Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Alicja Sakaguchi, Zu einigen Schwierigkeiten arabischsprachiger Deutschlerner. Meine Erfahrungen in Integrationskursen mit Flüchtlingen und Migranten / O pewnych trudnościach arabskojęzycznych uczniów niemieckiego. Moje doświadczenia na kursach integracyj

Alicja Sakaguchi, Zu einigen Schwierigkeiten arabischsprachiger Deutschlerner. Meine Erfahrungen in Integrationskursen mit Flüchtlingen und Migranten / O pewnych trudnościach arabskojęzycznych uczniów niemieckiego. Moje doświadczenia na kursach integracyj

 

Celem eseju jest zwrócenie uwagi na główne trudności w nauczaniu języka niemieckiego u uchodźców arabskojęzycznych. Trudności omawiane w pracy obejmują z jednej strony błędy w wymowie i pisowni oraz błędy gramatyczne i składniowe, które są typowe dla arabskojęzycznych uczniów języka niemieckiego jako obcego, z drugiej strony typy błędów, które dotyczą uczących się niemieckiego o innym pochodzeniu językowym i kulturowym. Esej ten porusza kwestie związane z nauczaniem języka niemieckiego dla dorosłych i wpisuje się w refleksję nad metodologią nauczania języka obcego na kursach integracyjnych dla uchodźców. Zaobserwowane w praktyce nauczania specyficzne trudności i nieprawidłowości językowe stanowią punkt wyjścia rozważań, do których inspiracją była praca autorki w charakterze nauczyciela języka niemieckiego na kursach integracyjnych, w tym kursach dla osób nieumiejących czytać i pisać (analfabetów), prowadzonych przez nią w AIM w Aschaffenburgu (Niemcy) od roku 2015. Temat integracji uchodźców jest w Unii Europejskiej bardzo aktualny i coraz częściej obecny w debatach społecznych i politycznych.


Język: niemieckiZapisz się