Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia

Zbigniew Zwoliński

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): The mobility of mineral matter in paraglacial areas, King George Island, Western Antarctica
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: Geografia nr 74
 • ISSN: 0554-8128
 • ISBN: 978-83-232172-4-4
 • Liczba stron: 266
 • Liczba arkuszy wyd.: 23,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Monografia prezentuje szczegółowe badania dotyczące obszaru wolnego od lodu, leżącego na Wyspie Króla Jerzego w rejonie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego. Autor analizuje procesy geomorfologiczne w obszarach peryglacjalnych, nawiązując do literatury dotyczącej Szetlandów Południowych i do koncepcji zmian pod wpływem procesów globalnego ocieplenia. Podaje charakterystykę elementów środowiska geograficznego (hydrografia, klimat, rzeźba) obszarów wolnych od lodu. Wymienia się je jako oazy, czyli te tereny, które w niedawnym czasie zostały odsłonięte spod lodu i które kształtowane są przez procesy morfogenetyczne, w tym szczególnie denudacyjne (np. erozyjne czy denudacji chemicznej) oraz procesy biogeniczne. Autor gruntownie uzasadnia tezę o odrębności oaz polarnych.

Abstract (en)

The monograph presents the results of a research into the geoecosystems of polar oases located on King George Island in the South Shetlands in the Maritime Antarctic. The author analyses geomorphological processes in the paraglacial areas as determined by climatic and hydrological conditions. He assumes that the efficiency of the oasis system of mineral matter mobility is a function of geomorphic activity in glaciated and nonglaciated catchments. The recession of glaciers brings about an expansion of ice-free areas, landform metamorphoses, changes in land cover, redeposition of sedimentary covers, changes in the water cycle and mineral circulation, and finally a transformation of landscapes in the ice drainage basin of Admiralty Bay. These changes inspired the author to formulate and develop the conception of a geosuccession and its theoretical and applicational justification. The dissertation employs an innovative and original approach to the highly complex problems of paraglacial evolution controlled by present-day global environmental changes. The author relied on extensive polar geomorphological literature augmented with detailed four-year field investigations, including a unique set of geoecological, meteorological, hydrological and hydrochemical monitoring data from four sub-Antarctic catchments situated in the vicinity of the Polish Henryk Arctowski Antarctic Station.

Spis treści

 • Wprowadzenie

 • ZAKRES OPRACOWANIA
  • Problematyka
  • Obszar badań
  • Metody badań

 • PROCESY GEOSUKCESJI W GEO EKOSYSTEMACH OAZ POLARNYCH W KONCEPCJI PARAGLACJALNEJ
  • Geomorfologia paraglacjalna
  • Paraglacjalny charakter oaz polarnych
  • Odmienność klimatyczna oaz polarnych
  • Geoekosystemy oaz polarnych Zatoki Admiralicji
  • Tempo recesji lodowców a tworzenie się oaz
  • Typy oaz polarnych
  • Rozmieszczenie i wielkość oaz polarnych
  • Podstawy zdefiniowania pojęcia geosukcesji
  • Definicja geosukcesji
  • Zmiany domen morf o genetycznych podstawą geosukcesji
  • Przebieg geosukcesji na obszarach paraglacjalnych
  • Właściwości geoekosukcesji - synopsis

 • SYSTEM KRĄŻENIA MATERII MINERALNEJ JAKO PRZEJAW GEOSUKCESJI W GEOEKO SYSTEMACH OAZ POLARNYCH
  • Zasięg przestrzenny systemu
  • Pozycja systemu
  • Granice systemu
  • Miąższość systemu
  • Struktura systemu
  • Stan systemu
  • Studium przypadku - odwilż śródzimowa
  • Kaskady systemu
  • Kaskada wejścia
  • Kaskada przemian inicjalnych
  • Kaskady denudacji, transportu i redepozycji
  • Kaskady dostawy i wyjścia
  • Studium przypadku - system fłuwialny

 • SEZONOWOŚĆ MOBILNOŚCI MATERII MINERALNEJ NA OBSZARACH PARAGLACJALNYCH
  • Metoda
  • Analiza cech diagnostycznych
  • Temperatura powietrza, Tp
  • Prędkość wiatru, Vch
  • Opad atmosferyczny, P
  • Usłonecznienie, U
  • Temperatura gruntu, Tg
  • Grubość pokrywy śnieżnej, GPS
  • Sezony mobilności materii - grupowanie
  • Fluktuacje mobilności materii mineralnej jako przejaw sezonowości aktywności geomorficznej

CHARAKTER MOBILNOŚCI MATERII MINERALNEJ W STREFIE SUBANTARKTYCZNEJ - SYNOPSIS

Literatura

The mobility of mineral matter in paraglacial areas, King George Island, Western Antarctica (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl