Language
Mobile navigation Home page

Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim

PLN 22.00

SŁOWO WSTĘPNE
Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim przeznaczony jest dla osób uczących się współczesnego języka hebrajskiego, języka urzędowego państwa Izrael. Może on towarzyszyć studentowi od pierwszych kroków na drodze  poznania tego języka, aż po poziom zaawansowany. Słownik jest bardzo „przyjazny” studiującemu. Hasło zapisane jest w nim zgodnie z zasadami ortografii współczesnego języka hebrajskiego, ale zapis uzupełniono o znaki samogłoskowe. Alfabet hebrajski ma bowiem charakter spółgłoskowy, czytanie po hebrajsku jest więc zadaniem trudnym. Akademia Języka Hebrajskiego próbuje rozwiązać niektóre trudności, jakich nastręcza czytanie, wprowadzając do zapisu dwie spółgłoski (waw i jod), wskazujące na odpowiednie samogłoski. Zapis jednak nadal pozostaje niejednoznaczny. W celu jego ujednoznacznienia Supersłownik uczonych, zwanych masoretami, w okresie wczesnego średniowiecza. Hasło zatem łączy w sobie dwie cechy – przedstawia współczesną pisownię słowa, precyzując równocześnie sposób jego odczytania. Unika się w ten sposób podawania transkrypcji. Jest to niezwykle ważne. Student musi bowiem przywyknąć do czytania po hebrajsku, „oswoić się” z literami hebrajskimi bez uciekania się do zapisu w alfabecie łacińskim. Nie wyczerpuje to zalet Supersłownika. W ramach poszczególnych haseł uczący się znajdzie także definicję przystępnie napisaną po hebrajsku oraz przykłady użycia danego słowa w kontekście. Szczególnie ważne są tu związki frazeologiczne, użycia idiomatyczne, a także – w wypadku czasowników – kolokacje Czytelnik otrzymuje więc precyzyjną informację, jak dane słowo funkcjonuje w języku – zarówno w jego odmianie mówionej, potocznej, a także w języku mediów oraz w tekstach literackich. Ponadto ogromną zaletą Supersłownika jest obszerny aneks i indeks polsko-hebrajski, który może być wykorzystywany również przez użytkowników języka hebrajskiego, Izraelczyków uczących się języka polskiego.
Wydanie słownika w wersji elektronicznej – na płycie DVD-ROM (wraz z głosem izraelskiego lektora) stanowi praktyczne, niezwykle użyteczne kompendium językowe dla osób uczących się języka hebrajskiego, także dla środowisk krzewiących kulturę i więź z tradycją hebrajską i językiem oraz dla wszystkich zainteresowanych językiem hebrajskim w aktywnej formie, umożliwiającej doskonalenie komunikacji w tym języku. Polskie opracowanie jest wynikiem wysiłku i niezwykle rzetelnej oraz kompetentnej pracy Miriam Borenstein, doświadczonej tłumaczki na język polski i hebrajski, oraz współpracującej z nią hebraistki Moniki Czekanowskiej. Inicjatywę wydania Supersłownika i jej realizację zawdzięczamy staraniom prof. Piotra Muchowskiego z Zakładu Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM oraz renomowanego Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Jest to bez wątpienia praca bardzo w Polsce oczekiwana, gdyż rośnie zainteresowanie językiem hebrajskim i jego nauką. Istnieją i wciąż powstają nowe ośrodki nauczające języka hebrajskiego. Wiele osób w Polsce pragnie poznawać kulturę współczesnego Izraela nie „z drugiej ręki”, ale bezpośrednio, poprzez kontakt z ludźmi i książkamiw ich własnym języku.
Słownik z pewnością stanie się niezbędną pomocą w nauce współczesnego języka hebrajskiego w Polsce oraz przyczyni się do promocji języka polskiego w Izraelu.


PRZEDMOWA
Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim – to nowy, unikatowy pod względem treści i objętości, słownik dydaktyczny współczesnego języka hebrajskiego. Zawartość Supersłownika tworzą jednostki leksykalne i idiomy, wyrażenia i frazeologizmy, które reprezentują zasób leksykalny wielu odmian współczesnego języka hebrajskiego: język potoczny, język mass mediów, język literatury pięknej itd. Słownik towarzyszy uczącemu się od pierwszych kroków, aż do poziomu swobodnego posługiwania się językiem. Objaśnienia i przykłady. Każde hasło zawiera proste i łatwo zrozumiałe objaśnienie hebrajskie oraz zdanie z użyciem danego wyrazu. Sprzyja to nie tylko zrozumieniu słowa, lecz także proponuje użytkownikowi model, według którego może on budować swoje własne zdania. Pisownia wyrazów i transkrypcja. Różne systemy zapisu ortograficznego i transkrypcji fonetycznej, które zostały zastosowane w Supersłowniku, mają na celu odpowiedzieć na różnorodne zapotrzebowania ze strony uczących się. Najpierw wyraz jest podany w formie zapisu niefonetycznego wraz z rozszerzonym użyciem liter oznaczających samogłoski, tzn. w taki sposób dany wyraz jest spotykany najczęściej w różnych tekstach pisanych. Następnie, po pierwszym wariancie jego zapisu, wyraz jest podany
w pełnej transkrypcji wraz z minimalną niezbędną liczbą samogłosek. Oprócz tego w wyrazach, w których wyodrębniona jest sylaba akcentowana w przedostatniej pozycji, oznaczony został akcent w celu uniknięcia błędu akcentacyjnego. System transkrypcji zastosowany w opisach znaczeń i przykładach odzwierciedla wszystkie normy artykulacyjne, np. transkrypcja głoski „szwa” użyta jest wówczas, kiedy jest wymawiana jako „e”. Czasowniki podawane są w formie 3 osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, w czasie przeszłym, ponieważ taka właśnie jest podstawowa forma czasownika hebrajskiego. Ułożone są w porządku alfabetycznym tej formy (a nie według rdzenia). Po wyjaśnieniu znaczenia czasownika przytaczane są jego podstawowe formy w różnych czasach oraz rdzeń i bezokolicznik wraz z przyimkiem i paradygmat, do jakiego należy. Specjalny alfabetyczny rejestr bezokoliczników, z tłumaczeniem na język polski, posłuży tym czytelnikom, którzy natknęli się na taką właśnie formę czasownika. Rzeczowniki podawane są z reguły w formie podstawowej ze wskazaniem rodzaju. Przy rzeczownikach użytych w liczbie pojedynczej w nawiasie podana jest forma liczby mnogiej. Przymiotniki przytaczane są w formie rodzaju męskiego liczby pojedynczej, następnie podawane są formy rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej. Tłumaczenie. Zarówno hasła podstawowe, jak i idiomy zawierające hasła podstawowe, przetłumaczone są na język polski. Tłumaczenie to służy wykluczeniu możliwości błędnego zrozumienia i wyeliminowania wątpliwości co do ich dokładnego sensu. Odpowiedniki polskie czasowników hebrajskich są podane w formie podstawowej dla języka polskiego, czyli jako bezokoliczniki.

Aneksy

Tematyczne rejestry wyrazów. Rejestry te odpowiadają zasadom komunikatywnego podejścia w dydaktyce języków, zgodnie z którym człowiek uczący się nowego języka łatwiej przyswaja słownictwo i pojęcia wówczas, kiedy są one pogrupowane tematycznie lub określone w relacji do jakiejś sytuacji. Rozmówki. W tej części słownika przedstawione są rozmówki na różne tematy, które reprezentują podstawowe formuły używane w kontaktach międzyludzkich: jak rozpocząć rozmowę, jak ją zakończyć, jak podziękować, jak odmówić i wiele innych. Słownik wyrazów obcych. Słownik ten zachęca uczącego się do wykorzystania posiadanych już wiadomości, a mianowicie wielu wyrazów pochodzenia obcego funkcjonujących zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim. Tabele czasowników. Czytelnik znajdzie w tabelach podstawowe wzory koniugacji czasowników hebrajskich o różnych paradygmatach. Indeks polsko-hebrajski wieńczy Supersłownik. Jest ułożony w porządku alfabetycznym.Zamieszczono w nim tłumaczenia podstawowych haseł słownika wraz z odsyłaczami do odpowiednich haseł w języku hebrajskim. Ta część słownika na pewno stanie się ważną pomocą dla studentów języka polskiego w Izraelu. Słownik, na bazie którego powstał Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim stanowi rezultat doświadczenia i wieloletniej pracy Autorek na Wydziale dydaktyki języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Polskie wydanie Supersłownika będzie z pewnością bardzo przydatne także dla studentów języka polskiego w Izraelu

Write Your Own Review
You're reviewing:Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Słownik
Edition I
ISBN 978-83-232-2044-2
Format [cm] Płyta DVD
Sign up