Language
Mobile navigation Home page

Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Korzystanie z technologii cyfrowych przeniknęło niemal wszystkie obszary naszego życia, zmieniając sposób, w jaki się bawimy, uczymy, pracujemy, kontaktujemy ze sobą. Wpływa na nasze życie społeczne, kulturę, być może zmienia nawet to, kim jesteśmy lub kim się stajemy. Dla współczesnych dzieci świat nie jest ani online, ani offline – to, co dla nas wciąż stanowi dwie odrębne przestrzenie, dla dzieci jest już jednością, światem, w którym potrafią płynnie się przemieszczać, nie dokonując przy tym wartościowania żadnego z nich. Autorka jako pedagog medialny, uwzględniając dorobek pedagogiki, psychologii społecznej, teorii komunikowania i medioznawstwa, analizuje i przedstawia wyniki badań ilościowych i jakościowych dotyczących funkcjonowania dzieci w wieku 6-9 lat w cyfrowym środowisku: w jaki sposób dzieci doświadczają cyfrowości, jak ją wykorzystują w codziennych aktywnościach, co oznacza dla nich dorastanie z mediami, w sytuacji, gdy stają się one niemal niewidoczne i transparentne zarówno w środowisku rodzinnym, jak i – w mniejszym stopniu – szkolnym.

 

Wstęp

Rozdział 1
Funkcjonowanie dzieci w środowisku cyfrowym

1.1. Charakterystyka dzieci we wczesnym wieku szkolnym w odniesieniu do korzystania przez nie z mediów cyfrowych
1.1.1. Media cyfrowe a aktywność poznawcza dzieci
1.1.2. Media cyfrowe a rozwój fizyczny i motoryczny dzieci
1.1.3. Media cyfrowe a rozwój społeczny i emocjonalny dzieci
1.2. Korzystanie z mediów cyfrowych przez dzieci w świetle wybranych raportów i badań

Rozdział 2
Nowe technologie a wspomaganie uczenia się dzieci

2.1. TEL jako nowoczesne podejście do nauczania wspomaganego nowymi technologiami
2.2. Nowe media w edukacji bliskiej dziecku
2.3. Implikacje konstruktywistycznego podejścia w uczeniu się przy pomocy nowych technologii
2.4. Konstrukcjonizm, jako koncepcja pedagogiczna wykorzystująca nowe technologie w uczeniu się dzieci

Rozdział 3
Kompetencje cyfrowe a obszary stosowania wybranych narzędzi cyfrowych

3.1. W symbiozie z mediami cyfrowymi – dzieci z pokolenia Alpha
3.2. Kompetencje cyfrowe w życiu dzieci
3.3. Programowanie jako umiejętność przyszłości
3.3.1. Low floors, high ceilings, and wide walls – czyli kodowanie w Scratchu
3.3.2. Roboty edukacyjne a rozwój aktywności poznawczej dziecka
3.4. Przywrócić dziecięcą ciekawość – nowe technologie w modelu edukacji STEAM

Rozdział 4

Metodologiczne podstawy badań własnych

4.1. Założenia metodologiczne badań własnych
4.2. Przedmiot, cele i problemy badawcze
4.3. Metody i techniki badawcze
4.3.1. Faza badań jakościowych
4.3.2. Faza badań ilościowych

Rozdział 5
Funkcjonowanie dzieci w wieku 6-9 lat w cyfrowym świecie. Analiza wyników badań własnych

5.1. Analiza wywiadów pogłębionych z dziećmi
5.1.1. Najważniejsze media w życiu – dziecięce wybory i ich konsekwencje
5.1.2. Aktywności medialne podejmowane rodzinnie
5.1.3. Edukacja medialna w rodzinie dziecka
5.1.4. Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni
5.1.5. Komunikacyjna funkcja nowych technologii
5.1.6. Umiejętności cyfrowe uznawane przez dzieci za szczególnie wartościowe
5.1.7. Nowe technologie w szkole
5.1.8. Programowanie/kodowanie w opiniach dzieci
5.1.9. Wspomaganie rozwoju dziecięcych umiejętności cyfrowych przez osoby im bliskie
5.1.10. A gdyby tak media zniknęły? Dorastanie w świecie bez nowych technologii w opiniach dzieci
5.2. Analiza wywiadów pogłębionych z ekspertami cyfrowymi
5.2.1. Kompetencje cyfrowe dzieci w opiniach ekspertów cyfrowych
5.2.2. Umiejętności cyfrowe dzieci a korzyści, jakie mogą osiągnąć w dorosłym życiu
5.2.3. Rola szkoły w rozwijaniu cyfrowych umiejętności dzieci
5.2.4 Nauka programowania/kodowania, jako nowe rozwiązanie edukacyjne
5.2.5. Model edukacji STEAM
5.2.6. Wykorzystywanie koncepcji pedagogicznych w edukacji wczesnoszkolnej
5.3. Analiza badań ilościowych
5.3.1. Kompetencje cyfrowe dzieci w opiniach nauczycieli
5.3.2. Wybrane kompetencje cyfrowe a funkcjonowanie dzieci w dorosłym życiu
5.3.3. Nowe technologie a rozwijanie wybranych umiejętności dzieci
5.3.3.1. Nowe technologie a rozwijanie kompetencji społecznych dzieci
5.3.3.2. Nowe technologie a uczenie się dzieci
5.3.3.3. Nauka programowania/kodowania jako pożądana umiejętność
5.3.4. Rozwój poznawczy dziecka a jego umiejętności cyfrowe
5.3.5. Opinie nauczycieli o nauce programowania/kodowania w klasach 0-3
5.3.6. Internet przestrzenią działań dla dzieci
5.3.7. Stosowanie wybranych koncepcji pedagogicznych w edukacji wczesnoszkolnej
5.3.8. Działania szkoły a wzrost cyfrowych kompetencji u dzieci

Rozdział 6
Wnioski z badań i zakończenie

6.1. Koncepcja optymalnego dla dzieci funkcjonowania w cyfrowym świecie
6.2. Funkcjonowanie dzieci w cyfrowym świecie
6.3. Uwarunkowania korzystnego rozwojowo wykorzystywania nowych technologii w działaniach dydaktycznych dostrzegane przez ekspertów, w odniesieniu do dzieci we wczesnym wieku szkolnym
6.4. Postrzeganie przez nauczycieli rozwijania kompetencji cyfrowych przez dzieci w wieku 6-9 lat w kontekście formalnych działań szkoły
6.5. Zakończenie 

Literatura 

Summary (Digital World of Children at Early School Age) 

Write Your Own Review
You're reviewing:Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski
Title (EN) Digital World of Children at Early School Age. Conditions for the Use of New Technologies by Children
Type of publication Monografia
Edition I (2020)
Series Psychologia i Pedagogika nr 313
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4307-6 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323243076
Number of pages 334
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 17 x 24
Sign up