Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Łukasz D. Bartosik, Michał Urbańczyk, Damian Szlingiert (eds.), American Law and American Jurisprudence: Interpretations, Challenges, Procedures / Prawo amerykańskie i amerykańska jurysprudencja. Interpretacje, wyzwania, procedury

Łukasz D. Bartosik, Michał Urbańczyk, Damian Szlingiert (eds.), American Law and American Jurisprudence: Interpretations, Challenges, Procedures / Prawo amerykańskie i amerykańska jurysprudencja. Interpretacje, wyzwania, procedury

 

Prawo amerykańskie i amerykańska jurysprudencja pozostają nieustannym źródłem inspiracji dla teoretyków i filozofów prawa oraz badaczy myśli polityczno-prawnej. Mimo, że implementacja wybranych amerykańskich rozwiązań prawnych w krajach europejskich jest znacznie utrudniona (a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa), nie budzi wątpliwości fakt, że amerykańska jurysprudencja na celu ma realizację wartości wspólnych dla całej euroatlantyckiej tradycji prawnej: praw i wolności jednostki, godności człowieka i obywatela, rządów prawa i podziału władzy politycznej. Celem monografii jest ukazanie, w jaki sposób wybrane idee i instytucje prawa amerykańskiego (np. wybór prezydenta przez Kolegium Elektorów, udział ławy przysięgłych w postępowaniu sądowym czy szeroko zakrojona wolność słowa), służą realizacji wymienionych wyżej wartości przy użyciu środków innych niż tych, które stosowane są na gruncie europejskim. Autorzy analizują i porównują amerykańskie idee instytucji przy użyciu aparatu metodologicznego charakterystycznego dla kontynentalnej nauki o prawie, ukazując amerykańskie prawo i amerykańską jurysprudencję przez pryzmat badacza poszukującego odpowiedzi na uniwersalne dla demokracji liberalnej pytania o rolę prawa w gwarantowaniu swobód i samorealizacji jednostki oraz bezpieczeństwa i społecznego dobrobytu.Zapisz się