Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Dominik Mączyński, Impact of CJEU Case-law on Excise Duty Regulations in Selected EU Member States

Dominik Mączyński, Impact of CJEU Case-law on Excise Duty Regulations in Selected EU Member States

 

Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na sferę stosowania prawa podatkowego jest niekwestionowany w doktrynie i judykaturze. W znacznie mniejszym stopniu przedmiotem dyskursu naukowego jest problematyka wpływu jurysprudencji TSUE na proces stanowienia prawa podatkowego. Mniejsze zainteresowanie doktryny prawa podatkowego problematyką wpływu orzecznictwa TSUE na stanowienie prawa podatkowego nie oznacza jednak, że zagadnienie to jest mniej istotne zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa podatkowego. Przeciwnie, w ramach tej problematyki mieści się wiele zagadnień, których wyjaśnienie może przyczynić się do rozwoju nauki prawa podatkowego i ulepszenia jakości procesu stanowienia prawa podatkowego w państwach Unii Europejskiej. Celem opracowania jest ukazanie zmian w ustawodawstwach podatkowych wybranych państw Unii Europejskiej, których źródłem było orzecznictwo TSUE. Ze względu na doniosłość teoretyczną analizowanej problematyki, badania nad legislacją podatkową poszczególnych państw uzupełnione zostały rozważaniami dotyczącymi relacji między wymiarem sprawiedliwości reprezentowanym przez sądy krajowe a stanowieniem prawa w ujęciu ustrojowym, historycznym i doktrynalnym.

Język: angielskiZapisz się