Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Transmisja ryzyka kredytowego do Polski w okresie światowego kryzysu finansowego 2007–2014

30,00 zł

Polska relatywnie łagodnie przeszła przez zapoczątkowany w 2007 roku światowy kryzys finansowy. Polskie banki nie były zaangażowane na rynku papierów wartościowych powiązanych z amerykańskimi kredytami subprime, a stosunkowo nieduży udział eksportu w PKB sprawił, że spowolnienie światowej gospodarki nie odbiło się znacząco na gospodarce polskiej. W porównaniu z krajami Europy Południowej w rozważanym okresie Polska była krajem zadłużonym w relatywnie niedużym stopniu, a dodatni wzrost gospodarczy pozwolił uniknąć radykalnych cięć wydatków budżetowych. Mimo to skutki kryzysu wyjątkowo mocno odczuł szczególny sektor bankowy oraz rynek obligacji. Opisane w monografii badania służą zrozumieniu konsekwencji kryzysu dla polskiego sektora bankowego i mechanizmu jego przenoszenia się na polski rynek międzybankowy, a także ocenie zdolności banku centralnego do realizacji założeń polityki pieniężnej w okresie kryzysu. Zbadano także przyczyny wzrostu premii za ryzyko polskich obligacji oraz oceniono, obligacje których krajów wywarły największy wpływ na ukształtowanie się tego ryzyka.

WSTĘP

1. ROZWÓJ ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO I JEGO SKUTKI DLA POLSKI
1.1. Ogólna kondycja gospodarcza Polski
1.2. Sytuacja banków w Polsce
1.3. Finanse publiczne w Polsce

2. PODSTAWOWE MODELE ŚREDNIEJ I WARIANCJI WARUNKOWEJ
2.1. Model VAR i VECM
2.2. Wielowymiarowe modele wariancji warunkowej
2.2.1. Model VEC oraz BEKK
2.2.2. Model RARCH
2.2.3. Modele CCC i DCC
2.2.4. Estymacja parametrów wielowymiarowych modeli średniej i wariancji warunkowej
2.2.5. Funkcja odpowiedzi na impuls dla procesu średniej i wariancji warunkowej
2.3. Długa pamięć i persystencja w finansowych szeregach czasowych
2.3.1. Testy oparte na metodzie największej wiarygodności
2.4. Bootstrapowe rozkłady statystyk testowych
2.5. Modele z przełączaniem typu Markowa

3. KOPULE
3.1. Wprowadzenie
3.2. Miary zależności
3.3. Kopule eliptyczne
3.4. Estymacja parametrów kopuli
3.5. Kopule warunkowe

4. OCENA SKUTECZNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ZAKRESIE STABILIZACJI STAWKI POLONIA
4.1. Wprowadzenie
4.2. Polityka NBP w zakresie stabilizacji stawki POLONIA
4.3. Analiza zachowania spreadu pomiędzy stawką POLONIA a stopą referencyjną
4.4. Ekonometryczna analiza własności spreadu pomiędzy stawką POLONIA a stopą referencyjną
4.4.1. Analiza długiej pamięci spreadu pomiędzy stawką POLONIA a stopą referencyjną
4.4.2. Identyfikacja okresów o obniżonej zdolności do stabilizacji stawki POLONIA za pomocą modelu z przełączaniem typu Markowa
4.5. Podsumowanie

5. ANALIZA KIERUNKÓW PRZENIKANIA KRYZYSU DO POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO
5.1. Wprowadzenie
5.2. Mierniki kondycji systemu bankowego
5.3. Identyfikacja okresów pogorszonia kondycji sektora bankowego w Polsce
5.3.1. Analiza z wykorzystaniem spreadów WIBOR-OIS
5.3.1.1. Modele
5.3.1.2. Wyniki badań empirycznych
5.3.1.3. Podsumowanie
5.3.2. Analiza za pomocą swap spreadów
5.3.2.1. Krzywa dochodowości
5.3.2.2. Oczyszczanie swap spreadów z efektów krzywej dochodowości
5.3.2.3. Modelowanie swap spreadów oczyszczonych z efektów krzywej dochodowości
5.3.2.4. Analiza wyników
5.3.2.5. Podsumowanie
5.4. Badanie kierunków przepływu kryzysu na polski rynek międzybankowy
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Analiza współzależności pomiędzy spreadami LIBOR-OIS i WIBOR-OIS
5.4.3. Podsumowanie
5.5. Wpływ premii za ryzyko kredytowe i płynność na kształtowanie się spreadu WIBOR-OIS
5.5.1. Spready CDS jako miernik ryzyka kredytowego
5.5.2. Wykorzystane dane
5.5.3. Analiza współzależności pomiędzy WIBOR-OIS a premiami za ryzyko kredytowe i płynność
5.5.4. Podsumowanie
5.6. Wnioski końcowe

6. SKUTKI KRYZYSU ZADŁUŻENIOWEGO W KRAJACH EUROPY POŁUDNIOWEJ DLA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ POLSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH
6.1. Pomiar ryzyka kredytowego obligacji
6.2. Analiza danych
6.3. Analiza współzależności pomiędzy miarami ryzyka kredytowego
6.4. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA

Poland was a country relatively unscathed by the global financial crisis that began in 2007. Polish banks were not involved in the market for securities linked to U.S. subprime loans, and exports' relatively small share in GDP meant that the slowdown in the global economy did not impact the Polish economy significantly. During the period under consideration, Poland's debt was relatively small compared to the countries of southern Europe, and its positive economic growth rate made it possible to avoid radical cuts in budget expenditure. In spite of this, the effects of the crisis were felt particularly strongly by the banking sector and the bond market. The research described in the monograph serves the understanding of the crisis' consequences for the Polish banking sector and the mechanism through which it was transmitted to the Polish interbank market, as well as to assess the central bank's ability to implement monetary policy during the crisis. It also examines the causes of an increase in the risk premium of Polish bonds and assesses the bonds whose countries had the greatest impact on shaping this risk.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Transmisja ryzyka kredytowego do Polski w okresie światowego kryzysu finansowego 2007–2014
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Credit Risk Transfer to Poland During the Global Financial Crisis
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Matematyka nr 18
ISSN 0551-6625
ISBN 978-83-232-3867-6
DOI 10.14746/amup.9788323238683
Liczba stron 251
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się