Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii

Wiktor Werner

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2009
 • Wydanie: I
 • Seria: Historia
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-2059-6
 • Liczba stron: 234
 • Liczba arkuszy wyd.: -
 • Format [cm]: 17, 0 x 24, 0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Na jakich ogólnokulturowych kategoriach myślowych ufundowana jest historiografia?Jaka jest natura historyczności? - te dwa pytania wyznaczają horyzont badawczy książki. Odpowiedzi na pytanie o naturę historyczności autor poszukuje poza tekstami historyków, licząc na to, że historyczność przejawi się tam w "czystej formie", ujawniając kulturowy, świadomościowy fundament historiografii jako formy piśmiennictwa. Autor dokonuje konceptualizacji idei historyczności, śledzi historię idei i postępującą w europejskiej XIX-wiecznej myśli ewolucję rozumienia historyczności. Inspiracji szuka u F.Nietzschego i G. H.Meada, szeroko i wnikliwie odwołuje się do tekstów źródłowych A. Smitha, Th.Malthausa,J.Benthama, D. Ricardo, J.S.Milla , podejmując frapujący dialog z myślicielami.

Spis treści

 • Wstęp
 • Specyfika pracy. Podział pracy

 • Część I. Historyczność jako forma świadomości i cecha kultury

  • Rozdział 1. Zagadnienie świata z historią i świata bez historii. Historia a historyczność. Historyczność, ahistoryczność, ponadhistoryczność jako kategorie myślowe i kulturotworcze

  • Rozdział 2. Historyczność jako naturalne środowisko człowieka

 • Część II. Przejawy historyczności i ahistoryczności

  • Rozdzia. 1. Historyczność i ponadhistoryczność na granicy filozofii i nauk spo.ecznych. Filozofia empiryczna i filozoficzna historiografia Davida Hume'fa

   • a. David Hume. Spojrzenie ogólne
   • b. Davida Hume'fa koncepcja natury ludzkiej
   • c. Użytek z historii w tworczości Davida Hume'fa
  • Rozdział 2. Historyczność w ekonomii politycznej, nauce na granicy rożnych form namysłu nad rzeczywistością społeczną
   • a. Wstęp
   • b. Adam Smith. Problem equlibrium
   • c. Thomas Robert Malthus. Znaczenie wiedzy historycznej dla zrozumienia procesow demograficznych
   • d. Jeremy Bentham. Utylitaryzm i "życie chwilą"
   • e. David Ricardo. W kierunku antyhistorycznego, obiektywistycznego ujęcia zjawisk ekonomicznych
   • f. John Stuart Mill. Empiryczny aspekt logiki, historyczny charakter psychiki, społeczny wymiar ekonomii
   • g. Dziewiętnasto- i dwudziestowieczny spor o metodologię ekonomii. Historycyzm, uniwersalizm i prakseologia
  • Rozdzia. 3. Historyczne kategorie w dyskusji ewolucjonistycznej w drugiej połowie XIX wieku

   • a. Wprowadzenie. Nauka i wiedza nienaukowa, specyfika możliwych interakcji
   • b. Egzemplifikacja - Thomas Henry Huxley. Historia naturalna różna od historii kultury
   • c. Egzemplifikacja - Charles Hodge. Pragnienie historii naturalnej, która nie jest bezcelowa
   • d. Egzemplifikacja - historiograficzne peryferia historii naturalnej
   • e. Podsumowanie

 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Indeks osób
 • Spis ilustracji
 • Summary

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl