Zapowiedzi wydawnicze

Studia nad Hathapradipiką Swatmaramy

Maria Marcinkowska-Rosół, Sven Sellmer
Książka poświęcona jest najważniejszemu klasycznemu traktatowi o hathajodze pt. „Hathapradipika” („Lampka hathajogi”), napisanemu w języku sanskryckim w XV wieku przez jogina Swatmaramę. Zawiera obszerny filologiczno-historyczny komentarz do tego dzieła oraz szczegółowo omawia najtrudniejsze spośród poruszanych w nim zagadnień. Stanowi doskonałe uzupełnienie przekładu „Hathapradipiki”, który ukazał się w Wydawnictwie Naukowym UAM w 2018 roku.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Orientalistyka
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


W monografii przedstawiono analizę aksjologicznych aspektów edukacji neoliberalnej: jej podstawowych wartości, wizji człowieka oraz skutków formowania uczniów, studentów i społeczeństwa przez ekonomizm. Ukazany jest wpływ BŚ, MFW, ŚOH, OECD i UE na systemy szkolne oraz ich reformy. Bardzo dużo miejsca adwokaci neoliberalnej edukacji poświęcają edukacji obywatelskiej. Jest to pozorny paradoks w sytuacji, gdy doktryna ta milcząco odchodzi od roli obywateli w społeczeństwie. Ich aktywność koncentruje się na polu ekonomicznym. Cywilne prawa niegdyś przysługujące tylko obywatelom przyznaje się megakorporacjom ponadnarodowym. Jednak kluczowe pojęcia związane z edukacją obywatelską są zupełnie odmiennie rozumiane w różnych dyskursach dotyczących tej problematyki: generalnie neoliberalizm zmienia język pedagogiczny na język ekonomii. Aktualnym priorytetem polityki oświatowej neoliberałów jest globalna edukacja obywatelska: "Obywatel globalny jest niezbędny jako jednostka wolna od przymusu i polityki państwa". W neoliberalnej polityce oświatowej bardzo dużo kontrowersji wzbudza przygotowywanie nauczycieli do zawodu. Światowe rozwiązania w tym zakresie są krańcowo odmienne - od szkolenia kandydatów do zawodu bezpośrednio w szkołach w Anglii i Walii, po tworzenie Szkoły Globalnej i hubu edukacyjnego w Singapurze. OECD wprowadziło tzw. "zwrot porównawczy" jako naukowe podejście do podejmowania decyzji  politycznych. Stanowi on nową formę zarządzania państwami członkowskimi - zarządzanie przez liczby i standardy, także w edukacji.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Psychologia i Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Edukacja osób zdolnych

red. Eugeniusz Piotrowski, Majka Porzucek-Miśkiewicz
W monografii przedstawiono problematykę teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji osób zdolnych. Książka stanowi przestrzeń poszukiwań badawczych, ukazuje uwarunkowania szkolnego i pozaszkolnego funkcjonowania jednostek zdolnych oraz wybrane koncepcje pracy z uczniem zdolnym w kraju i za granicą. Jest zaproszeniem do dialogu o rozpoznawaniu i wyzwalaniu indywidualnych możliwości, aktywności oraz uwzględnianiu oczekiwań uzdolnionych dzieci i młodzieży. W publikacji oddano obraz środowiska, w jakim funkcjonują uczniowie wyróżniający się pod względem zdolności intelektualnych, wskazując jednocześnie na pilną potrzebę działań na rzecz rozwoju uzdolnionych na wszystkich etapach kształcenia.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Psychologia i Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Abstrakt (pl)

Monografia podejmuje zagadnienie charakterystyki temporalnej zdań, a w szczególności kategorii czasu przyszłego. Jakkolwiek mogłoby się wydawać, że każda wypowiedź, z racji funkcji informowania o zjawiskach w świecie pozajęzykowym, musi przekazywać informację temporalną, spora część wypowiedzi znajduje się poza kategorią czasu. Stąd czas, ogólnie rozumiany jako kategoria zdarzeń będących treścią danej wypowiedzi, która służy określeniu relacji temporalnych pomiędzy samym zdarzeniem i momentem, który jest punktem odniesienia, od dawna stanowi przedmiot badań i sporów, zarówno w obrębie językoznawstwa, jak i innych nauk, w tym przede wszystkim filozofii. Czas przyszły zajmuje w tych debatach szczególne miejsce, bowiem w odróżnieniu od czasu przeszłego i teraźniejszego, zdania w czasie przyszłym nie są zdaniami faktywnymi i nie poddają się w momencie wypowiedzenia falsyfikacji, przez co czas przyszły jest w większym niż pozostałe czasy stopniu używany w różnych funkcjach nietemporalnych, a przede wszystkim w funkcjach modalnych. Językowym refleksem szczególnego statusu czasu przyszłego są nietypowe w porównaniu z innymi czasami wykładniki czasu przyszłego, często obserwowane w językach z kategorią czasu gramatycznego. Autorka opiera swoje badania na szerokim materiale źródłowym, uwzględniając języki nieeuropejskie, śledząc rozwój badanych konstrukcji od wczesnych etapów badanych języków po współczesność, a także sięga po eksperymenty psycholingwistyczne dla rozstrzygnięcia istotnego pytania badawczego, jakim jest pytanie o naturę oboczności formy bezokolicznikowej i imiesłowowej czasownika leksykalnego w konstrukcji złożonego czasu przyszłego w języku polskim.

Abstract (en)

The monograph deals with the issue of the temporal characteristics of sentences, in particular the category of the future tense. Even though it may seem that each utterance, due to its function of proving information about phenomena in the non-linguistic world, must provide temporal information, a large number of utterances actually fall outside the category of tense. Hence, tense, generally understood as a category of events that are the content of a given utterance which serves to define temporal relations between the time of an event and the time which is the reference point, has long been the subject of research and disputes within both linguistics and other sciences, including primarily philosophy. The future tense occupies a special place in these debates because, in contrast to the past and present tenses, sentences in the future tense are not factive and hence cannot be verified at the moment of speaking. Thus, the future tense is used more than other tenses in different nontemporal functions and especially in modal functions. The linguistic reflex of the special status of the future tense, in comparison with other tenses, are its unusual markers (ways in which it is realized), often observed in languages with a grammatical tense category. The author of the present book bases her research on a wide range of source materials, including non-European languages, following the development of the structures under investigation from the early stages of the languages being studied to the present times, and also uses psycholinguistic experiments to resolve an important research question: the question of the nature of the alternation between the infinitival and the participial form of the lexical complement of the future auxiliary in compound future constructions in Polish.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Filologia Angielska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Abstrakt (pl)

W monografii autorka rozważa ideę przestrzenno-metaforycznego zaułka, gdyż jego figuratywna wartość nadzwyczaj dobrze wpisuje się w szereg znaczących konceptów czy raczej quasi-konceptów, które wydają się błądzić w gąszczu problemów i tematów, wymykając się przy tym trudom przedstawieniowym i zachowując pożądaną płynność pojęciową. Szereg ów tworzą takie oryginalne pomysły, jak wnienachodimost’, niewspółobecność Michaiła Bachtina, herezja Jana Patočki, sobość i inność Emmanuela Lévinasa, différance Jacques’a Derridy bądź motylkowatość pisania Rolanda Barthesa, by poprzestać na tych kilku przykładach. Ich pełna eksplikacja nie jest możliwa, co tłumaczy, przynajmniej do pewnego stopnia, decyzję, aby powiązać dyskursywny zaułek z epitetem ‘mistyczny’, którego nieadekwatność wyraża kursywa (zachowana w oryginalnym tekście). Tym, co łączy wspomniane koncepty z doświadczeniem mistycznym, jest idea niewyrażalnego: wspólna im wszystkim idea ta stanowi wyzwanie, przed którym stają wszystkie idiomy, badane w niniejszej książce, jako że niestrudzenie usiłują konstruować swoje osobliwie ‘niemożliwe’ słowniki. Kursywa (zachowana w oryginalnym tekście), która tym razem towarzyszy słowu ‘niemożliwy’, jest wynikiem energii niesionej przez tę kontradykcję: pod groźbą samowymazania (filozoficzna zasada ‘Aufhebung’ przeradza się w strategię pisania ‘sus rupture’) słowniki te są jednak z werwą tworzone, czego dowodzą wszystkie teksty w monografii tej analizowane.

Abstract (en)

In the monograph, I take into consideration a concept of spatial-metaphorical recess, since its figurative value  allows me to adopt it for a group of distinctive works which themselves seem to meander in the mass of problems and themes, sneaking out a definition or representation in order to remain not definitive and undefined ones; to them undoubtedly belong such concepts (or rather quasi-concepts), as vnienachodimost’, outsideness (Mikhail Bakhtin), heresy (Jan Patočka), selfness and otherness (Emmanuel Levinas) différance (Jacques Derrida), or the butterfly style of writing (Roland Barthes), to name just a few examples. Their full explication is impossible, which justifies, at least to some degree, the decision to associate the discursive recesses with the epithet ‘mystical’, inaccuracy or inadequacy of which is expressed by the italics (in the original version of the text). What links the aforementioned concepts with the mystical experience is the idea of the inexpressible: common to all of them is, the very idea that presents a considerable challenge to the idioms, examined in this book, idioms which in various ways attempt to construct their peculiar ‘impossible’ glossaries. The italics (in the original version of the text), which this time accompany the word ‘impossible’ – are the precise result of the energy carried by this contradiction: under threat of the self-effacing (the philosophical strategy of ‘Aufhebung’ transforms itself into a process of ‘sus rupture/under erasure’), these glossaries are still being written, which is proved by all the texts analysed in this monograph.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Filologia Polska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Abstrakt (pl)

Znaki i symbole nie są tylko przedmiotem studiów nad przeszłością, ale stanowią ważną część tożsamości – państwowej, regionalnej lub zawodowej. Znajomość ich dziejów, rozumienie ich rangi i znaczenia wymagają rzetelnych badań. Nasi poprzednicy, tworzący akademickie tradycje Poznania, zawarli w znakach i symbolach swoje rozumienie idei uniwersytetu. Niniejszy zbiór studiów przybliża niektóre z ich wizji, poczynając od Akademii Lubrańskiego założonej w 1519 r., przez Kolegium Jezuickie (od 1571 r.), po czasy współczesne. Przyglądając się pozostawionemu przez dawne poznańskie uczelnie dziedzictwu ikonograficznemu próbujemy odkryć przeszłość i znaczenie akademickich tradycji stolicy Wielkopolski.

Abstract (en)

Signs and symbols are not only the subject of studies of the past but also an important part of the national, regional or professional identity. The knowledge about their history and the understanding of their rang and meaning demands a serious research work. Our predecessors and creators of academic traditions in Poznań, had included in signs and symbols their understanding of the idea of the university. The present collection of studies explains some of their propositions, beginning with Lubrański Academy, initiated in 1519, across the Jesuit College in Poznań (since 1571) and finishing in present times. By examination of the iconographic heritage we are trying to discover the past and the meaning of the academic traditions in Great Polands’ capital.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Historia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»
Strona 1 z 6

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl