Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Bogusław Zieliński ORCID Logo

prof. zw. dr hab Bogusław Zieliński - Profesor tytularny związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Slawista południowy, specjalista w zakresie problematyki etnokulturowej Słowian, historii idei oraz kulturoznawstwa słowiańskiego. Działalność naukowa i organizacyjna prof. B. Zielińskiego przyczyniła się do powstania poznańskiej szkoły slawistycznej, podejmującej liczne inicjatywy naukowe i realizującej dialog międzykulturowy w zróżnicowanej przestrzeni Półwyspu Bałkańskiego. Domeną zainteresowań badaczy związanych z poznańską szkołą slawistyczną jest funkcjonowanie i wzajemne relacje pomiędzy czteroma slaviami: Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica, a także transformacje, aktualizacje i redefinicje południowosłowiańskich autowizerunków kulturowych i semantyka kluczowych idei etnokulturowych. Obecnie zainteresowania naukowe zwrócone są na problemy transformacji i rewaloryzacji kręgów kulturowych, geopolityki i badań zorientowanych na terytorialny aspekt przemian tożsamości kulturowej krajów słowiańskich. Autor ponad stu pięćdziesięciu artykułów, studiów i recenzji, a ponadto redaktor 32 tomów zbiorowych. Promotor 10 rozpraw doktorskich i około 180 prac magisterskich. Przewodniczący Komisji Komparatystyki Literackiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w kadencji (2008-2013) oraz (2014-2018). Członek licznych towarzystw naukowych oraz redaktor zagraniczny dziesięciu czasopism, np. w Belgradzie, Płowdiwie, Skopje, Sarajewie, Zagrzebiu.
(Dane: 2022)

 

prof. zw. dr hab Bogusław Zieliński - titular professor at Adam Mickiewicz University in Poznań. Southern Slavist, specialist in ethno-cultural issues of the Slavs, the history of ideas and Slavic cultural studies. Prof. B. Zielinski’s scientific and organisational activity contributed to the establishment of the Poznań school of Slavic studies, which has undertaken numerous scientific initiatives and effected intercultural dialogue in the diversified space of the Balkan Peninsula. The field of interest of academics associated with the Poznań school of Slavic studies relates to mutual relations between the four Slavs: Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica and Slavia Iudaica, as well as changes, updates and redefinitions of South Slavic cultural self-images and semantics of key ethno-cultural ideas. Prof. Zieliński’s current research interests focus on the problems of transformation and restoration of cultural circles, geopolitics and research oriented towards the territorial aspect of cultural identity transformations of Slavic countries. Prof. Zieliński has authored over one hundred and fifty articles, studies and reviews, and edited 32 collective volumes. He has supervised 10 doctoral dissertations and about 180 master's theses. He was chairman of the Committee on Comparative Literary Studies at the International Committee of Slavists for the terms of office (2008-2013) and (2014-2018), and a member of numerous scientific societies and foreign editor of ten journals, e.g. in Belgrade, Plovdiv, Skopje, Sarajevo, and Zagreb.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się