Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w procesie realizacji strategicznych celów polityki rozwoju / Aspectos de derecho público de la participación del sector de las PYMES en el proceso de implementación de los objetivos estratégicos...

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Monografia pt. Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w procesie realizacji strategicznych celów polityki rozwoju jest wynikiem badań międzynarodowego zespołu naukowców z Polski, Hiszpanii oraz Chile. Zagadnienia objęte analizą odnoszą się do działań o najwyższym priorytecie z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, którymi są przeciwdziałanie zmianom klimatu i sprostanie wyzwaniom wynikającym z cyfryzacji. Bariery w korzystaniu z jednolitego rynku cyfrowego dotyczą w głównej mierze małych i średnich przedsiębiorstw, które są dominującą grupą podmiotów aktywnie funkcjonujących w gospodarce, a ich działania i nakłady na innowacje mają bezpośrednie przełożenie na realizację strategicznych celów rozwoju.

Autorzy opracowania, dokonując analizy przepisów prawa unijnego oraz systemów prawa krajowego, podjęli próbę identyfikacji prawnych i administracyjnych barier wobec MŚP, oceny skuteczności istniejących narzędzi wsparcia, identyfikacji obszarów wymagających interwencji ustawodawcy unijnego bądź krajowego oraz sformułowania propozycji de lege ferenda w zakresie skuteczniejszego wsparcia MŚP.

Monografia obejmuje teksty przygotowane w językach polskim i hiszpańskim wraz z obszernymi tłumaczeniami ich streszczeń.

Wykaz podstawowych skrótów / Abreviaturas

Wykaz podstawowych aktów prawnych / Actos jurídicos y documentos de las

instituciones públicas

Przedmowa

Presentación

Rozdział / Capítulo I

Wyznaczanie priorytetów rozwoju społeczno-gospodarczego jako celowościowa determinanta działalności podmiotów sektora MŚP (ujęcie publicznoprawne)

Establecimiento de las prioridades para el desarrollo socioeconómico como determinante objetiva de la actividad de las entidades del sector de las pymes (enfoque de derecho público)

Katarzyna Kokocińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawo w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Wprowadzenie .

1. Planowanie społeczno-gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej z uwzględnieniem potencjału sektora MŚP

2. „Najpierw myśl na małą skalę” – znaczenie sektora MŚP dla zrównoważonej i cyfrowej Europy

3. Prawne instrumenty wspierania rozwoju sektora MŚP w Polsce

Podsumowanie

Resumen extenso / Streszczenie

Capítulo / Rozdział II

Eco-innovación, pymes e incentivos fiscales

Ekoinnowacje, MŚP i zachęty podatkowe

Elizabeth Gil García

Universidad de Alicante

Introducción

1. La configuración del incentivo: estímulo a la contratación de personal investigador y a la transferencia de conocimiento

2. El control de los incentivos fiscales: las certificaciones de I+D+i y la llamada ‘contabilidad verde’

Conclusiones

Streszczenie / Resumen extenso

Capítulo / Rozdział III

El Fondo Verde como el estímulo para el desarrollo de las pymes

Europejski Zielony Ład jako bodziec dla rozwoju MŚP

Konrad Pawel Slowinski

Doctorando Derecho y Economía (CEINDO), Madrid

Introducción

1. La Política de las pymes – sus objetivos y retos

2. Estructura y características del tejido empresarial español

3. Barreras y obstáculos para el desarrollo de las pymes

4. El Fondo Verde de Activación de las pymes y la reactivación del tejido empresarial español

Conclusiones

Streszczenie / Resumen extenso

Rozdział / Capítulo IV

Systemy certyfikacji produktów, usług i procesów ICT na jednolitym rynku cyfrowym – ujęcie normatywne

Sistemas de certificación de productos, servicios y procesos TIC en el Mercado Único Digital: un enfoque normativo

Agnieszka Żywicka

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wprowadzenie; identyfikacja problemu i założenia badawcze

1. Założenia jednolitego rynku cyfrowego UE – w poszukiwaniu genezy ram prawnych certyfikacji produktów cyfrowych

2. Konstrukcja normatywna oceny zgodności wyrobów z wymaganiami a swoistość europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa – kontekst prawno-porównawczy

3. Usuwanie barier w dostępie do produktów cyfrowych dla przedsiębiorców i konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym. Charakter prawny certyfikatu i deklaracji

Podsumowanie

Resumen extenso / Streszczenie

Rozdział / Capítulo V

Cyberbezpieczeństwo a uczestnictwo MŚP w jednolitym rynku cyfrowym

Ciberseguridad y participación de las pymes en el Mercado Único Digital

Jarosław Greser

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagadnienia wprowadzające

1. Zarys zagrożeń w cyberprzestrzeni

2. Regulacje prawne mające na celu podniesienie cyberbezpieczeństwa na poziomie UE

3. Pozaprawne inicjatywy UE w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa

Podsumowanie

Resumen extenso / Streszczenie

Capítulo / Rozdział VI

La contratación pública como instrumento de digitalización de las pymes

Zamówienia publiczne jako instrument cyfryzacji MŚP

Javier Miranzo Díaz

Universitat Oberta de Catalunya

1. Las pymes en la Unión Europea

2. La COVID-19, el Estado de Alarma y los efectos sobre las pymes

3. Herramientas directas e indirectas para la digitalización de las pymes

4. El encaje de la digitalización de las pymes en la estrategia de contratación pública europea

5. La incorporación de las pymes en la contratación pública de innovación

Conclusiones

Streszczenie / Resumen extenso

Rozdział / Capítulo VII

Koncepcja local content w systemie zamówień publicznych

El concepto de “local content” en el sistema de contratación pública

Jarosław Kola

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wprowadzenie

1. Koncepcja local content

2. Granice instrumentalizacji zamówień publicznych w prawie UE

3. Praktyczne aspekty realizacji koncepcji local content w systemie zamówień publicznych

Podsumowanie

Resumen extenso / Streszczenie

Capítulo / Rozdział VIII

Acceso de las pymes a los mercados de contratación pública internacional en el marco de las relaciones Unión Europea – Chile

Dostęp MŚP do międzynarodowych rynków zamówień publicznych w ramach stosunków Unia Europejska – Chile

Enrique Díaz Bravo

Universidad Internacional de la Rioja, España y, Facultad de Derecho, Universidad Santo Tomás, Chile

Introducción

1. Las relaciones entre la UE y terceros países en contratación pública

2. El Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile

3. Participación de pymes en el mercado de contratación pública

4. Desafíos en el marco del comercio internacional para las pymes

Streszczenie / Resumen extenso

 

Wnioski z badań

Conclusiones de la investigación

Autorzy / Autores

 

The monograph entitled Public-law aspects of the participation of the SME sector in the process of achieving strategic goals of development policy is the result of the research by an international team of scientists from Poland, Spain and Chile. The issues covered by the analysis relate to activities with the highest priority from the point of view of socio-economic development, namely combating climate change and facing the challenges of digitization. Barriers to the use of the Digital Single Market mainly concern small and medium-sized enterprises, which are the dominant group of entities actively operating in the economy, and their activities and expenditures on innovation have a direct impact on the implementation of strategic development goals. 

The authors of the study, analyzing the provisions of EU law and national law systems, attempted to identify legal and administrative barriers to SME, to assess the effectiveness of existing support tools, to identify areas requiring intervention by the EU or national legislator, and to formulate de lege ferenda proposals for more effective support for SME. 

The monograph includes texts prepared in Polish and Spanish with extensive translations of their summaries. 

La monografía titulada: Aspectos de derecho público de la participación del sector de las PYMES en el proceso de implementación de los objetivos estratégicos de la política de desarrollo es el resultado de una investigación realizada por un equipo internacional de científicos de Polonia, España y Chile. Los temas cubiertos por el análisis se refieren a actividades con la máxima prioridad desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico; es decir, la lucha contra el cambio climático y los desafíos de la digitalización. Las barreras para el uso del Mercado Único Digital afectan principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que son el grupo dominante de las entidades que operan activamente en la economía. Los autores del estudio, al analizar las disposiciones de la legislación de la UE y los sistemas jurídicos nacionales, intentaron identificar las barreras legales y administrativas para las pymes, evaluar la eficacia de las herramientas de apoyo existentes, identificar las áreas que requieren la intervención de la UE o del legislador nacional y formular una propuesta de lege ferenda para el desarrollo más eficaz del sector de las pymes.

Rozdział / Capítulo I

Katarzyna Kokocińska

ORCID: 0000-0002-1008-3538

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyznaczanie priorytetów rozwoju społeczno-gospodarczego jako celowościowa determinanta działalności podmiotów sektora MŚP (ujęcie publicznoprawne)

Establecimiento de las prioridades para el desarrollo socioeconómico como determinante objetiva de la actividad de las entidades del sector de las pymes (enfoque de derecho público)

DOI: 10.14746/amup.9788323240051.001 

 

 

Capítulo / Rozdział II

 

Elizabeth Gil García

ORCID: 0000-0001-7239-4422

Universidad de Alicante

Eco-innovación, pymes e incentivos fiscales

Ekoinnowacje, MŚP i zachęty podatkowe

DOI: 10.14746/amup.9788323240051.002

 

 

Capítulo / Rozdział III

 

Konrad Pawel Slowinski

ORCID: 0000-0003-2860-7181

Doctorando Derecho y Economía (CEINDO), Madrid

El Fondo Verde como el estímulo para el desarrollo de las pymes

Europejski Zielony Ład jako bodziec dla rozwoju MŚP

DOI: 10.14746/amup.9788323240051.003

 

 

Rozdział / Capítulo IV

 

Agnieszka Żywicka

ORCID: 0000-0002-5789-8355

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Systemy certyfikacji produktów, usług i procesów ICT na jednolitym rynku cyfrowym – ujęcie normatywne

Sistemas de certificación de productos, servicios y procesos TIC en el Mercado Único Digital: un enfoque normativo

DOI: 10.14746/amup.9788323240051.004

 Rozdział / Capítulo V

 

Jarosław Greser

ORCID: 0000-0002-1021-6142

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Cyberbezpieczeństwo a uczestnictwo MŚP w jednolitym rynku cyfrowym

Ciberseguridad y participación de las pymes en el Mercado Único Digital

DOI: 10.14746/amup.9788323240051.005

 Capítulo / Rozdział VI

 

Javier Miranzo Díaz

ORCID: 0000-0002-3186-2848

Universitat Oberta de Catalunya

La contratación pública como instrumento de digitalización de las pymes

Zamówienia publiczne jako instrument cyfryzacji MŚP

DOI: 10.14746/amup.9788323240051.006 

 

 

Rozdział / Capítulo VII

 

Jarosław Kola

ORCID: 0000-0001-6223-0117

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Koncepcja local content w systemie zamówień publicznych

El concepto de “local content” en el sistema de contratación pública

DOI: 10.14746/amup.9788323240051.007 

 

 

Capítulo / Rozdział VIII

 

Enrique Díaz Bravo

ORCID: 0000-0001-9355-0009

Universidad Internacional de la Rioja, España y, Facultad de Derecho, Universidad Santo Tomás, Chile

Acceso de las pymes a los mercados de contratación pública internacional en el marco de las relaciones Unión Europea – Chile

Dostęp MŚP do międzynarodowych rynków zamówień publicznych w ramach stosunków Unia Europejska – Chile

DOI: 10.14746/amup.9788323240051.008 

 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w procesie realizacji strategicznych celów polityki rozwoju / Aspectos de derecho público de la participación del sector de las PYMES en el proceso de implementación de los objetivos estratégicos...
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski, hiszpański
Tytuł (EN) Public-law aspects of the participation of the SME sector in the process of achieving strategic goals of development policy
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Seria/Series Prawo nr 251
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-4005-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240051
Liczba stron 194
Format [cm] 17,0 x 24,0
Zapisz się