Dialogowe podstawy etyki gospodarczej

Przemysław Rotengruber

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Dialogical founda-tions of business ethics
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: Filozofia i Logika nr 112
 • ISSN: 0083-4246
 • ISBN: 978-83-232-2288-0
 • Liczba stron: 272
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,0
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Poszukując odpowiedzi na pytanie o formułę etyczną uwzględniającą wymóg pomnażania dóbr materialnych oraz zachowującą wobec niego ewaluacyjny dystans, autor książki skupił się na dialogu. Postulat dialogu, poza argumentami wywiedzionymi ze sporu o konstytucję człowieka, czerpie swoje uzasadnienie z przekonania interlokutorów o wartości łączących ich więzi. Jakkolwiek sposób oceny doświadczeń gospodarczych w zaproponowanej formule zawęża się do interakcyjnego kryterium słuszności, to owo kryterium wystarcza, by partnerzy dialogu mogli się porozumieć. Odsłania przed nimi destrukcyjne – etycznie i prakseologicznie – skutki odmowy wzajemnego opowiadania się z własnych dokonań i zamierzeń (niekiedy skutki porzucenia odpowiedzialności za dorastanie innych do roli gospodarczego partnera).

Abstract (en)

Seeking the answer to the ąuestion about the ethical formuła useful to evaluate business events, the author focuses on the dialogue. The need of the dialogue is justified by the conviction of interlocutors about the value of the relation between them. Although the manner of the assessment of business experiences in the proposed formuła is narrowed to the interactive criterion of fairness, that crite-rion suffices to enable the partners to agree, or find a consensus. It discloses to them the ethically and praxeologically destructive effects of a refusal to exchange information about their own accom-plishments and plans and, sometimes, the conseąuences of a refusal to accept responsibility for the process of others growing up to the role of business partners.

Spis treści

Wprowadzenie        
Rozdział I
Etyka gospodarcza - zadania, narzędzia, cele        
1.1.    Od sporu o gospodarkę przyjazną społeczeństwu do teorii etycznego gospodarowania        
1.2.    Jak etyka łączy się z gospodarowaniem?    
1.2.1.    Deklaracje programowe etyków gospodarczych        
1.2.2.    Stanowisko polskich badaczy życia gospodarczego        
1.3.    Adresat, narzędzie - trudności definicyjne        
1.3.1.    Etyka przedsiębiorcy czy etyka życia gospodarczego? Problem adresata    
1.3.2.    Etyka - alternatywa, pochodna czy uzupełnienie reguł sprawności gospodarczej? Problem narzędzia         
1.3.3.    Dokąd wiedzie droga? Wnioski        
Rozdział II
Paradygmat dialogowy        
2.1.    Dlaczego dialog?        
2.2.    Podstawy koncepcji dialogowej        
2.3.    Warunki przeniesienia postulatu dialogu na grunt społeczny
2.3.1.    Dialog jako konsens, dialog vs. konsens        
2.3.2.    Metaetyczna podstawa, metafizyczna hipoteka        
2.4.    Etyka dialogu w zastosowaniu gospodarczym        
2.4.1.    Dialogowa asymetria jako przedmiot etyczno-gospodarczej debaty        
2.4.2.    Problem merkantylnych uwikłań podmiotu gospodarującego. Postulat integralności we współzawodnictwie Richarda De George'a        
Rozdział III
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań etycznych        
3.1.    Dialog jako fundament etyki przedsiębiorstwa        
3.2.    Aksjologiczna tożsamość podmiotu gospodarczego        
3.3.    Partnerstwo strategiczne. Dialog pomiędzy przedsiębiorcami        
3.4.    Rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa        
3.5.    Integracja zatrudnionych    
Troska o interesariuszy        
3.7.    Dialogowa odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako przedmiot szacowania
Rozdział IV
Dialog gospodarczy zaczynem publicznej debaty        
4.1.    Gospodarowanie jako problem polityczny. Prawodawca - trzeci aktor        
4.1.1.    Triada uczestników życia gospodarczego        
4.1.2.    Geneza nowoczesnego konfliktu społecznego według Maxa Webera
4.2.    Jak chronić więzi łączące uczestników triady? Działania konsensualnoprawne a dialog        
4.2.1.    Konsensualno-prawny projekt społecznego porozumienia        
4.2.2.    O kruchości prawa jako źródła podmiotowych gwarancji uczestników życia gospodarczego        
4.2.3.    Niewystarczalność strategii konsensualnej. Problem metafizyki raz jeszcze        
4.3.    Gdzie możliwa jest dziś publiczna debata? Koncepcja forum etycznogospodarczego        
Etyka, gospodarka, dialog. Zakończenie        
Bibliografia        
Dialogical foundations of business ethics (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl