Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Joanna Kozielska ORCID Logo

dr Joanna Kozielska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Zainteresowania naukowo-badawcze Joanny Kozielskiej oscylują m.in. wokół zagadnień szkolnictwa zawodowego oraz rynku pracy, a także aspiracji, planów i edukacyjno-zawodowych wyborów czynionych przez przyjmującą różne strategie konstruowania przyszłości młodzież; wokół tematyki sukcesu zawodowego i percepcji jego uwarunkowań oraz postrzegania (przez jego odbiorców) procesu szkolnego doradztwa zawodowego. Autorka monografii “Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne” (2014), współredaktorka trzech monografii zbiorowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Laureatka licznych nagród naukowych Rektora UAM. Laureatka nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka (2016/2017). Realizatorka grantu promotorskiego – Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pt. Emigracja zarobkowa i powrót do kraju. Studium socjopedagogiczne. Stypendystka programu Unikatowy Absolwent 2015 dla Postdoc’ów – Londyn, Szkocja. Stypendystka programu ERASMUS plus (mobilność kadry akademickiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych). Koordynatorka projektu UNESCO UNITWIN NETWORK – Life designing – poradnictwo i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy. Sekretarz Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
(Dane: 2021)

dr Joanna Kozielska – PhD in humanities in the field of pedagogy, assistant professor in the Department of Social Counselling, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań, and a vocational counsellor at the Centre for Vocational and Continuing Education in Gniezno. Joanna Kozielska's research interests include issues related to vocational education and the labour market, as well as the aspirations, plans and educational-vocational choices made by young people adopting different strategies for constructing their future; the subject of professional success and the perception of its determinants and pupils' perception of the school careers counselling process. Author of the monograph “Post-accession economic migrations. Theoretical and empirical context. Social suppor”t (2014), co-editor of three collective monographs and dozens of scientific and popular science articles. Winner of numerous UAM Rector scientific awards. Winner of the Praeceptor Laureatus award for the best educator (2016/2017). Recipient of a research grant from the National Centre of Science in Krakow, entitled the role of the Polish labour market. Economic emigration and return to the country. A sociopedagogical study. Scholarship on the 2015 Unique Graduate Programme for Postdocs - London, Scotland. Scholarship on the Erasmus+ programme (mobility of academic staff to teach). Coordinator of UNESCO UNITWIN NETWORK project – Life designing – guidance and education for sustainable development and decent work. Secretary of the Pedagogical Guidance Section of the Committee on Pedagogical Sciences, Polish Academy of Sciences.
(Data: 2020)


Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się