Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Joanna Mucha, „Ugoda zawarta przed mediatorem. Wybrane zagadnienia”

Joanna Mucha, „Ugoda zawarta przed mediatorem. Wybrane zagadnienia”

 

Pierwsza na rynku wydawniczym monografia w całości poświęcona zagadnieniom związanym z ugodą zawartą przed mediatorem. Treść opracowania koncentruje się na kwestiach dotyczących ugody mediacyjnej w sprawach cywilnych, zawierając analizę takich problematycznych w praktyce zagadnień, jak dopuszczalność i warunki zawarcia ugody w przypadku stron wielopodmiotowych i podmiotów nielegitymowanych materialnie, reprezentacja stron przy zawieraniu ugody przed mediatorem czy wyjście jej treści poza przedmiot powództwa. Te kluczowe zagadnienia uzupełniają rozważania na temat znaczenia ugody mediacyjnej dla sądu oraz jej roli w postępowaniu karnym, czy wreszcie perspektyw, jakie dla rangi ugód mediacyjnych niesie ze sobą Konwencja o międzynarodowych porozumieniach zawartych w drodze mediacji (Konwencja singapurska). Ciekawym tłem do rozważania problemów, jakie wiążą się z ugodą w naszym porządku prawnym jest przyjrzenie się funkcjonowaniu tej instytucji na Litwie, gdzie mediacja jest – przynajmniej w niektórych sprawach – obligatoryjna oraz w Ukrainie, gdzie prawna regulacja mediacji została wprowadzona niedawno, bo ustawą z dnia 16 listopada 2021 roku, zatem na kształtowanie się instytucji ugody przed uchwaleniem dedykowanych mediacji regulacji wpływała przede wszystkim nauka i praktyka w zakresie stosowania prawa.

 

 Zapisz się