Zapowiedzi wydawnicze

Problematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najistotniejszych obszarów badań naukowych w zakresie prawa energetycznego. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ma przyczynić się do efektywnego realizowania celów określonych w przepisach unijnej dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Przepisy polskiego prawa z czasem uległy zmianom, tak co do zasad podejmowania działalności wytwórczej, jej form organizacyjnych, jak i zasad wsparcia finansowego. Nie tylko w Polsce prawo odnawialnych źródeł energii jest prawem „stale odnawialnym", czego dowodzą doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej, np. ustawodawstwo Niemiec, kraju o bardzo zaawansowanym rozwoju sektora OZE. Uchwycenie istoty zmian zachodzących obecnie w Polsce i w Niemczech stało się przedmiotem opracowań zawartych w niniejszej publikacji, które podzielono tematycznie na trzy części. Jako pierwsze przedstawiono zagadnienia energetyki wiatrowej; zasady budowy elektrowni wiatrowych są jednymi z najbardziej spornych problemów, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Część druga poświęcona została udzielaniu wsparcia finansowego dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Ostatnia część dotyczy zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym i funkcjonowaniem instalacji wytwórczych. Poszczególne opracowania dotyczą m.in. zasad podejmowania działalności w zakresie wytwarzania energii z OZE, udzielania pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych, ryzyk związanych z ich funkcjonowaniem dla ochrony gatunków przyrodniczych, budowy i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych oraz biogazowych, wytwarzania energii w instalacjach prosumentów, udzielania gwarancji pochodzenia energii wytwarzanej z OZE, działania systemu aukcyjnego, przyłączania instalacji OZE do sieci oraz bilansowania handlowego energii wprowadzanej do sieci. Autorami opracowań są przedstawiciele środowiska naukowego z Polski i Niemiec, w szczególności autorzy komentarzy do przepisów dotyczących OZE oraz przedstawiciele praktyki prawniczej, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych organów administracji publicznej.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina
 • Typ publikacji
 • Termin wydania
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Polska szkoła filmowa

Marek Hendrykowski
Pierwsza w literaturze przedmiotu monografia poświęcona w całości prezentacji unikatowego fenomenu ideowo-artystycznego, jakim była polska szkoła filmowa. Książka nawiązuje do szeregu wcześniejszych szczegółowych opracowań, które ukazały się w ubiegłych latach nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM, takich jak: „Kanał”, „Andrzej Munk”, „Morgenstern”, „Popiół i diament”, „Eroica”, „Zezowate szczęście”, „Do widzenia, do jutra”. W książce „Polska szkoła filmowa” Marek Hendrykowski przedstawia oryginalne, współczesne ujęcie zjawiska, które przed laty uczyniło nasze kino znanym na całym świecie. Książka zawiera rozległą bibliografię przedmiotu, indeksy nazwisk i filmów oraz specjalnie sporządzone kalendarium dziejów tytułowego zjawiska.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Filmoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Studium kulturoznawcze poświęcone sekretom powszechnie przeżywanego fenomenu, jakim jest doświadczenie snu. Zagadnienie to stanowi obiekt badań z natury rzeczy niełatwy pod względem metodologicznym. Całość rozprawy składa się z serii esejów, w których autor rozważa poszczególne aspekty zjawiska snu, zwracając szczególną uwagę na jego kulturowe determinanty oraz aspekty semiotyczne.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Filmoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Wczesnodziecięca edukacja w żłobku to temat coraz częściej pojawiający się w kręgu zainteresowań polskich psychologów, ale mimo obszernej literatury rodzimej opisującej realizowane w przedszkolach i szkołach strategie edukacyjne, wciąż mało jest dobrej literatury fachowej na temat żłobków. Wczesnodziecięca edukacja w żłobku postrzegana jest przez autorkę jako edukacja koncentrująca się na tworzeniu warunków do optymalnego rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym oraz poniemowlęcym, edukacja polegająca na stosowaniu niedyrektywnych form pracy, wyzwalająca i podtrzymująca zasoby rozwojowe. Autorka przyjmuje, że kluczem w procesie wczesnej edukacji jest jakość animowanej dla dziecka przestrzeni społecznej oraz fizycznej, mniej istotne jest natomiast miejsce oddziaływań dorosłego określone przez dylemat: dom czy placówka. Prezentowana monografia mieści się w nurcie badań z zakresu pedagogiki humanistycznej, w tym pedagogiki małego dziecka, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i humanistycznej, pedagogiki społecznej, pedagogiki opiekuńczej, socjologii edukacji, filozofii, a także historii wychowania. Zawarta w niej analiza jest także próbą ustrukturyzowania pewnych pojęć, tradycji, celów, metod, refleksji dorosłych nad stymulowaniem rozwoju dzieci. Autorka zachęca również czytelnika do głębszego namysłu nad funkcjonowaniem małego dziecka w procesie wczesnodziecięcej pozarodzinnej edukacji w Polsce.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Psychologia i Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Abstrakt (fr

Cette étude est une analyse et une évaluation complètes de la mise en place du système de sécurité collective sur le continent africain. Elle concerne notamment les principes qui régissent le fonctionnement de l'Architecture de Paix et de Sécurité en Afrique (APSA) et l'impact de cette dernière sur la mise en place du système de sécurité collective au sein de l'Union africaine. L'importance de la coopération entre l'Union africaine et d'autres organisations internationales, en particulier l'ONU, a également été soulignée. La complexité des questions de sécurité internationale nécessite en effet une approche globale aux niveaux mondial, régional et sous-régional. Pour poursuivre efficacement l’objectif du maintien de la paix et de la sécurité internationales, la communauté internationale est de plus en plus encline à la décentralisation des missions de maintien de la paix. L’objectif de ce travail est donc d’analyser l’évolution du rôle de l’Union africaine dans la gestion des opérations de maintien de la paix. Les mécanismes menant à un changement et une redéfinition du rôle des organisations régionales et sous-régionales ont été analysés ; ces organisations tendant à jouer un rôle de plus en plus indispensable dans la réaction aux crises et la mise en oeuvre des mécanismes de sécurité collective. Nous avons donc tenter d'identifier les facteurs influant sur l'évolution de la doctrine régissant ces mécanismes de règlement des crises sous une otpique de décentralisation progressive des structures de maintien de la paix et de la sécurité. Bien que des aspects politiques ou des éléments importants tenant aux relations internationales soient abordés dans ce travail, il s’agit ici principalement d’une analyse juridique de la question de la sécurité collective au niveau régional. Ce travail, contrairement aux études sur les organisations internationales, présente un point de vue juridique, dynamique et évolutif du processus de construction d’une organisation régionale de sécurité collective, fondée sur des bases juridiques clairement définies.

Abstract (en)

This study is a comprehensive analysis and evaluation of the implementation of the collective security system on the African continent. It concerns, in particular, the principles that govern the functioning of the Peace and Security Architecture in Africa (APSA) and the impact of the latter on the establishment of the collective security system within the African Union. The importance of cooperation between the African Union and other international organizations, particularly the United Nations, has also been highlighted. The complexity of international security issues requires a global approach at the universal, regional and subregional levels. To effectively pursue the goal of maintaining international peace and security, the international community is increasingly committing itself to the decentralization of peacekeeping missions. The purpose of this work is therefore to analyze the evolution of the role of the African Union in the management of peacekeeping operations. The mechanisms leading to change and the redefinition of the role of regional and subregional organizations have been analyzed; these organizations tend to play an increasingly indispensable role in crisis response and the implementation of collective security mechanisms. We have therefore attempted to identify the factors influencing the evolution of the doctrine governing these crisis-resolution mechanisms under the banner of progressive decentralization of peacekeeping and security structures. Although political aspects or important elements of international relations are discussed in this work, this is primarily a legal analysis of the issue of collective security at the regional level. This work, unlike studies of international organizations, presents a legal, dynamic and evolving view of the process of building a regional collective security organization, established on clearly defined legal bases.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


W książce podjęto kwestię znaczenia prywatnej edukacji podstawowej w kontekście konstruowania sukcesu społecznego dzieci pochodzących z klasy średniej. Zarówno zaprezentowane analizy teoretyczne, jak i badania empiryczne odnoszą się do tezy o roli edukacji jako jednego z kluczowych czynników służących alokacji jednostki w strukturze społecznej. Istotą wywodu jest ukazanie sposobów postrzegania edukacji jako środka umożliwiającego budowanie kariery edukacyjno-zawodowej dziecka, a w dalszej perspektywie nobilitacji w społeczeństwie, przez rodziców z klasy średniej. Książka zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców kształcących dzieci w prywatnych poznańskich szkołach podstawowych, m.in. analizy wypowiedzi rodziców odnoszące się do motywów wyboru szkoły, wizji kształcenia dzieci, planowania dalszych etapów edukacyjnych, budowania kapitału społecznego, jak również zdobywania kompetencji niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej, jak komunikowanie się w języku obcym. Te i inne kwestie podejmowane w książce stanowią egzemplifikacje praktyk edukacyjnych, a także znaczeń nadawanych prywatnej edukacji przez rodziców z klasy średniej w konstruowaniu przyszłego sukcesu społecznego własnych dzieci. W tym kontekście przedstawione zostały również – wpisujące się w neoliberalną politykę oświatową – sposoby funkcjonowania szkół prywatnych.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Psychologia i Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl