authored by I. Chrzanowska); Competences of contemporary teachers and working with a child with special educational needs, [in:] J. Pyżalski (ed.), Nauczyciel w ponowoczesnym świecie. Od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji. (The teacher in a postmodern world. From theoretical assumptions to competence development), published by theQstudio, Łódź 2015 (co-authored by I. Chrzanowska).
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się