Language
Mobile navigation Home page

Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym (PDF)

PLN 24.00

W humanistyce, w naukach społecznych czy też – ujmując najszerzej – w badaniach stawiających w centrum swego zainteresowania człowieka i „uniwersum spraw ludzkich” nadrzędne i dominujące znaczenie wydaje się mieć pojęcie kultury. Istnieje imponująca, choć zarazem zatrważająca odbiorcę swą wariantywnością, ilość przytaczanych definicji kultury. W ich cieniu znajduje się nie mniej spektakularna pojęciowo i – nie obawiajmy się tego stwierdzenia – nieokreślona znaczeniowo tradycja. Każda dyskusja na temat tego, co tradycyjne, może niepostrzeżenie prowadzić na manowce myśli, mętnić wyłaniający się z trudem termin, wzmacniając kontrargumenty przeciwników zajmowania się problemami nazbyt szerokimi znaczeniowo. Powstaje jednak pytanie: czy świat ludzkich idei nie jest wzbogacany przez tę właśnie irytującą niekiedy nieokreśloność, chroniącą to, co w świecie konstruowanym przez człowieka autentyczne, alogiczne, anarchistyczne, niepoddające się łatwo wysublimowanym atakom rozumu, zwłaszcza absolutyzującego, ulegającego pokusom matematyczno-przyrodniczego rozdrabniania każdego fragmentu naszego świata?

Marek Jedliński
Pytania o tradycję i tradycjonalizm – wstęp
ROZWAŻANIA OGÓLNE O TRADYCJI I TRADYCJONALIZMIE
Игорь И. Евлампие в
Концепция культуры в русской философии 19 века и ее современное значение
Алексей Васильев
Традиция: от классической философии к memory studies
Halina Rarot
Filozoficzno-kulturowe ujęcie współzależności tradycji i postępu
Tomasz Nakoneczny
Tradycja a „koniec historii”
Cyprian Gawlik
Rola tradycji w projektach destrukcji i dekonstrukcji metafizyki obecności
TRADYCJA I TRADYCJONALIZM W KULTURZE ZACHODNIOEUROPEJSKIEJ
Grażyna Szumera
Religia a kultura według Christophera Dawsona
Adam Wielomski
Tradycjonaliści romańscy a dyktatura
Tomasz Szymański
Tradycja – ale jaka? Francuscy romantycy o jedynej i prawdziwej religii ludzkości . 99
Marek Nowak
Czy jest rzeczą śmieszną zmieniać prawo? Święty Tomasz z Akwinu o stabilności
prawa i o zwyczaju
Aleksandra F. Michalska
Ikona – iluzja tradycji?
Joann a Dobrowolska
Cezary Jellenta wobec tradycji romantycznej. Wszechpoemat i najnowsze jego dzieje
TRADYCJA I TRADYCJONALIZM W KULTURZE POLSKIEJ
Józef Tarnowski
Struve i Witkacy: dwie wizje trendów historycznych
Małgorzata Gajak-Toczek
Praktyki dziedziczenia. O relacjach pamięci i kultury w edukacji polonistycznej
Anita Zabłocka-Trojn ar
Najnowsza polska proza fabularna (po 89 r.) wobec tradycji i tradycjonalizmu
Daria Jezierska-Geburczyk
Ponowoczesna rola kategorii wyboru w sposobach rozumienia i funkcjonowania tradycji.
Tło teoretyczne i analiza przykładów poznańskich „tradycji wynalezionych”
Krzysztof Witczak
Czy tradycja jest kobietą? Uwagi na marginesie twórczości Krystyny Kofty
TRADYCJA I TRADYCJONALIZM W KULTURZE ROSYJSKIEJ
Dorota Jewdokimow
Znaczenie tradycji religijnej i literackiej w kształtowaniu kultury oraz tożsamości narodowej emigracji rosyjskiej
Marek Jedliński
Krótka wieczność. Bolszewickie próby zmiany kalendarza jako przykład walki z tradycją
Maciej Bala
Tradycja i tradycjonalizm integralny w strukturze ideowej neoeurazjatyzmu Aleksandra
Dugina
Piotr Paweł Repczyński
Rosyjski mit – zwycięstwo narracji symbolicznej nad współczesną konsumpcyjno-utylitarystyczną ideologią
Biogramy

In the humanities, the social sciences or, to put it more broadly, in research that focuses on humankind and the "universe of human affairs", the concept of culture seems to be of paramount and dominant importance. An impressive number of definitions of culture exist, though these may at the same time be received with alarm. In their shadow is tradition, no less conceptually spectacular and - let us not fear this statement – of undefined significance. Every discussion about what is traditional may imperceptibly lead us astray in our way of thinking, blurring the emergent term that is so difficult to define, strengthening the counter-arguments of those opponents of dealing with problems that are too broad in meaning. The question arises, however, as to whether the world of human ideas is not enriched by this sometimes irritating vagueness that shields what is authentic, allogical, anarchistic, and not easily subjected to the sublime attacks of reason, especially the absolutizing, mathematical-natural tempatation to atomise every fragment of our world?

Write Your Own Review
You're reviewing:Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) Tradition and Traditionalism in Cultural Discourse
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filozofia i Logika nr 132
ISSN 0083-4246
ISBN 978-83-232-3798-3 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237983
Number of pages 249

Related Products

Sign up