Zapowiedzi wydawnicze

Abstract (en)

The monograph Reporting of enterprises. The main theoretical problems and legal regulations is part of the discussion about the current state and the future of accounting and corporate reporting. There is an opinion that new directions of theoretical considerations regarding this issue should be set, especially in the context of the current experience of the functioning of the enterprise achievement reporting system. The most important facts that affect the modern face of this system include: the progressing evolution of the paradigm regarding the role of the company in the socio-economic system (more and more often the company is perceived not only as an entity whose goal is to make profits, but also as an organization that is supposed to bring benefits to society, local community, customers and the like), as well as the use of information technology in accounting records, giving almost unlimited possibilities to process huge amounts of data in a short time. The response to these new challenges faced by enterprises was new legal regulations on an international, regional (EU) and national scale. They have been implemented in practice only recently, so they are still a new topic, making it necessary to clarify their essence and to provide further comments. This situation has become an inspiration for the preparation of this monograph, the content of which is focused on new legal regulations concerning primarily the system of reporting the company's achievements and its assessment.

Abstrakt (pl)

Monografia wpisuje się w dyskusję nad stanem obecnym oraz przyszłości rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw, koncentrując się na nowych regulacjach prawnych dotyczących zwłaszcza systemu raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa i jego oceny. W kontekście obecnych doświadczeń funkcjonowania systemu, należałoby wyznaczyć w tej problematyce nowe kierunki rozważań teoretycznych. Na system wpływa obecnie szczególnie postępująca ewolucja paradygmatu dotyczącego roli przedsiębiorstwa w systemie społeczno-gospodarczym (coraz częściej firma postrzegana jest nie tylko jako podmiot, którego celem jest osiąganie zysków, ale także jako organizacja, która ma przynieść korzyści społeczeństwu, społeczności lokalnej, klientom itp.), a także wykorzystanie technologii informacyjnej w ewidencji księgowej dające niemal nieograniczone możliwości przetwarzania ogromnej liczby danych w krótkim czasie. Odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami były nowe regulacje w skali międzynarodowej, regionalnej (UE) i krajowej. Wdrożenie tych regulacji do praktyki miało miejsce niedawno, co wciąż powoduje konieczność wyjaśnienia ich istoty i komentarza. Stało się również inspiracją do powstania publikacji.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Pasja utrwalania, pasja przemijania. O dziennikach pisarek

Agnieszka Czyżak, Beata Przymuszała, Agnieszka Rydz
Monografia zawiera analizę trzech dzienników osobistych kobiet związanych profesjonalnie z literaturą. Omawiane diariusze są tak różne, jak ich autorki: Zofia Nałkowska, Anna Kamieńska, Anna Iwaszkiewiczowa. Pomimo indywidualnego warunkowania pisarstwa osobistego, wszystkie autorki łączy na pewno niezwykle ważna kwestia, powtarzając za Philippe’m Lejeune’m, że wspólna jest im pasja pisania i świadomość upływu czasu. Ustalenia francuskiego teoretyka posłużyły w pracy jako merytoryczna wspólna podstawa analiz, jednak w każdym przypadku dodano indywidualny zestaw inspiracji krytycznych. Dwie pasje – pisanie i przemijanie – to w późnej twórczości wybranych pisarek także poszukiwanie metafizycznych ufundowań egzystencji oraz języka zdolnego oddać emocje towarzyszące zbliżaniu się do kresu.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Literaturoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Książka o języku gwarowym i jego historii, ale także o ludziach – mieszkańcach wsi Komarowo i pobliskich miejscowości, które dzisiaj stanowią część rejonu miadziolskiego obwodu mińskiego. Autorka dokonuje charakterystyki prymarnego kodu językowego, którego rolę pełni gwara białoruska, wraz z uwzględnieniem jej funkcjonowania, podejścia użytkowników do języka komunikacji codziennej oraz ich samoidentyfikacji narodowej. Po przeprowadzeniu badań terenowych w Komarowszczyźnie i analizie materiału stwierdza, że na przestrzeni kilku pokoleń (najstarszego, średniego i młodego) odbywają się zmiany zarówno językowe, jak i tożsamościowe. Publikacja o mowie Komarowszczyzny, która dotychczas nie znajdowała się w centrum zainteresowań badawczych, może być początkiem badań nad mową Miadziolszczyzny – rejonu zróżnicowanego pod względem wyznaniowo-językowym i stanowiącego cenne źródło materiałowe zarówno dla językoznawców, jak historyków, socjologów, antropologów czy innych specjalistów dziedzin humanistycznych.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Językoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Książka zawiera edycję inwentarzy kolegium jezuickiego w Nieświeżu i jego majątków, sporządzonych na przełomie lat 1773 i 1774 w wyniku kasaty Towarzystwa Jezusowego. Udostępnia szerszemu gronu czytelników rękopisy dotychczas prawie niewykorzystane i trudno dostępne, przechowywane obecnie w archiwach rosyjskich i białoruskich, które zawierają interesujący materiał dla przedstawicieli różnych dyscyplin, takich jak historia sztuki i architektury, historia książki i edukacji, religioznawstwo, muzykologia, dzieje farmacji oraz historia ekonomii i demografia historyczna. Inwentarze pozwalają też przedstawić dzieje zakonu św. Ignacego Loyoli w nowym świetle. W odróżnieniu od źródeł dotychczas wykorzystywanych przez uczonych, które skupiają się na roli kulturowej i religijnej jezuitów, inwentarze przybliżają zagadnienia związane z historią społeczną i kulturą materialną w epoce wczesnonowożytnej. Ponadto zastępują one źródła proweniencji jezuickiej, które uległy rozproszeniu po kasacie Towarzystwa. Kolegium nieświeskie, ufundowane przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” w 1584 roku, stanowiło jedną z pierwszych placówek na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i odgrywało szczególną rolę we wprowadzeniu tam kontrreformacji. W tym kontekście wydawane rękopisy pokazują adaptację Kościoła katolickiego do społecznych i kulturowych uwarunkowań na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Obszernym tekstom źródłowym towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny, pokazujący aktualny stan pojezuickich zabytków w Nieświeżu.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Historia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


W monografii przeanalizowano przepisy dotyczące sektorów elektroenergetycznego oraz gazu ziemnego, porównując regulację prawną sektora energetycznego (regulacja sektorowa dla sektora energetycznego) Ukrainy do regulacji sektora energetycznego Unii Europejskiej i stwierdzono ich podobieństwo. Stosując współczesne rozumienie pojęcia regulacji sektorowej, w toku badań ustalono cele (wartości) oraz prawne środki (instrumenty) interwencji państwa zawarte w regulacjach prawnych UE i Ukrainy. Cztery podstawowe cele regulacji sektora energetycznego stanowiły koncepcję wyjściową badań i są nimi: realizowanie i wspieranie szeroko rozumianych zasad ekonomii; szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów (odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym odbiorców wrażliwych) i ich dobrobytu socjalnego (cele społeczne regulacji); zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego; i gwarancje ochrony środowiska naturalnego i klimatu (cele proekologiczne). W pracy sformułowano tezę, zgodnie z którą regulacja jest konstrukcją funkcjonalną, dynamiczną, zmienną w czasie i podlegającą ewolucji (modernizacji), a na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecnie obowiązująca unijna regulacja sektora energii elektrycznej i gazu ziemnego uznaje wszystkie istotne cele określone jako cele regulacyjne. Z kolei analiza obowiązującej na Ukrainie regulacji sektorów elektroenergetycznego i gazu ziemnego prowadzi do wniosku, że wprowadzone i prawnie zagwarantowane zostały kluczowe istotne prawne środki (instrumenty) realizacji wszystkich istotnych celów regulacyjnych. Odrębnym zagadnieniem pozostaje problematyka praktyki stosowania oraz realizacji analizowanych aktów prawnych Ukrainy.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Monografia poświęcona tematyce politycznej i społecznej historii Egiptu w okresie przypadającym między początek panowania kuszyckich faraonów (XXV dynastia) a podbój państwa egipskiego przez Aleksandra Wielkiego. Odkrycia ostatnich lat przyniosły wiele zmian w rozumieniu Egiptu w Okresie Późnym. Autorka przedstawia najważniejsze zagadnienia tej epoki, przybliża najnowsze dokonania naukowe związane z chronologią i archeologią omawianego okresu oraz porywającą historię odkrywania Egiptu Późnego, która pisana jest – również przez polskich badaczy – do dzisiaj.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Archeologia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl