Apologia piosenki. Studia z historii gatunku

Joanna Maleszyńska

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2013
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Polska nr 153
 • ISSN: 0554-8187
 • ISBN: 978-83-232-2622-2
 • Liczba stron: 240
 • Liczba arkuszy wyd.: 14,00
 • Format [cm]: 17,0 x 21,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Monografia opisuje różnorodne funkcje, zastosowania i formy obecności literacko-muzycznego zjawiska, jakim jest piosenka. Ukazanie piosenki oraz jej twórców samodzielnie, w utworach literackich, jak i w konkretnych sytuacjach historycznych pozwala dostrzec jej niesłychaną pojemność i kulturową żywotność, a także zrozumieć, choć po części, fenomen odbiorczy. Będąc najprostszą formą literackiego kontaktu z publicznością, piosenka odegrała niebagatelną rolę w życiu społecznym, niosąc sensy i idee niemożliwe do przekazania w tzw. gatunkach wysokich. Mieści się w obszerniejszych formach, wzbogaca epikę, dramat (m.in. operę), oraz współbuduje musicale i filmy, co z punktu widzenia poetyki stanowi szczególnie ciekawe zjawisko. Jako śpiewany osobny utwór (literacki, balladowy czy satyryczny) służy wyrażaniu emocji, a także celom ludycznym czy dydaktycznym. Spektrum jej oddziaływania jest szerokie, być może nawet niewyczerpane. Dlatego w książce opisane zostały epizody z życia gatunku, który wobec małych rozmiarów sprzężonych z wielkimi możliwościami zasługuje na tytułową pochwałę.

Abstract (en)

Apology of the Song. Studies in the History of the Genre tells about different functions, applications, and forms of presence of the literary-musical phenomenon of the song. Presenting the song and its creators both independently, in literary works, and in concrete historical situations, allows to recognize its capacity and cultural vivacity, and also to understand – at least in part – the phenomenon of its reception. Being the easiest form of literary contact with audiences, the song played a significant role in social life, carrying senses and ideas impossible to convey in the so-called high genres. It can be found in larger forms, among others it enriches the epic, drama (for example, the opera), and co-creates musicals and movies, which is particularly interesting from the point of view of poetics. As a sung piece – literary, balladic or satirical – it serves to express emotions, as well as ludic and didactic goals. The spectrum of its influence is wide, perhaps inexhaustible. That is why „Apology” sketches out episodes from the life of the genre, which – coupling petite form with great possibilities – deserves the eponymous apology.

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl