Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Maciej Guźniczak ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak - doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne, profesor nadzwyczajny UAM. Zajmuje się grafiką, interesuje się projektowaniem graficznym oraz fotografią. Jest autorem wystaw indywidualnych w dyscyplinie grafika warsztatowa, projekcji multimedialnych i wystaw fotograficznych; uczestnikiem wystaw zbiorowych w kraju i za granicą oraz plenerów artystycznych. Jest także współorganizatorem aukcji dzieł sztuki, jurorem konkursów plastycznych, organizatorem, opiekunem i komisarzem plenerów oraz wystaw studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studentów Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały na Białorusi. Jest autorem monografii Graficzne lustra osobowości oraz Matryce wyobraźni, wydanych przez Wydawnictwo Naukowe UAM w 2017 i 2019 roku oraz redaktorem albumów artystycznych, autorem rozdziałów w książkach i opracowaniach poświęconych sztukom plastycznym. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej został czterokrotnie wyróżniony – zespołową oraz indywidualną Nagrodą Rektora III stopnia. Otrzymał indywidualną Specjalną Nagrodę Naukową I stopnia dla nauczycieli akademickich, za wybitny dorobek publikacyjny w 2017 roku na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Jest laureatem trzech nagród i wyróżnienia Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej, upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą: w Austrii, Belgii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Turcji, Japonii, Stanach Zjednoczonych, na Białorusi, Ukrainie, Tajwanie i Spitsbergenie.
(Dane: 2022)

 

prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak - PhD (hab.), holder of a postdoctoral degree in fine arts, associate professor at Adam Mickiewicz University in Poznań. Graphic designer, interested in graphic design and photography. Author of individual exhibitions in the field of graphic design, multimedia projections and photographic exhibitions; a participant of group exhibitions in Poland and abroad and of plein-air workshops. Co-organizer of auctions of works of art, judge for art competitions, organizer, supervisor and a commissioner of open airs and exhibitions of students of Adam Mickiewicz University in Poznań and students of Janka Kupala Grodno State University of Grodno in Belarus. Author of the monographs Graficzne lustra osobowości (Graphic Mirrors of Personality) and Matryce wyobraźni (The Matrix of Imagination), published by Adam Mickiewicz University Press in 2017 and 2019, as well as the editor of art albums, author of chapters in books and studies devoted to visual arts. Recipient of four awards for his achievements in teaching, scientific and organisational work – the team and individual Rector's Award, level 3. Received an individual Special Scientific Award – level 1 for academic teachers for outstanding publication achievements in 2017 at the Faculty of Pedagogy and Arts in Kalisz. Winner of three awards and a distinction from the President of the City of Kalisz for achievements in the field of artistic activity, dissemination of culture and protection of cultural heritage.

His works are in state and private collections at home and abroad: in Austria, Belgium, the Netherlands, Germany, Norway, Switzerland, Turkey, Japan, the United States, Belarus, Ukraine, Taiwan and Spitsbergen.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się