Zapowiedzi wydawnicze

Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie czynności karnoprocesowych ujmowanych jako sformalizowane czynności konwencjonalne doniosłe prawnie została pomyślana jako studium dogmatycznoprawne, które uwzględnia postulat zewnętrznej integracji nauk. Rozważania przedstawiono w pięciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia i założenia metodologiczne, przedstawiono też istotę i ewolucję koncepcji konwencjonalizacji i formalizacji w prawoznawstwie. Drugi dotyczy ujęć definicyjnych i typologii czynności karnoprocesowych. Rozdział trzeci rozpoczyna analizę ściśle dogmatyczną i jednocześnie aplikacyjną, obejmując problematykę ogólnych zagadnień formalizacji i konwencjonalizacji podmiotu czynności karnoprocesowej. Czwarty obejmuje problematykę wybranych aspektów reguł przedmiotowych i modalnych (zwłaszcza temporalnych) dokonania czynności karnoprocesowych. Ostatni rozdział stanowi niejako kulminację rozważań, prezentując problematykę ocen prawnych czynności karnoprocesowych ujmowanych jako sformalizowane czynności konwencjonalne oraz autorską systematykę wadliwości czynności karnoprocesowych uporządkowaną według ściśle sprecyzowanych założeń teoretycznych i metodologicznych. Nakreślony w pracy pryzmat badań, łączący elementy teoretycznoprawne, metodologiczne i dogmatyczne, z których wynikają liczne wnioski aplikacyjne, otwiera tę pracę na szeroki krąg odbiorców przede wszystkim: teoretyków prawa i dogmatyków, zwłaszcza procesualistów, lecz także prawników praktyków i adeptów zawodów prawniczych.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Książka traktuje o zakłóceniach w pracy szkoły w postaci zachowań ryzykownych podejmowanych przez uczniów u progu adolescencji (w dotychczasowej strukturze oświatowej uczęszczających do klas I gimnazjów). Przedmiotem zainteresowania stały się, obok zachowań ryzykownych, także okoliczności im sprzyjające, ujęte jako warunki budujące klimaty bezprawia. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej szkoła jest przedstawiona jako element społeczeństwa wychowującego i główny teren zachowań ryzykownych młodzieży. Analizy teoretyczne znajdują swoją konkluzję w postaci założeń metodologicznych badań zaprojektowanych w dłuższej perspektywie czasowej, które stanowiły element realizowanego na terenie Poznania programu „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”. Pierwsza faza badań objęła lata 2007-2013 i jej celem było ustalenie częstotliwości występowania zachowań ryzykownych bez odnoszenia ich do wybranych środowisk lokalnych Poznania. W kolejnej fazie (2014-2016) istotne okazało się ustalenie uwarunkowań tych zachowań według DAC Crime Lifecycle Model w okolicy szkoły i jej wewnątrzszkolnym środowisku wychowawczym, widzianych przez pryzmat współczynnika humanistycznego F. Znanieckiego, co stało się tematem rozważań drugiej części pracy. Pracę wieńczą syntetycznie ujęte wskazania dla praktyki, pokazujące, że nie trzeba ich szukać daleko – wystarczy pochylić się nad tradycyjnymi zasadami pedagogicznymi, zapoznanymi przez płytkie doktryny liberalne.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Psychologia i Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Twórczyni polskiej pedagogiki społecznej Helena Radlińska uważała, iż: „Dzięki książkom rozszerzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozumienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświadczenia uprzytomniamy sobie własne potrzeby, dostrzegamy zaniedbanie i niespożytkowane możliwości działań”. Książka nie tylko rozwija intelekt, lecz również wpływa na emocje czytelnika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia humanistyczne (m.in. życzliwości, miłości, poświęcenia). Powinna być zatem – co wyraźnie podkreślała wspomniana Autorka – podstawowym narzędziem służącym i pracy zawodowej, i poznawaniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny element gwarantujący uczestnictwo w kulturze. Wątki czytelnicze mają więc długą tradycję w polskiej pedagogice społecznej, której koncepcja jest wysoce humanistyczna i personalistyczna, bowiem w jej centrum znajduje się człowiek i troska o rozbudzenie jego twórczej aktywności indywidualnej oraz społecznej. Niniejsza monografia wieloautorska ma służyć ich przypomnieniu, zaakcentowaniu ważności oraz refleksji nad aktualnym postrzeganiem istoty obcowania z literaturą (w nawiązaniu tak do teorii z zakresu rozmaitych nauk i dyscyplin, jak i do praktyki).

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Psychologia i Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Monografia dotyczy zagadnienia nowoczesnego zarządzania placówkami oświatowymi. Przedmiotem badań empirycznych uczyniono kategorię talentu menedżerskiego w oświacie. Dokonano starań, by wskazaną tematykę ująć w sposób wielowymiarowy i holistyczny, łącząc kategorię i zalety zarówno metodologii badań ilościowych, pomiaru psychometrycznego, jak również metod badań jakościowych. Grupę badaną stanowili dyrektorzy i nauczyciele szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Wykorzystano pogłębione wywiady indywidualne (IDI) i testy psychologiczne w badaniach dyrektorów oraz ankietę internetową (CAWI) której respondentami byli nauczyciele. Nadrzędnym celem badań empirycznych było podjęcie próby skonstruowania kategorii, którą określono mianem talentu menedżerskiego w oświacie. Na podstawie przeprowadzonych badań wyróżniono jego charakterystyczne komponenty. Szczególny akcent położono również na pragmatyczny wymiar badanego zjawiska, uzyskanych wyników i wniosków – dlatego monografia zawiera liczne refleksje oraz implikacje praktyczne dotyczące codzienności edukacyjnej i nowoczesnego zarządzania oświatą.

Abstract (en)

The subject of the book deals with modern management of education. The research involved the category of managerial talent in education. The discussed topic is presented in a multidimensional and holistic way - combining the category and advantages of both quantitative research methodology, psychometric measurement as well as qualitative research methods. The study group were principals and teachers of public schools (primary schools, junior high schools, secondary schools). A combination of qualitative and quantitative research practices was carried out using the individual in-depth interview (IDI) with school heads and a Computer Assisted Web Interview (CAWI) with teachers. An important goal of empirical research was to attempt to construct a category of managerial talent in education. Based on the research carried out, its characteristic components are distinguished. Very important was the practical side of research, which is why the monograph contains reflections and practical implications for the everyday education and modern management of education.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Psychologia I Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Książka powstała z myślą o studentach specjalizacji tłumaczeniowych, którzy stopniowo poznają specyfikę zawodu tłumacza i przygotowują się do profesji wymagającej szeregu kompetencji i solidnej postawy etycznej. Poszczególne rozdziały napisano w kontekście tłumaczenia obejmującego język polski i angielski, ilustrując wiele poruszanych problemów przykładami tłumaczeń w tej właśnie parze językowej, lecz zawarty w nich przekaz może okazać się przydatny również dla studentów programów tłumaczeniowych w innych kombinacjach językowych. W dziesięciu rozdziałach autorzy odpowiadają na pytania, które najczęściej zadają studenci: Jakie zasady współpracy z klientem obowiązują na rynku profesjonalnych usług tłumaczeniowych? Czy bycie freelancerem to dobry pomysł na karierę zawodową tłumacza? Jak przygotować się do tłumaczenia tekstów specjalistycznych, sprostać wyzwaniom i zarządzać terminologią? Czy tłumaczenie ustne wymaga szczególnych kompetencji? Jak należy przygotować się do zlecenia? Jak funkcjonować tłumacząc w szczególnie wrażliwych kontekstach? Czy tłumaczenie maszynowe zastąpi tłumacza, czy raczej wyręczy go w pewnych czynnościach? Na czym polega audiodeskrypcja i dlaczego w Polsce jest nadal nowością? Główne przesłanie książki to ukazanie czytelnikowi, że tłumaczenie jest złożonym procesem i szczególnym zawodem, który wymaga nie tylko doskonałej znajomości dwóch języków, ale i zrozumienia odpowiedzialnej roli jaką pełni tłumacz jako pośrednik w komunikacji międzykulturowej.

Abstract (en)

Translator – some practical aspects of the profession The book was written for students of translation training programmes who gradually become familiar with the requirements of the profession, and whom the authors of the book – from the Department of Translation Studies at the Faculty of English, Adam Mickiewicz University in Poznan – prepare for the profession which requires complex expertise and a solid ethical stance. Although we wrote the book in the context of the Polish-English language pair and many issues are illustrated with examples from this language combination, we believe that the general message is also relevant for students who are learning to translate in other language combinations. In a compilation of 10 chapters the authors respond to questions most frequently asked by students. What is the professional know-how of working with clients? Is becoming a freelancer a good idea for a career in translation? How to prepare for translating specialized texts, respond to challenges and manage your terminology? Does interpreting require special competences? How to prepare for an interpreting job? How to manage when interpreting in especially sensitive contexts? Will machine translation replace human translators, or will it rather aid the translator in some tasks? What is audiodescription and why it is still a novelty in Poland? The main aim of the book is to convince the reader that translating is a complex process and a unique profession. It requires not only the excellent mastery of two languages but also an understanding of the responsible role a translator as a mediator plays in intercultural communication. The book is in Polish with a summary in English at the end of each chapter.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Filologia Angielska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Praca stanowi pierwszy przekład zachowanych fragmentów z dzieł Manethona z Sebennytos, egipskiego kapłana żyjącego na przełomie IV i III wieku p.n.e., który na polecenie jednego z pierwszych władców z dynastii Ptolemeuszy spisał po grecku historię swego kraju. Zastosowany przez Manethona podział władców egipskich na dynastie, mimo licznych niedoskonałości, stosowany jest w egiptologii do dnia dzisiejszego. Co więcej, niektóre z informacji przekazanych przez kapłana z Sebennytos udało się potwierdzić badaczom dopiero pod koniec XX wieku. Niestety, żadne z jego dzieł nie dotrwało w całości do naszych czasów, mimo to, liczne fragmenty zachowane u bizantyjskich chronografów dają nam wgląd w utwory omawiające zarówno dzieje, jak i kulturę oraz obyczaje kraju nad Nilem. Przekład opatrzono szczegółowym komentarzem egiptologicznym, ukazującym rolę dzieła Manethona w odtwarzaniu chronologii starożytnego Egiptu.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Rhomaioi
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»
Strona 1 z 6

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl