Zapowiedzi wydawnicze

Książka prezentuje nabywanie kompetencji pragmatycznej w języku obcym w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Jest pierwszą tego typu pracą, która rozpatruje procesy rządzące nabywaniem pragmatyki obcojęzycznej w odniesieniu do Polaków uczących się języka angielskiego. Publikacja opiera się na najnowszych teoriach dotyczących nabywania pragmatyki języka obcego oraz prezentuje badanie przekrojowe i wzdłużne, polegające na obserwacji osób uczących się tego języka. Analiza danych pokazuje, że chociaż kompetencja pragmatyczna polskich użytkowników języka angielskiego wykazuje wiele punktów zbieżnych z uczniami, którzy reprezentują inne języki pierwsze, to istnieje wiele cech charakterystycznych tylko dla tej grupy uczących się. Autorka tłumaczy typowe dla Polaków użycie zasobów pragmalingwistycznych istnieniem „akcentu pragmatycznego”. Akcent pragmatyczny powoduje, że przy ich doborze Polacy kierują się większą liczbą czynników socjopragmatycznych niż rodzimi użytkownicy języka angielskiego. Akcent pragmatyczny obejmuje cechy wynikające z negatywnego transferu i/lub nadmiernej generalizacji niektórych form istniejących w języku angielskim, które ulegają fosylizacji na wczesnym etapie uczenia się.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Język – Kultura – Komunikacja
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Atanazy Raczyński. Dziennik. Tom I: Wspomnienia z dzieciństwa. Dziennik 1808–1830

redaktor Michał Mencfel, współpraca Adam Labuda i Wit Labuda
Dziennik Atanazego Raczyńskiego (1788–1874) z lat 1808–1866, po raz pierwszy publikowany w tak obszernym wyborze, w polskim przekładzie i w krytycznym opracowaniu, należy do najobszerniejszych, najbardziej znaczących, a zarazem najmniej znanych przykładów polskiej diarystyki XIX wieku. Stanowi on nieocenione źródło dla badaczy świadomości politycznej i narodowej polskich elit arystokratycznych w przełomowym okresie między epoką ancien régime’u i nowoczesnością. Zawartość dziennika odzwierciedla w sposób sugestywny żywot autora, jego myślenie o świecie, a także kontekst jego życia: arystokraty osadzonego w środowisku polskim i prusko-niemieckim, polityka, dyplomaty, namiętnego komentatora europejskiej polityki, kolekcjonera, wpływowego krytyka i historyka sztuki niemieckiej i europejskiej. Biografia Raczyńskiego, znakomicie udokumentowana w „Dzienniku”, jest tu szczególna i przykładowa: monarchisty i konserwatysty, osobistości funkcjonującej w napięciu między lojalnością narodową i rozchodzącą się nią wizją aktualnej polityki i polityczno-społecznym światopoglądem, między pamięcią o dawnej Rzeczpospolitej, obserwacją nieudanych prób jej odrodzenia i wpisywaniem się w rzeczywistość Królestwa Pruskiego. Obok polityczno- i społeczno-historycznego wymiaru dokumentu można w nim odnaleźć walory w diarystyce polskiej nieomal wyjątkowe – m.in. szczerość Raczyńskiego w wyznaniach o sobie i bezwzględność w relacjach i niedyskrecjach o innych. W rezultacie „Dziennik” oddaje znakomicie obraz środowiska, w jakim się autor obracał, obraz zarówno fasadowych, jak i za fasadą ukrywających się obyczajów.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Historia Sztuki
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Filozofując, zazwyczaj sądzimy, że jest jeden świat fizyczny (monizm), nadbudowany nad rzeczami (substancjalizm), wyposażonymi wyłącznie we własności pozytywne, w regularny sposób powiązane ze sobą (kauzalizm). Nic dziwnego: taka wizja rzeczywistości podyktowana jest przez praktykę życiową ludzi. Poddaje się jej na ogół nauka (zwłaszcza tradycyjna), a za nią filozofia (zwłaszcza współczesna). Wyjątek czynimy tylko dla siebie samych. To człowiek, i tylko on, ma być zdolny do „kreowania” niebywałych światów w swoim „umyśle” (mentalizm). A jego doświadczenie ma być – jedyne – zdolne do rozpoznania, co spośród tego, co „stworzyliśmy”, pokrywa się z „rzeczywistością” (empiryzm). Wolno przypuszczać, że wszystkie te poglądy są fałszywe. Ale nawet jeśli tak nie jest, i tak warto wyobrażać sobie alternatywne wizje rzeczywistości – poza tą, którą dyktuje nam nasza praktyka życiowa (i nasza pycha). Autor usiłuje obmyślić na kartach niniejszej książki jedną z takich możliwych alternatyw, zwaną metafizyką unitarną. Próbuje również, przepatrując tradycyjne trudności filozoficzne, a także sięgając po inspirację do innych dziedzin, m.in. do poezji metafizycznej i teologii apofatycznej, argumentować, iż zadanie takie jest mniej fantastyczne, niż mogłoby się zdawać. Mniej fantastyczne, nic więcej.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Filozofia i logika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Książka prezentuje wyniki szerokoprzestrzennych ratowniczych badań wykopaliskowych, jakie w latach 2008–2009 przeprowadzono na stanowisku Janowice 2, położonym we wschodniej części Kujaw. Na obszarze ok. 4,8 ha odkryto m.in. unikatowe relikty osadnictwa społeczności neolitycznych mających wielką wartość poznawczą. Ocena ta dotyczy przede wszystkim źródeł poświadczających zamieszkiwanie terenu stanowiska przez ludność tzw. kultury amfor kulistych. Są to pozostałości co najmniej dwóch faz zasiedlenia terenu, datowane na okres 2900–2800 oraz 2600–2500 przed Chr. Starsza z osad dysponowała m.in. ujęciem wody (studnią). Publikacja obejmuje także źródła dokumentujące inne neolityczne fazy osadnicze w Janowicach, związane ze społecznościami kultur: wstęgowych, pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej oraz niemeńskiej. Dzięki dobremu stanowi zachowania źródeł możliwe było wykonanie wielu analiz specjalistycznych oraz integracja ich rezultatów w wieloaspektowej i wielodyscyplinarnej monografii.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Archeologia
 • Typ publikacji Monografia seria: Studia i materiały do badań nad późnym neolitem WysoczyZny Kujawskiej
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Praca jest podsumowaniem badań interdyscyplinarnych, dotyczących osadnictwa pradziejowego w Grecji Północnej, prowadzonych w latach 2010–2014 we współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Badana w ramach projektu Dolina Anthemountasu jest wyjątkowa ze względu na potencjał badawczy, jaki oferuje w świetle poznania dynamiki rozwoju osadnictwa, a także jego kontekstu środowiskowego – co odzwierciedlone zostało w monografii. Skatalogowano stanowiska archeologiczne w Dolinie Anthemountasu, a także dokonano ich wstępnego opracowania pod kątem morfologii, chronologii i materiału archeologicznego. Ponadto sprecyzowano dalsze kroki, jakie podjęte zostaną w ramach długofalowej współpracy polsko-greckiej w badaniach nad przeszłością Grecji Północnej.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Archeologia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»
Strona 4 z 4

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl