Zapowiedzi wydawnicze

Przedmiotem monografii jest kompleksowa analiza polskiego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w ujęciu normatywnym, prowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (ustawy makroostrożnościowej). W niezbędnym zakresie analiza ta zawiera również odniesienia do makroostrożnościowych regulacji w Unii Europejskiej i w wybranych państwach członkowskich. Przedstawiana monografia zawiera dogmatycznoprawną analizę regulacji nadzoru makroostrożnościowego, umiejscowiającą nadzór makroostrożnościowy w sieci stabilności finansowej oraz w systemie prawa rynku finansowego i prezentuje wszechstronne ujęcie nadzoru makroostrożnościowego (systemowe, sieciowe, wielopłaszczyznowe, instytucjonalne, materialnoprawne oraz funkcjonalne) zakończone oceną, z prawnego punktu widzenia, normatywnych szans i zagrożeń dla urzeczywistnienia stabilności finansowej w Polsce. Książka ta zawiera propozycję doktrynalnego ujęcia obowiązujących przepisów krajowego, polskiego nadzoru makroostrożnościowego w dokonującym się procesie nadzorczej konwergencji sieciowej, uwzględniającą również trudną drogę kształtowania się tego nadzoru i może stanowić lekturę dla specjalistów z zakresu prawa rynku finansowego.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Praca dotyczy pojęcia środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie zawartego w art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chociaż jest to jedno z istotniejszych pojęć z zakresu swobody przepływu towarów w UE, to jego zakres nie jest jasno określony. Warto pamiętać, że swoboda przepływu towarów odgrywa doniosłą rolę w ramach rynku wewnętrznego UE. Pozostaje też istotna dla europejskiej integracji nie tylko w ujęciu ekonomicznym, ale także wpływa na interpretację pozostałych swobód traktatowych oraz prawa rynku wewnętrznego. Wypracowana przez Trybunał Sprawiedliwości UE wykładnia pojęcia środków o skutku równoważnym oraz związane z nią tzw. formuły są szeroko znane, jednakże stosowanie art. 34 TFUE nadal charakteryzuje brak jednolitości zarówno w orzecznictwie sądów krajowych, jak również Trybunału Sprawiedliwości. Brak jednolitego stanowiska można zaobserwować także w literaturze przedmiotu, co dodatkowo utrudnia stosowanie art. 34 TFUE. W niniejszej pracy zaprezentowano poglądy i stanowiska zajmowane w orzecznictwie i doktrynie oraz zaproponowano na tej podstawie rozwiązanie problemów związanych z pojęciem środków o skutku równoważnym.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Autorka w pracy przedstawia proces społecznego wytwarzania kategorii zdrowia, choroby i zaburzeń psychicznych we współczesnym społeczeństwie określany mianem późnej bądź refleksyjnej nowoczesności oraz niespójności stanowiące nieodzowną część owego procesu. Ważnym wątkiem jest tu też próba zrozumienia współczesności przez pryzmat problematyki zdrowia psychicznego. Autorka rekonstruuje proces nadawania znaczeń kategoriom zdrowia, choroby i zaburzenia psychicznego z możliwie wielu punktów widzenia. Badania empiryczne będące podstawą pracy uwzględniają perspektywy aktorów społecznych biorących udział w wyżej wymienionym procesie: są to przedstawiciele społeczeństwa polskiego, osoby mające doświadczenie choroby psychicznej, członkowie ich rodzin oraz osoby pełniące role ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego (psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci). Materiał zaprezentowany w pracy może mieć różnorodne zastosowania, od stricte poznawczych, po pragmatyczne, związane z takimi obszarami, jak: promocja zdrowia i psychoprofilaktyka, edukacja, praca socjalna oraz psychoterapia.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Socjologia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Książka poświęcona jest poszukiwaniu obecności lub braku koncepcji dydaktycznej w sferze rozważań teoretycznych oraz działań praktycznych właściwych szkolnej edukacji polonistycznej i jej roli w inspirowaniu refleksji nad światem współczesnym. Analizowane są w niej związki między rozpoznaniem i diagnozowaniem współczesnych problemów i wyzwań kulturowych, cywilizacyjnych, społecznych, geopolitycznych, a formułowanymi na tej podstawie celami i sposobami kształcenia na lekcjach języka polskiego. Myślenie o otaczającej człowieka rzeczywistości w różnych jej wymiarach jest traktowane w tej pracy jako edukacyjny priorytet, dlatego tak ważną rolę przypisuje się w niej projektowaniu procesu nauczania i uczenia się umożliwiającemu realizację tego priorytetu. W tym celu wykorzystano potencjał tkwiący w interdyscyplinarnym charakterze przedmiotu język polski (czyli odniesieniom m.in. do filozofii, metodologii literaturoznawczych, neurobiologii, medioznawstwa), a szczególną rolę w realizowaniu wyznaczonego zadania przypisuje się współczesnemu reportażowi literackiemu (w tym tekstom Wojciecha Jagielskiego, Wojciecha Tochmana, Małgorzaty Szejnert, Krzysztofa Millera i innych).

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Filologia Polska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Przedmiotem badań jest opis semantyczny pola leksykalno-semantycznego czasowników percepcji zmysłowej we współczesnym języku serbskim i rumuńskim. Do analizy włączone zostały nie tylko konkretne, nieprzenośne znaczenia badanych czasowników, związane z fizyczną czy chemiczną percepcją, ale również ich znaczenia przenośne. Czasowniki z tej grupy nie były dotychczas przedmiotem badań kontrastywnych w języku serbskim i rumuńskim. Podstawowym celem pracy jest ustalanie różnic i podobieństw w ramach pola semantycznego czasowników percepcji zmysłowej w badanych językach, a głównymi zadaniami są: 1) opis systemu komponentów semantycznych, które uczestniczą w tworzeniu znaczenia czasowników perceptywnych, b) ustalenie ekwiwalentów przekładowych na planie syntagmatycznym, c) wskazanie specyfiki obu języków, d) określenie związków pola semantycznego zmysłowej, czysto fizycznej percepcji i innych pól semantycznych, e) opis minimalnych leksykalnych i syntaktycznych warunków kontekstowych, koniecznych do wyrażania odpowiedniego znaczenia. Zastosowanie rezultatów możliwe jest przede wszystkim w leksykografii, w dziedzinie teorii i praktyki przekładu, a także w sferze nauczania tych języków.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Filologia Słowiańska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


Praca poświęcona jest stosunkowo nowemu dla polskiej kultury prawnej zjawisku, jakim jest wykładnia krajowych tekstów prawnych w zgodzie z prawem unijnym. Przedmiotem pracy jest analiza dorobku polskiej nauki prawa dotyczącej problematyki interpretacji prounijnej, a przede wszystkim orzeczeń TK, SN i NSA, w których odwoływano się do prawa unijnego, a wcześniej wspólnotowego. Celem tej analizy jest próba ustalenia, czy na skutek pojawienia się obowiązku wykładni prounijnej doszło do zmiany w koncepcjach i praktyce dokonywania wykładni prawa w Polsce. Na tej bazie wyciągane są wnioski dotyczące zjawiska wykładni prounijnej, kwestii jej zdefiniowania, czy też określenia czym ona jest, ale także poruszono kwestie praktyczne, jak sposób wykładni prounijnej czy kwestia prawidłowego określenia jej granic. Z tego względu, mimo że praca ma charakter teoretycznoprawny, to w istotny sposób ułatwia rozwiązywanie określonych problemów praktycznych związanych ze stosowaniem prawa unijnego i wykładni prounijnej.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona


«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»
Strona 1 z 5

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl