Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Marcin Graban ORCID Logo

dr Marcin Graban — urodził się 3 kwietnia 1976 r. w Starogardzie Gdańskim, gdzie w roku 1995 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1995–2000 studiował historię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W roku 2000 rozpoczął studia doktoranckie w tej samej uczelni. W ich trakcie w roku 2004 przebywał na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie. W roku 2005 na podstawie pracy temat „Recepcja encykliki Rerum novarum Leona XIII w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1891–1919”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Dopierały, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W tym samym roku rozpoczął pracę w Poznaniu, początkowo jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 89. Jednocześnie w latach 2008–2011 pracował jako wykładowca w Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu. W roku 2011 został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół historii społeczno-gospodarczej Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz historii stosunków pracy w XIX i XX wieku. Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy w formie licznych artykułów, opublikowanych zarówno w polskich, jak i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym m.in. Labour Unions Postulates and Development of Federal Labour Legislation to the New Deal Era in the United States of America, „Studia Historiae Oeconomicae” 30 (2012), s. 153-173; „Inicjatywa prywatna”. Warunki funkcjonowania i zatrudnienia w sektorze prywatnym w latach 1975–1980, [w:] PRL na pochylni (1975–1980), red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie, 2017, s. 479–499 i Kwestia robotnicza w USA w I poł. XX w. Wkład Kościoła katolickiego w jej rozwiązanie, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 20 (2017), No. 3, s. 49–68. W ramach swojej pracy w Zakładzie Historii Gospodarczej prowadził liczne zajęcia dydaktyczne z zakresu historii gospodarczej i społecznej, przetwarzania i prezentacji danych oraz etyki w biznesie. Od 2014 r. pełnił funkcję Sekretarza Redakcji czasopisma naukowego Studia Historiae Oeconomice”. Zmarł 12 maja 2019 r.
(Dane: 2022)

dr Marcin Graban — was born on 3 April 1976 in Starogard Gdański, where he graduated from the Maria Curie-Skłodowska High School in 1995. Between 1995 and 2000, he studied history at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. In 2000, he began his doctoral studies at the same university. During these studies, in 2004, he held a Kościuszko Foundation scholarship at the Catholic University of Washington. In 2005, on the basis of his thesis entitled "The Reception of Leo XIII’s Encyclical Rerum nowarum in the United States of America in the years 1891-1919", prepared under the supervision of Professor Kazimierz Dopierala, he was awarded the title of PhD in history. In the same year, he began working in Poznan, initially as a teacher at Primary School No. 89. At the same time, from 2008 to 2011, he worked as a lecturer at the Poznan College of Business. In 2011 he was employed as an assistant professor in the Department of Economic History in the Institute of History at Adam Mickiewicz University in Poznań. His research interests focused on the socio-economic history of the United States of America and the history of labour relations in the 19th and 20th centuries. He left behind a rich scientific output in the form of numerous articles, which were published both in Polish and foreign scientific journals, including Labour Unions Postulates and Development of Federal Labour Legislation to the New Deal Era in the United States of America, "Studia Historiae Oeconomicae" 30 (2012), pp. 153-173; "Inicjatywa prywatna”. Warunki funkcjonowania i zatrudnienia w sektorze prywatnym w latach 1975–1980, [w:] PRL na pochylni (1975–1980), ("Private Initiative. Conditions for functioning and employment in the private sector in 1975-1980, [in:] PRL on the slipway (1975-1980), eds. M. Bukała, D. Iwaneczko, IPN Rzeszów Branch Publishing Series, 2017, pp. 479-499 and The Workers' Question in the USA in the First Half of the Twentieth Century. The Contribution of the Catholic Church to Solving it, "Annales. Ethics in Economic Life' 20 (2017), No. 3, pp. 49-68. As part of his work in the Department of Economic History, he taught numerous classes in economic and social history, data processing and presentation, and business ethics. From 2014, he served as Secretary of the Editorial Board of the scientific journal "Studia Historiae Oeconomice". He passed away on 12 May 2019 after a long illness.
(Data: 2022)

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się