Zapraszamy na III edycję konferencji "Efektywna komunikacja naukowa – jak doskonalić sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję"

Termin: 12 listopada 2018 r.

Miejsce: Sala Śniadeckich Coll. Maius.

Godz. 9.15–16.00

Konferencja skierowana jest do naukowców na każdym etapie kariery naukowej, w szczególności do młodych adiunktów i doktorantów zainteresowanych praktyczną wiedzą i doskonaleniem umiejętności z zakresu tworzenia dobrych tekstów naukowych i efektywnego komunikowania badań naukowych.

Obecnie dla autora publikacji naukowej kluczowe znaczenie ma nie tylko umiejętność przygotowania prac o wysokim poziomie merytorycznym i technicznym, wybór odpowiedniego czasopisma czy wydawnictwa naukowego oraz aktualna – w tym momencie nowa – wiedza dotycząca zasad ewaluacji dorobku naukowego. W związku z cyfryzacją przestrzeni komunikacji naukowej konieczna jest praktyczna znajomość systemów, w których funkcjonują czasopisma, umiejętność korzystania z ogromnych zasobów renomowanych baz danych, znajomość zasad legalnego udostępniania on-line wydanych już utworów własnych oraz świadomość, na co pozwalają i do czego obligują podpisywane umowy autorskie. Oprócz wymienionych zagadnień podjęty zostanie także ważny temat drapieżnych czasopism/wydawców i konferencji – wg najnowszych informacji nie będzie można rozliczyć grantu NCN, jeśli publikacja zostanie wydana w predatory journal.

Wszystkie te elementy mają decydującą rolę dla efektywnej komunikacji naukowej i właśnie takiej praktycznej wiedzy ma dostarczyć konferencja.

Program konferencji:


8.30 Rejestracja uczestników

9.15 Powitanie

9.30 Dobre publikacje jako główna waluta w świecie naukowym – perspektywa ewaluacji i rozwoju naukowego

Podstawowe sposoby ewaluacji dorobku naukowego
Produktywność polskich naukowców
Jak ewaluacja wpłynęła na polskich badaczy?
Jak liczy się publikacje w nowej ewaluacji?
Interes instytucji a interes pracownika: gdzie i jak publikować?
dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM, Scholarly Communication Research Group UAM

11.00 Artykuł naukowy: od konceptualizacji do publikacji

Praktyczne uwagi na temat zgłaszania artykułu i systemy funkcjonowania czasopism – perspektywa redaktora
Rodzaje artykułów/typy badań, struktura artykułu (i antyprzykłady)
Zbieranie literatury i sposoby cytowania
Proces recenzyjny
Ponowne zgłoszenie artykułu
dr hab. Marta Dynel, prof. UŁ, Instytut Anglistyki UŁ

12.30 Przerwa kawowa

13.00 Dobre praktyki wydawnicze

Rola i działalność wydawnictw naukowych: czego autor powinien oczekiwać od rzetelnego wydawcy?
Zagrożenia czyhające na naukowców: drapieżne czasopisma i konferencje
Etyka wydawnicza
Publikowanie danych
Jak rozsądnie korzystać ze wskaźników bibliometrycznych?
dr inż. Katarzyna Gaca-Zając, Elsevier

14.30 Legalne udostępnianie tekstów naukowych w sieci – co autor wiedzieć powinien

Autorstwo, współautorstwo, inne przypadki współpracy przy publikacjach naukowych
Formułowanie umów wydawniczych
Wolne i otwarte licencje
dr Krzysztof Siewicz, Fundacja Nowoczesna Polska/ICM Uniwersytet Warszawski

15.15 Wybór odpowiedniego czasopisma naukowego do prezentacji wyników

Przegląd istotniejszych kryteriów wyboru czasopism
Punktacja czasopism dziś i jutro
Praktyczne przykłady wyszukiwania czasopism
dr hab. Robert Lew, prof. UAM, Wydział Anglistyki UAM

15.45 Dyskusja

16.00 Zakończenie konferencji

Prelegenci


dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM

Scholarly Communication Research Group, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM – zajmuje się oceną nauki oraz teorią komunikacji. Jest profesorem nadzwyczajnym w Center for Public Policy Studies (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group. Jest przewodniczącym Zespołu ds. Wykazów Czasopism Naukowych i Wydawnictw Naukowych oraz członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ostatnio publikował m.in. w „Nature”, „Research Evaluation”, „Journal of Informetrics” i „Scientometrics”.


dr hab. Marta Dynel, prof. UŁ

Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki


dr hab. Marta Dynel, prof. UŁ – jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się pragmatyką i filozofią języka, szczególnie w zakresie humoru, oszustwa, ironii, modeli partycypacji i niegrzeczności językowej opartej na dyskursie (nowych) mediów. Jest autorką dwóch monografii i ponad 90 artykułów recenzowanych, w tym 29 opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Jest recenzentem i członkiem rad redakcyjnych licznych czasopism językoznawczych (np. „Journal of Pragmatics”). Jest także redaktorem wielu tomów i wydań specjalnych czasopism (w tym 5 z listy JCR), a od prawie dwóch lat pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Lingua” (Elsevier), również widniejącego na liście filadelfijskiej.


dr inż. Katarzyna Gaca-Zając

Elsevier


dr inż. Katarzyna Gaca-Zając – absolwentka University of Strathclyde, mająca niemal dziesięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej w Europie, specjalizująca się w chemii polimerów oraz w badaniu kinetyki reakcji chemicznych. Obecnie Konsultant Klienta w firmie Elsevier, odpowiada za rejon Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalistka w zakresie baz danych oraz rozwiązań firmy Elsevier dla naukowców. Pasjonuje się tematyką etyki w pracy i komunikacji naukowej, a także problematyką szeroko pojętej bibliometrii.


dr Krzysztof Siewicz

Fundacja Nowoczesna Polska/ICM Uniwersytet Warszawski


dr Krzysztof Siewicz – doktor nauk prawnych i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jako koordynator projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska organizuje m.in. konferencje poświęcone społecznym i ekonomicznym aspektom prawa autorskiego – CopyCamp. Jako członek zespołu Platforma Otwartej Nauki w ramach ICM UW uczestniczył m.in. w pracach zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowującego kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji naukowych. Będąc koordynatorem prawnym Creative Commons Polska, przygotował polskie wdrożenie wersji 3.0 licencji CC. Autor licznych publikacji, głównie zakresu prawa autorskiego, otwartych licencji, otwartego dostępu, ale też korzystania z informacji sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem informacji przestrzennych.


dr hab. Robert Lew, prof. UAM

Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


dr hab. Robert Lew, prof. UAM – jest zatrudniony na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą słowników. Najistotniejszy nurt jego badań ma na celu opracowanie i przetestowanie skuteczniejszych rozwiązań dla słowników tradycyjnych i cyfrowych. Współtworzył słowniki dla m.in.: Harper-Collins, Pearson-Longman, Cambridge University Press i Macmillan. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „International Journal of Lexicography” wydawanego przez Oxford University Press


Komitet organizacyjny:

dr Małgorzata Dąbrowicz (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
mgr Marzenna Ledzion-Markowska (dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM)
mgr Małgorzata Rychlik (z-ca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM (Scholarly Communication Research Group UAM)
mgr Małgorzata Adamczak (Wydawnictwo Naukowe UAM)
mgr Anna Dodot (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl