Zapowiedzi wydawnicze

Pojęcia informacji i wiedzy są ze sobą blisko związane, a niekiedy używane zamiennie. Stanowią one centralne kategorie współczesnej epistemologii. Książka stanowi prezentację i analizę wybranych, uważanych za klasyczne, formalnych teorii informacji i przepływu informacji. W ramach tych teorii autor omawia zostały zarówno syntaktyczne, semantyczne i epistemologiczne aspekty znaczenia terminu „informacja”. Podejmuje również kwestię znalezienia perspektywy jednoczącej różne podejścia do informacji, obejmującej swym zakresem spektrum różnorodnych zjawisk i procesów o informacyjno-komunikacyjnym charakterze.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Filozofia i Logika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie

Weronika Wilczyńska, Maciej Mackiewicz, Jarosław Krajka
Celem pracy jest wprowadzenie w problematykę komunikacji interkulturowej poprzez przedstawienie jej z różnych perspektyw teoretycznych oraz odniesienie do różnych sfer życia społecznego i zawodowego. Autorzy, troje filologów reprezentujących trzy różne specjalności językowe, wykraczają poza granice językoznawstwa stosowanego, proponując podejście interdyscyplinarne. Główną oś rozważań stanowi zjawisko kulturowości jako podbudowa komunikacji interkulturowej w kontekście współczesnego świata. Ukazano w szczególności, jak wymiar kulturowy realizuje się poprzez zróżnicowane, językowo-komunikacyjne oraz psychospołeczne uwarunkowania. Osobne rozdziały poświęcono międzykulturowym aspektom komunikacji elektronicznej i biznesowej oraz edukacji interkulturowej. Adresatami książki są wszyscy zainteresowani przygotowaniem do komunikacji interkulturowej, nie tylko filolodzy, ale też szerokie grono humanistów. Ponadto publikacja może stanowić przekrojowo ujęte źródło wiedzy dla osób zaangażowanych w kształcenie obcojęzyczne: nauczycieli języków obcych i studentów kierunków humanistycznych, jak i dla tych, którzy na co dzień utrzymują kontakty interkulturowe w życiu prywatnym lub zawodowym.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Językoznawstwo stosowane
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Republicyzacja zadań publicznych

red. Bożena Popowska, Marek Szewczyk, Hartmut Bauer, Piotr Lissoń, Lucyna Staniszewska
Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie powrotu realizacji tych zadań przez administrację, jak i skutki takiej zmiany podmiotowej. Procesy republicyzacji i rekomunalizacji zaobserwować można w Republice Federalnej Niemiec czy w Polsce, zwłaszcza w sektorze energetycznym, transportowym, budowie i zarządzaniu drogami. Zachodzą także zmiany w modelu prawnym partnerstwa publiczno-prywatnego. Do ważnych powodów procesu republicyzacji należy zaliczyć wzrost cen usług realizowanych przez podmioty prywatne względem podobnych usług dostarczanych przez administrację publiczną. Republicyzacja wynika także z potrzeby zapewnienia wpływu podmiotów publicznych na kształtowanie cen za usługi świadczone na rzecz społeczeństwa oraz na jakość tych usług. Istotnym czynnikiem poprawy działania administracji i powrotu przez nią do efektywnej realizacji zadań publicznych jest także zmiana modelu administrowania i przyjęcie nowego podejścia określanego mianem Nowego Zarządzania Publicznego (ang. New Public Management). Nakreślony w pracy temat badawczy, łączący elementy teoretycznoprawne, jak i praktyczne, z których wynikają liczne wnioski aplikacyjne, otwiera tę pracę na szeroki krąg odbiorców przede wszystkim: teoretyków prawa, lecz także prawników praktyków.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Pary dwujęzyczne w Polsce

Agnieszka Stępkowska
Celem monografii jest zbadanie i opisanie stopnia językowej i kulturowej adaptacji cudzoziemców w parach dwujęzycznych z obywatelami polskimi. Podstawą badania są 24 wywiady pogłębione z parami dwujęzycznymi. Nadrzędna hipoteza zakłada, że postawy językowe kształtują się w procesie nauki poprzez komunikację, wykonywaną pracę i funkcjonowanie w związku z partnerem o innym języku i kulturze. Takie założenie daje wgląd w proces socjalizacji cudzoziemców w polską kulturę i język jako dorosłych osób dwujęzycznych. Pary dwujęzyczne będące przedmiotem badań stanowią przeciwwagę dla zbyt uproszczonych poglądów na temat międzykulturowych związków osób oraz ich zachowań językowych, a z drugiej strony są okazją do zaprezentowania postaw wobec języka polskiego przez obcokrajowców mających partnerów, którzy są obywatelami polskimi. Monografia jest nie tylko próbą rozpowszechnienia tematyki dwujęzyczności osób dorosłych w językoznawstwie, ale może też być wykorzystana przez osoby odpowiadające profilowi respondentów do zrozumienia i skutecznego radzenia sobie z wyzwaniem, jakim jest funkcjonowanie w dwujęzycznym związku bez formalnego wsparcia ze strony społeczeństwa, w którym żyją. To z kolei może mieć znaczący wpływ na zgłębienie znaczenia poczucia własnego ja w procesie socjalizacji do drugiego języka i kultury u dojrzałych osób dwujęzycznych.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Socjolingwistyka
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Selected Mechanisms in Organic Chemistry Tutorial

Donata Pluskota-Karwatka, Katarzyna Koroniak-Szejn, Marcin Hoffmann
Przewodnik po mechanizmach reakcji związków organicznych, omawiający podstawowe typy reakcji addycji, substytucji, eliminacji, kondensacji, przegrupowań, jak również reakcji pericyklicznych. Oprócz wprowadzenia teoretycznego wraz ze szczegółową prezentacją graficzną mechanizmów rozważanych reakcji, każdy rozdział zawiera omówione rozwiązania przykładowych problemów oraz bogaty wybór zadań do samodzielnej pracy. W książce duży nacisk położono na wyjaśnianie zależności między strukturą związków a ich reaktywnością. Cennym wyróżnikiem pozycji jest jej interdyscyplinarność. Interpretacja zagadnień chemii organicznej oparta na wynikach badań kwantowo-chemicznych podnosi wartość poznawczą oraz atrakcyjność książki, w której przedstawiono przykłady zastosowania metod kwantowo-chemicznych do badania mechanizmów reakcji. Opracowanie w języku angielskim adresowane jest zarówno do studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z chemią organiczną, jak i studentów kontynuujących naukę, dla których jest to doskonałe repetytorium, a także źródło poszerzenia wiedzy.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Chemia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Co myślimy, kiedy słyszymy słowo „odpowiedzialność”? Jak interpretujemy wypowiedzi zawierające hasło „odpowiedzialny”? Jakie obrazy odpowiedzialności mieszkają w ludzkich głowach? Praca rozważa sposoby użycia oraz rozumienia pojęcia odpowiedzialności. Analizuje w aksjolingwistycznym świetle ujęcia potoczne jak i słownikowe, charakteryzuje oceny zawierające orzecznik „odpowiedziany”, dokonuje identyfikacji cech decydujących o zakwalifikowaniu postaw, działań człowieka do „odpowiedzialnych”. Omawia najstarsze symbole zrzucania i doświadczania odpowiedzialności oraz językowe akty jej neutralizacji. W pracy opisano odpowiedzialność rozumianą jako nabywaną kwalifikację ocenną z perspektywy retrospektywnej i prospektywnej oraz zaproponowano odczytanie odpowiedzialności naturalnej, kontraktowej i supererogacyjnej w świetle responsio, imputatio i periculum.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Nauki humanistyczne
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl