Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Aleksander P. Sęk ORCID Logo

prof. dr hab. Aleksander Sęk – Profesor w Katedrze Akustyki, Wydział Fizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związany z Uniwersytetem od 1981 roku. Jest profesorem nauk fizycznych od 2009 roku i wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki jak również funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Akustyki. Zainteresowanianaukowe to: akustyka, akustyka psychofizjologiczna, funkcjonowanie normalnego i uszkodzonego słuchu, sensoryczne uszkodzenia słuchu, cyfrowa analiza sygnałów, percepcja i zrozumiałość mowy, aparaty słuchowe oraz tworzenie nowych narzędzi do diagnozowania słuchu. Od 1991 roku współpracuje z prof. Brianein Moore’ m w którego laboratorium przebywał przez wiele lat jako visting fellow w ramach stypendiów z The Royal Society i The Wellcome Trust. W roku 2002 nawiązał współpracę z prof. Yoiti Suzuki z Tohoku University, (Acoustic Information System, Research Institute of Electrical Communication), gdzie przebywał na jednorocznym stażu jako Visiting Professor. Jest autorem lub współautorem ponad 80 prac naukowych oraz kilkunastu rozdziałów w książkach. Jest współautorem tłumaczenia "Wprowadzenia do Psychologii Słyszenia” Briana Moore’a na język polski. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, laureatem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Uzyskiwał granty z CPBP i Komitetu Badań Naukowych zarówno jako kierownik jak i wykonawca.
(Dane: 2021)

prof. dr hab. Aleksander SękProfessor at the Chair of Acoustics, Faculty of Physics at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. He is associated with the University since 1981. He has been a professor of physical sciences since 2009 and for many years he was the head of the Room Acoustics and Psychoacoustics Laboratory as well as the deputy director of the Institute of Acoustics. Research interests include: acoustics, psychophysiological acoustics, normal hearing sensory, hearing impairment, digital analysis of acoustic signals, perception and intelligibility of speech, hearing aids and the creation of new tools for hearing diagnosis. Since 1991 he has been working closely with professor Brian Moore and in his laboratory he stayed for many years as a visiting fellow on scholarships/contracts from The Royal Society or from The Wellcome Trust. In 2002 he started working with professor Yoiti Suzuki from Tohoku University (Acoustic Information System, Research Institute of Electrical Communication), where he was a one-year research contract as Visiting Professor. He is the author or co-author of over 80 scientific papers and several chapters in books. He is the co-author of the translation of Brian Moore's "Introduction to the Psychology of Hearing" into Polish. He is a member of the Polish Acoustic Society, winner of the Award of the Minister of National Education. He received grants from CPBP and the Scientific Research Committee both as a manager and a contractor.
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information:Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się