Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha

The dissertation, reconstructing and re-updating the original thought of Ernest Boesch, is particularly focused on the exceptional significance that Swiss psychologist attached to the myth in his views. Following the title of work it is stressed here that the myth notion is perva-sively (and polyvalently) present in Ernest Boesch's Symbolic Action Theory (SAT) and his cultural psychology concept built around the SAT. The thesis shows various conseąuences of this presence as suggested by Boesch, both for the culture-sensitive psychology and for under-standing and examining human action. The work has an analytical character and a historical and systematic profile. It becomes a part of a research trend of the history of most recent psychological thought, and morę particularly of the cultural psychology, intensively developed over the last two decades. The thesis is a quasi-monograph concerning ("mythocentric") cultural psychology as a certain kind of micro-paradigm, with special emphasis on Boesch's input.

WPROWADZENIE

1. Omówienie tytułu i problematyki pracy
2. Podstawowe problemy oraz struktura pracy
3. Główne cele realizowane w pracy
4. Miejsce koncepcji Boescha i niniejszej pracy na tle stanu badań
5. Uzasadnienie wyboru tematyki pracy
6. Kontekst teoretyczno-filozoficzny pracy i jej metodyka
6.1. Odniesienia do filozofii nauki
6.2. Znaczenie i metodologia badań historycznych
6.3. Odniesienia psychologiczne: kulturalizm
7. Podsumowanie

Rozdział pierwszy. PERSPEKTYWA ROZBIEŻNA ODWRÓCONA. IDEA KULTURY A PSYCHOLOGIA

1.1. O pojęciu kultury w psychologii
1.1.1. Ogólne definicje kultury
1.1.2. Psychologiczne definicje kultury
1.2. Historyczny splot wątków psychicznych i kulturowych w psychologii
1.2.1. Wątki kulturowe w historii współczesnej myśli psychologicznej
1.2.1.1. Vólkerpsychologie Moritza Lazarusa i Heymanna Steinthala
1.2.1.2. Vólkerpsychologie Wilhelma Wundta
1.2.1.3. Idea kultury w psychologii postwundtowskiej do około 1990 roku
1.3. Idea kultury w psychologii ostatnich dwu dekad
1.3.1. Termin "kultura" w psychologii głównego nurtu
1.3.2. Najnowsza historia psychologii kulturowej
1.3.2.1. Proweniencja oraz antecedensy filozoficzne i psychologiczne psychologii kulturowej
1.3.2.2. Miejsce psychologii kulturowej wśród pokrewnych podejść, dyscyplin, subdyscyplin
1.3.2.3. Wybrane ujęcia psychologii kulturowej
1.3.2.4. Podziały psychologii kulturowej
1.3.3. Styl myślowy współczesnej psychologii kulturowej
1.3.3.1. Pojęcie stylu myślowego
1.3.3.2. Specyfika i wspólny styl myślowy w koncepcjach psychologii kulturowej
1.3.3.3. "Psychogenność" w psychologii kulturowej
1.4. Podsumowanie

Rozdział drugi. POTRÓJNE NARODZINY. TOŻSAMOŚĆ NAUKOWA BOESCHA I PROWENIENCJA JEGO MYŚLI

2.1. Biogram naukowy Ernesta Boescha
2.1.1. Biografia Boescha
2.1.2. Związki biografii Boescha z jego koncepcją
2.2. Korzenie teorii działania symbolicznego i psychologii kulturowej Boescha
2.2.1. Autorzy pośrednio inspirujący Boescha
2.2.1.1. Wilhelm Wundt
2.2.1.2. Williamjames
2.2.1.3. Pierre Janet
2.2.1.4. Edouard Claparede
2.2.2. Autorzy bezpośrednio inspirujący Boescha
2.2.2.1. Zygmunt Freud
2.2.2.2. Kurt Lewin
2.2.2.3. Jean Piaget
2.3. Recepcja postaci Boescha i jego poglądów naukowych
2.4. Znaczenie idei kultury w poglądach Boescha na rzeczywistość i wiedzę
2.4.1. Rzeczywistość faktyczna i symboliczna
2.4.2. Nauka, teoria, metoda
2.4.2.1. Cykl wiedzy: kultura - wiedza - kultura
2.4.2.2. Nauka
2.4.2.3. Nauka a kultura i rozwój
2.4.2.4. Metody badawcze w psychologii
2.5. Podsumowanie

Rozdział trzeci. "DOŚWIADCZENIE SAMLOR". TEORIA DZIAŁANIA SYMBOLICZNEGO I PSYCHOLOGIA KULTUROWA BOESCHA

3.1. Ogólne założenia teorii działania symbolicznego i psychologii kulturowej Boescha
3.1.1. Podstawowe zagadnienia teorii działania symbolicznego
3.1.2. Kulturowe oblicze człowieka i psychologii
3.1.2.1. Człowiek jako istota kulturowa
3.1.2.2. Perspektywa kulturowa w metodologii TDS i krytyka psychologii głównego nurtu
3.1.3. Boeschowskie ujęcie kultury
3.1.3.1. Relacja "kultura - natura"
3.1.3.2. Doświadczanie kultury, konotacje i denotacje
3.1.3.3. Rozumienie kultury
3.1.3.4. Funkcje kultury
3.1.3.5. Kultura a znaczenie
3.1.3.6. Człowiek jako cultural being
3.1.3.7. Kultura a wychowanie
3.1.4. Boeschowskie rozumienie psychologii kulturowej
3.1.4.1. Podstawowe założenie psychologii kulturowej Boescha i jej obszar zainteresowań
3.1.4.2. Zestawienie psychologii kulturowej z psychologią głównego nurtu, psychologią międzykulturową i antropologią kulturową
3.2. Działanie i symbolizm - dwa kluczowe pojęcia teorii działania symbolicznego i psychologii kulturowej Boescha
3.2.1. Działanie
3.2.1.1. Źródła idei działania w koncepcji Boescha
3.2.1.2. Boeschowskie pojmowanie działania
3.2.1.3. Działanie a doświadczenie
3.2.1.4. Podziały działań
3.2.1.5. Cele działania
3.2.1.6. Poliwalencja działania
3.2.1.7. Działanie a znaczenia i wartości
3.2.1.8. Składniki i fazy działania
3.2.1.9. Potencjał działania
3.2.1.10. Koordynacja i dynamika działań
3.2.1.11. Tendencje działań i pole działania
3.2.1.12. Świadomość/nieświadomość działania
3.2.2. Symbolizm (działania)
3.2.2.1. Symbol i symbolizm w teorii działania symbolicznego i psychologii kulturowej Boescha
3.2.2.2. Rytuał jako przykład działania symbolicznego
3.2.2.3. Konotacje a symbolizm działania
3.2.2.4. Typy i aspekty symbolicznych konotacji
3.3. Przestrzeń, czas i przedmiot w teorii działania symbolicznego i psychologii kulturowej Boescha
3.3.1. Przestrzeń
3.3.1.1. Przestrzeń obiektywna i subiektywna
3.3.1.2. Działaniowa organizacja przestrzeni
3.3.1.3. Symbolika przestrzeni
3.3.2. Czas
3.3.2.1. Rodzaje czasu i jego percepcja
3.3.2.2. Oś "przeszłość - przyszłość" i znaczenie antycypacji
3.3.2.3. Mity jako źródło poczucia czasu
3.3.3. Przedmiot
3.3.3.1. Cztery parametry i dwa aspekty przedmiotu
3.3.3.2. Przedmiot osobisty
3.3.3.3. Obiektywacja podmiotu i subiektywacja przedmiotu
3.3.3.4. Symbolizm przedmiotów
3.3.3.5. Przedmioty instrumentalne i konsumpcyjne
3.3.3.6. Przedmioty estetyczne
3.3.3.7. Przedmioty magiczne
3.3.3.8. Typy przedmiotów a typy orientacji w świecie
3.3.4. Wnioski z analizy pojęć przestrzeni, czasu i przedmiotu
3.4. Tożsamość w koncepcji Boescha
3.4.1. Wprowadzenie w Boeschowskie ujęcie tożsamości
3.4.2. Tożsamość - próba systematyzacji
3.4.2.1. Od Ja do ja i poczucia tożsamości
3.4.2.2. Odkrycie Ja u dziecka: rozwój idei i doświadczenia Ja
3.4.2.3. Ja a poczucie tożsamości
3.4.2.4. Tożsamość a fantazmat ja
3.4.2.5. Ja a ciało
3.4.2.6. Tożsamość a przedmioty
3.4.2.7. Empatia a tożsamość
3.5. Podsumowanie

Rozdział czwarty. SYMBOLIKA GUERNIKI. PERWAZYWNOŚĆ IDEI MITU W MYŚLI BOESCHA

4.1. Idee mitu i fantazmatu w psychologii
4.1.1. Psychologiczne koncepcje mitu
4.1.2. Fantazmat jako zindywidualizowana wersja mitu
4.1.3. Idea mitu w psychologii kulturowej
4.1.3.1. Koncepcja mitu Wilhelma Wundta
4.1.3.2. Koncepcja mitu Jerome'a Brunera
4.2. Fantazmat i mit u Boescha: ujęcie z przełomu lat 70. i 80
4.2.1. Boeschowskie ujęcie fantazmatu w 1976 roku
4.2.2. Boeschowskie ujęcie mitu na początku lat 80
4.3. Boeschowska wykładnia fantazmatu i mitu
4.3.1. Poglądy Boescha na temat fantazmatu
4.3.1.1. Definicje fantazmatu. Fantazmat, fantazja, fantazm
4.3.1.2. Geneza, podziały i funkcje fantazmatów
4.3.1.3. Fantazmat a normalność i psychopatologia
4.3.2. Poglądy Boescha na temat mitu
4.3.2.1. Definicje mitu. Mit, mitem, historia mityczna, mitologia
4.3.2.2. Geneza mitu
4.3.2.3. Funkcje i podziały mitów
4.2.3.1. Związek mitu z rytuałem
4.3.2.1. Mit u Zygmunta Freuda i Claude'a Levi-Straussa
4.3.2.2. Mit - mitem - opowieść mityczna a fantazmat - fantazm - fantazja
4.4. Relacja "mit - fantazmat" a tożsamość
4.4.1. Równowaga mitów i fantazmatów
4.4.2. Nierozerwalność relacji mitu i fantazmatu oraz problem ich genezy
4.4.3. Przemiany mitów na przykładzie Freudowskiej interpretacji mitu o Narcyzie
4.4.4. Znaczenie interakcji "mit - fantazmat" na przykładzie terapii młodej kobiety
4.4.5. Relacja "mit - fantazmat" na przykładzie wiersza Rainera Rilkego
4.4.6. Ideacyjne źródła tożsamości: relacja "mit - fantazmat", relacja "Ja - świat"
4.5. Analiza Konotacyjna jako Boeschowska metoda fantazmato- i mitoanalizy
4.5.1. Podstawowe informacje o Analizie Konotacyjnej
4.5.2. Analiza Konotacyjna jako metoda diagnostyczno-terapeutyczna
4.5.3. Analiza Konotacyjna jako metoda badawcza
4.6. Znaczenie idei fantazmatu oraz mitu w myśli Boescha
4.6.1. Fantazmat w myśli Boescha
4.6.1.1. Podstawowe pytania dotyczące fantazmatu
4.6.1.2. Rola idei fantazmatu w myśli Boescha
4.6.2. Mit w myśli Boescha
4.6.2.1. Podstawowe pytania dotyczące mitu
4.6.2.2. Rola idei mitu w myśli Boescha
4.6.3. Interakcja mitu z fantazmatem
4.6.4. Tożsamość, mity i fantazmaty: syntetyczna prezentacja
4.7. Podsumowanie

Wnioski. PARADYGMAT ŚLADU. ZNACZENIE MITOCENTRYCZNEJ MYŚLI BOESCHA

1. Podsumowanie teorii działania symbolicznego i psychologii kulturowej Boescha
2. Krytyka propozycji Boescha
3. Mocne strony myśli Boeschowskiej
3.1. Przydatność poglądów Boescha dla psychologii kulturowej w świetle różnic między Boeschem a Piagetem
3.2. Psychologia kulturowa Boescha wobec poglądów Carla Ratnera
4. Mit w stylu myślowym Boescha - podsumowanie
4.1. Styl myślowy zainicjowany przez Boescha
4.2. Specyfika i novum Boeschowskiej koncepcji mitu
5. Możliwości aplikacyjne mitocentrycznej psychologii kulturowej Boescha
6. Znaczenie i przyszłość Boeschowskiego wariantu psychologii kulturowej
6.1. Boesch jako badacz
6.2. Obecny status i znaczenie myśli Boescha
7. Zakończenie

ZAŁĄCZNIKI

1. Wywiad z Ernestem Boeschem (fragmenty)
2. Omówienie znaczenia teorii Jeana Piageta dla poglądów naukowych Boescha
3. Przedstawienie poglądów badaczy dorobku Boescha
4. Wiersz Rilkego
5. Zdjęcia
6. Listy Boescha
7. Kalendarium biograficzne Boescha (skrót)
8. Tłumaczenia wybranych terminów TDS Boescha
9. Wykaz skrótów

BIBLIOGRAFIA OGÓLNA
BIBLIOGRAFIA PRAC ERNESTA BOESCHA
BIBLIOGRAFIA OPRACOWAŃ POŚWIĘCONYCH BOESCHOWI I JEGO MYŚLI
INDEKS OSÓB
INDEKS RZECZOWY
MYTHOCENTRIC CULTURAL PSYCHOLOGY OF ERNEST BOESCH (Summaiy

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Mythocentric Cultural Psychology of Ernest Boesch
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia nr 9
ISSN 1898-0473
ISBN 978-83-232-2274-3
Liczba stron 370
Liczba arkuszy wydawniczych 29,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się