Language
Mobile navigation Home page

Linguistic Dimensions of the Self in Human Communication (PDF)

PLN 23.00

The book is the first monograph in humanities merging the issues of the human self with linguistics, theory of communication, and linguistic phenomenology. It can be utilized as an academic handbook by students taking part in linguistic seminars and scholars leading specialized workshops in the area of language communication.
Departing from the premises that language in itself is only a theoretical model defined for investigative purposes, the authoress states that its realization used to be accessible by text-processing activities and texts of communicating individuals that can be observed in the physical domain as the sets of tasks, intentions or meanings associated with these codes. For uniting the exploring endeavors of representatives of various disciplines, she postulates to conduct the transdisciplinary research, which would deal with the multidimensionality of the human self as members of discursive communities co-determined by natural and cultural conditionings of language communication.
The book promotes and integrates the achievements of at least six areas, such as (linguistic dimensions of the self, (2) existential-transcendental phenomenology of personal and subjective consciousness, (3) human linguistics from the perspective of hard sciences, (4) pragmatics of individual and social communication, (4) transactional nature of communicative interactions in interpersonal and intersubjective relations, as well as (6) the formation of linguistic competence of communicating individuals in the context of the social construction of reality.

Książka jest pierwszą monografią humanistyczną łączącą problematykę jaźni człowieka z lingwistyką, teorią komunikacji i semiotyką fenomenologiczną. Może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki przez studentów biorących udział w seminariach językoznawczych lub pracowników naukowych prowadzących warsztaty specjalizacyjne z zakresu komunikacji językowej.
Wychodząc od przesłanki, że język sam w sobie jest tylko modelem teoretycznym zdefiniowanym na potrzeby badawcze, autorka stwierdza, że jego realizacja bywa dostępna jedynie poprzez czynności tekstotwórcze i teksty jednostek komunikujących się, które mogą być obserwowane w domenie fizycznej jako zbiór kodów głosowo-słuchowych lub ich form zastępczych oraz wnioskowane w domenie logicznej jako zbiór zadań, intencji czy znaczeń skojarzonych z tymi kodami. Aby łączyć wysiłki poszukiwawcze przedstawicieli różnych dyscyplin, postuluje ona prowadzenie badań transdyscyplinarnych, które zajmowałyby się wielowymiarowością jaźni człowieka jako członków wspólnot dyskursywnych współokreślanych przez naturalne i kulturowe uwarunkowania środowiskowe komunikacji językowej.
Publikacja promuje i integruje osiągnięcia w co najmniej sześciu obszarach, takich jak (1) lingwistyczne wymiary jaźni, (2) egzystencjalno-transcendentalna fenomenologia świadomości osobowej i podmiotowej człowieka, (3) lingwistyka humanistyczna z perspektywy nauk ścisłych, (4) pragmatyka komunikacji jednostkowej i społecznej, (5) transakcyjna natura interakcji komunikacyjnych w relacjach interpersonalnych i intersubiektywnych oraz (6) kształtowanie się kompetencji językowej jednostek komunikujących się w kontekście społecznego konstruowania rzeczywistości.

PREFACE
A synthesis of linguistic theories of communication on a philosophical basis by Eero Tarasti

INTRODUCTION
Exploring the linguistic dimensions of the self

CHAPTER ONE
The growth of self-consciousness in the emergence of language

CHAPTER TWO
Speech as a semiotic extension of the human self

CHAPTER THREE
Existential models of the self in human-centered enquiries

CHAPTER FOUR
Unfolding multiple senses of self-perceived identity

CHAPTER FIVE
Linguistic properties of the human self in ecological assemblages

CHAPTER SIX
Interpreting linguistic creativity as a creative use of language

CHAPTER SEVEN
The pragmatic self in the research field of hard and soft sciences

CHAPTER EIGHT
The transactional nature of the human self in group encounters

CHAPTER NINE
Discerning territorial multilingualism from personal polyglotism

CHAPTER TEN
The polyglot self in semiotic spheres of language and culture

CHAPTER ELEVEN
Discursive becoming of the transcendental self

CHAPTER TWELVE
Intercultural competence as a prerequisite for being tolerant

BIBLIOGRAPHY
Works cited and consulted

INDEX
Names of authors from the main text

STRESZCZENIE

Write Your Own Review
You're reviewing:Linguistic Dimensions of the Self in Human Communication (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Angielska No. 66
ISSN 0554-8144
ISBN 978-83-232-3792-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237921
Number of pages 302
Number of publishing sheets 17,30
Sign up