Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym (zagadnienia ogólne)

Łukasz Pohl

Szczegóły produktu

 • Cena: 57.75 zł
  51.98 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): The structure of the sanctioned legal norm in penal law. General problems
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: Prawo nr 162
 • ISSN: 0083-4262
 • ISBN: 978-83-232181-3-5
 • Liczba stron: 284
 • Liczba arkuszy wyd.: 23,00
 • Format [cm]: 17,5 x 24,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Publikacja z zakresu analitycznych podstaw teorii prawa karnego, będąca próbą rozpoznania modelowej struktury normy sankcjonowanej w prawie karnym. Autor porusza zagadnienia kontrowersyjne, za które uznał warunki wstępne normowania normą sankcjonowaną w prawie karnym zachowań określonego rodzaju, usytuowanie skutku w strukturze normatywnej leżącej u podstaw przestępstwa skutkowego, rolę normatywnych podstaw obiektywnego przypisania skutku w prawie karnym, lokację i status znamion podmiotowych w prawno-karnej strukturze normatywnej, kwestię hipotetyczności norm sankcjonowanych w prawie karnym. Zajął się również problematyką zbiegu przepisów ustawy i zbiegu przestępstw.

Abstract (en)

This study is an attempt at examining the model structure of the sanctioned norm in penal law. Thus the main part of this book contains analyses the aim of which is an adequate group ing of the determinants of prohibition of acts relevant from the point of view of penal law in two ranges which fulfil this structure, i.e. in the field of regulation of the said norm and in the field of its application. Taking up of these problems also required settling of a certain funda mental initial question, which is resolved to establishing whether in an appropriate regulation of penal law the sanctioned norm is contained. For this goal, after having quoted the particu larly representative standpoints of the science of law in this field, the author also presented his own view which is the point of departure of the central analyses - an important fragment of this part of considerations is explanation of the so called relation of sanctioning obtaining between these norms. Also in this book the author brought up the problems, which according to the author, are absolutely determined by some ascertainments of the theory of law and methodology of law nature made earlier in this work.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I
Zawartość normatywna przepisu prawa karnego

§ 1. Normatywny i enuncjatywny charakter przepisów prawa karnego
§ 2. Poglądy na temat zawartości normatywnej przepisu prawa karnego określającego typ czynu zabronionego zagrożonego karą
§ 2.1. Pogląd, według którego jedyną normą prawną zawartą we wskazanym przepisie prawa karnego jest norma sankcjonująca i jego reprezentatywne egzemplifikacje w wypowiedziach doktryny prawniczej - ogólna charakterystyka
§ 2.2. Pogląd, według którego jedną z norm prawnych zawartych we wskazanym przepisie prawa karnego jest norma sankcjonowana i jego reprezentatywne egzemplifikacje w wypowiedziach doktryny prawniczej - ogólna charakterystyka
§ 2.3. Stanowisko własne

Rozdział II
Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym

§ 1. Założenia wstępne
§ 2. Zakres normowania (dyspozycja)
§ 2.1. Uwagi ogólne
§ 2.2. Warunki wstępne, jakie w teorii prawa stawia się normowanemu w normie prawnej zachowaniu
§ 2.2.1. Warunek wykonalności czynu
§ 2.2.2. Warunek dowolności czynu
§ 2.3. Sytuowanie znamion czynu zabronionego w stosownym dlań ze względów teoretycznoprawnych zakresie normy sankcjonowanej - uwagi systematyzujące
§ 2.4. Szczegółowe zagadnienia związane z usytuowaniem poszczególnych znamion w zakresie normowania normy sankcjonowanej
§ 2.4.1. Usytuowanie znamienia skutku w zakresie normowania normy sankcjonowanej - uzasadnienie stanowiska na tle analizy krytycznej
§ 2.4.2. Uzasadniona względem teoretycznoprawnym propozycja przeorientowania roli tzw. normatywnych podstaw obiektywnego przypisania skutku
§ 2.4.3. Usytuowanie znamion podmiotowych w zakresie normowania normy sankcjonowanej - uzasadnienie stanowiska na tle analizy krytycznej
§ 2.4.4. Odwzorowanie tzw. stadialnych i zjawiskowych form czynu zabronionego w płaszczyźnie normatywnej
§ 2.4.4.1. Tak zwane stadialne formy czynu zabronionego
§ 2.4.4.2. Tak zwane zjawiskowe formy czynu zabronionego
§ 3. Zakres zastosowania (hipoteza)
§ 3.1. Zakres zastosowania normy sankcjonowanej jako konieczny fragment jej struktury
§ 3.2. Adresat normy sankcjonowanej
§ 3.2.1. Uwagi kluczowe
§ 3.2.2. Teoretycznoprawne podstawy odpowiedzialności karnej ekstraneusa za współdziałanie przy przestępstwie indywidualnym
§ 3.3. Sytuacja, w której norma sankcjonowana znajduje zastosowanie - ogólna charakterystyka tworzących ją elementów

Rozdział III
Zagadnienie usytuowania tzw. kontratypu i jego zaprzeczenia w prawnokarnej strukturze normatywnej

Rozdział IV
O zbiegu przepisów ustawy i zbiegu przestępstw z punktu widzenia jednoczynowego i wieloczynowego zbiegu przekroczonych norm sankcjonowanych

§ 1. Uwagi wstępne
§ 2. Zbieg przepisów ustawy
§ 3. Zbieg przestępstw
§ 3.1. Uwagi ogólne
§ 3.2. Analiza normatywna poszczególnych konstruktów doktryny prawniczej zaliczanych do zbiegu przestępstw
§ 3.2.1. Tak zwane przestępstwa zbiorowe
§ 3.2.2. Tak zwane przestępstwa złożone
§ 3.2.3. Tak zwane przestępstwa dwuaktowe
§ 3.2.4. Tak zwane przestępstwa wieloodmianowe
§ 3.2.5. Przestępstwa, przy których regułą jest ich jednorazowe popełnienie wielokrotnym zachowaniem
§ 3.2.6. Tak zwane przestępstwa o sumarycznie określonych przedmiotach
§ 3.2.7. Tak zwane przestępstwo ciągłe (art. 12 k.k.)
§ 3.2.8. Tak zwany ciąg przestępstw (art. 91 k.k.)
§ 3.2.9. Tak zwany typowy zbieg przestępstw

Podsumowanie

Bibliografia

The structure of the sanctioned legał norm in penal law. General problems (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl