Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Sondażowe zwierciadło europeizacji. Monitorowanie trendów europejskiej opinii publicznej w międzykrajowych sondażach porównawczych jako wyzwanie metodologiczne

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka prezentuje główne wyzwania, z jakimi uporać muszą się badacze dążący do analizy wyników międzykrajowych projektów sondażowych. Wśród największych wyzwań pojawiają się zarówno trudności mające swoje źródło w różnorodności problematyki badawczej oraz odmiennych celach stawianych w ramach poszczególnych projektów, jak też w specyficznych sposobach formułowania pytań, odmiennej metodologii pomiaru oraz zróżnicowanej jakości sondaży. Przedmiotem zaprezentowanych analiz uczyniono postawy Europejczyków wobec procesu integracji europejskiej, mierzone na przestrzeni ostatnich 20 lat w ramach czterech wiodących paneuropejskich wielofalowych sondażowych projektów porównawczych, w tym badań Eurobarometru, Europejskiego Sondażu Społecznego, Europejskiego Sondażu Wartości oraz Międzynarodowego Programu Badań Społecznych. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia bogactwo projektów sondażowych prowadzonych na kontynencie europejskim od połowy lat 70. XX wieku. Rozdział drugi poświęcony został analizie zróżnicowania sposobów formułowania pytań o integrację europejską w czterech projektach oraz konsekwencjach tego zróżnicowania dla uzyskiwanych wyników. W rozdziale trzecim zaprezentowano zróżnicowanie procedur losowania oraz terenowej realizacji krajowych sondaży w porównywanych projektach. W rozdziale czwartym przenalizowano jakość ponad 1,4 tys. prób sondażowych z czterech projektów, co pozwoliło na zidentyfikowanie procedur terenowych posiadających istotny wpływ na jakość pomiaru sondażowego. Podsumowanie zawiera rekomendacje wskazujące na konieczność uwzględniania projektowych specyfik terenowej realizacji próby w analizie danych pochodzących z międzykrajowych badań porównawczych.

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO SONDAŻOWE

1. Podstawowa charakterystyka głównych europejskich sondaży porównawczych
1.1. Eurobarometer
1.2. European Social Survey
1.3. European Values Study
1.4. International Social Survey Programme
2. Co poza „wielką czwórką”?
2.1. European Election Studies
2.2. European Quality of Life Survey
3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. SONDAŻOWE ZWIERCIADŁO PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W PROJEKTACH EB, ESS, EVS, ISSP

1. Międzyprojektowe zróżnicowanie treści pytań kwestionariuszowych
2. Metodologiczne ograniczenia dla porównań międzyprojektowych na przykładzie harmonizacji pytania o zaufanie do Parlamentu Europejskiego w projektach EB oraz ESS
2.1. Monotoniczne przekształcenie harmonizacyjne jako nadzieja na międzyprojektową porównywalność
2.2. Wyzwania harmonizacyjne na przykładzie pytania o zaufanie do Parlamentu Europejskiego
3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGICZNY TYGIEL – ZRÓŻNICOWANIE PRAKTYK SONDAŻOWYCH W PROJEKTACH EB, ESS, EVS, ISSP

1. Zróżnicowanie procedur badawczych jako wyzwanie dla porównywalności danych – analiza literatury przedmiotu
1.1. Sposoby definiowania badanych populacji
1.2. Rodzaje operatów doboru prób badawczych
1.3. Schematy losowania próby
1.4. Typy sondażowych prób badawczych
1.5. Procedury selekcji respondentów docelowych w adresowych próbach osób
1.6. Procedury terenowej realizacji prób sondażowych
1.7. Wskaźniki terenowej realizacji próby
2. Źródła danych, zakres inwentaryzacji praktyk sondażowych oraz ocena jakości dokumentacji metodologicznej projektów EB, ESS, EVS, ISSP
2.1. Baza empiryczna
2.2. Charakterystyka źródeł danych wykorzystanych w metodologicznej inwentaryzacji projektów EB, ESS, EVS oraz ISSP
2.3. Zakres metodologicznej inwentaryzacji projektów
2.4. Ocena jakości dokumentacji metodologicznej projektów
3. Porównawcze analizy zróżnicowania praktyk sondażowych w projektach EB, ESS, EVS, ISSP
3.1. Sposoby definiowania badanych populacji
3.2. Rodzaje operatów doboru prób badawczych oraz schematy losowania jednostek
3.3. Typy sondażowych prób badawczych oraz procedury selekcji respondentów docelowych w adresowych próbach osób
3.4. Procedury terenowej realizacji prób sondażowych
3.5. Wskaźniki terenowej realizacji prób sondażowych
4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. OD ZRÓŻNICOWANIA PRAKTYK SONDAŻOWYCH DO ZRÓŻNICOWANIA JAKOŚCI PRÓBY

1. Wyzwania dla oceny jakości prób sondażowych w międzykrajowych projektach porównawczych o charakterze sondażowym
1.1. Procedury oceny jakości sondażowych prób badawczych oraz ich ograniczenia w ewaluacji sondaży prowadzonej na dużą skalę
1.2. Rola wewnętrznych kryteriów i zewnętrznych kryteriów oceny jakości prób badawczych w sondażowych projektach porównawczych
2. Porównawcze analizy jakości prób sondażowych w wybranych projektach
2.1. Międzyprojektowe oraz wzdłużczasowe zróżnicowanie jakości prób sondażowych
2.2. Zróżnicowanie jakości prób sondażowych z uwagi na procedury doboru próby
2.3. Zależności pomiędzy jakością prób sondażowych oraz wskaźnikami jej terenowej realizacji
3. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

ANEKS 1. Odniesienia literaturowe do zbiorów danych oraz dokumentacji projektów EB, ESS, EVS oraz ISSP
Eurobarometer
European Social Survey
European Values Study
International Social Survey Programme
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY (Reflecting Europeanisation. Monitoring trends in European public opinion in cross-national comparative surveys as a methodological challenge)

This book considers the methodological challenges of studying Europeans' attitudes towards the European Union and European integration process, measured over 20 years within four prominent pan-European multi-wave transnational comparative surveys, i.e., Eurobarometer, the European Social Survey, the European Values Studies and the International Social Survey Program. The primary goal is to present the main challenges stemming from the diversity of research issues and the different objectives of individual projects, as well as those stemming from the specific ways in which questions are formulated, the different measurement methodologies and survey procedures, and the variable quality of the surveys. The first chapter presents the abundance of survey projects carried out on the European continent since the mid-1970s. The second chapter analyses the variation in the wording of questions about European integration and the impact of this wording on the survey results. The third chapter presents the variation in sampling and fieldwork procedures implemented in four projects. The final chapter analyses the quality of over 1,400 national surveys, which allowed the impact of different fieldwork procedures on survey process quality to be assessed. The conclusion recommends taking into account project-specific field sample implementation in the analysis of data from transnational comparative surveys.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Sondażowe zwierciadło europeizacji. Monitorowanie trendów europejskiej opinii publicznej w międzykrajowych sondażach porównawczych jako wyzwanie metodologiczne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) The Reflection of Europeanisation: Monitoring Trends in European Public Oopinion in Transnational Comparative Surveys as a Methodological Challenge
Typ publikacji Monografia
Wydanie I - uzupełnione
Seria Socjologia nr 85
ISSN 0554-8225
ISBN 978-83-232-3915-4 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239154
Liczba stron 145
Zapisz się