Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Stefan M. Kwiatkowski ORCID Logo

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, dr h.c. multi – kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Prorektor (2012–2016) i Rektor (2016–2020) tej Uczelni; Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (1993–2007), Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010–2017); Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007–2011), od 2011 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Sekretarz Naukowy Komitetu Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN (2007), Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012–2014), Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011–2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) oraz Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017), od 2003r. członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Promotor w 46 przewodach doktorskich, recenzent w 126 przewodach doktorskich i 38 habilitacyjnych oraz w 19 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, a także w 4 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa; recenzent 223 projektów badawczych; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor modelu czynności poznawczych uczniów, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych. Autor ponad 680 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 98 druków zwartych. Kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących modelowania czynności poznawczych uczniów, standardów kompetencji zawodowych, przywództwa edukacyjnego, zarządzania w systemie oświaty oraz transferu kapitału edukacyjnego.
(Dane: 2024)

Prof. PhD (dr hab.) Stefan M. Kwiatkowski, honorary doctorate – Head of the Department of Labour Pedagogy and Andragogy at Maria Grzegorzewska University in Warsaw, Vice-Rector (2012–2016) and Rector (2016–2020) of this University; Director of the Educational Research Institute in Warsaw (1993–2007), Chairman of the Scientific Council of the Educational Research Institute (2010–2017); Chairman of the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences (2007–2011), since 2011 Deputy Chairman of the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences, Scientific Secretary of the Forecasts Committee "Poland 2000 plus" at the Presidium of the Polish Academy of Sciences (2007), Deputy Chairman of the Committee for the Development of National Education of the Polish Academy of Sciences (2012–2014), Member of the Central Commission for Degrees and Titles (2011–2012), honorary doctorate (doctor honoris causa) from the Pedagogical University of Kraków (2010) and the National Pedagogical Drahomanov University in Kiev (2017), since 2003 foreign member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Supervisor in 46 doctoral proceedings, reviewer in 126 doctoral and 38 habilitation proceedings, as well as in 19 proceedings for awarding the title of professor, and 4 proceedings for awarding the title of doctor honoris causa; reviewer of 223 research projects; expert in vocational education, co-author of the model of students cognitive activities, co-author of the methodology for developing professional competence standards. Author of over 680 articles, author, co-author and scientific editor of 98 compact publications. Head of more than 20 research projects on modeling students' cognitive activities, professional competence standards, educational leadership, management in the educational system and educational capital transfer.
(Data: 2024)

 

 

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się