Czasopisma Naukowe

Kategorie potomne

Artium Quaestiones

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 40 points
Punktacja MNiSW (2019): 40

„Artium Quaestiones” jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1979 roku i od początku koncentrowało się na teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach historii sztuki. Artykuły publikowane w czasopiśmie dotyczą zarówno sztuki nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej.

Charakterystyczną cechą „Artium Questiones” są krytyczne omówienia najnowszej literatury dziedziny a zwłaszcza przekłady ważnych  teoretycznych i analitycznych tekstów, artykułów i rozdziałów książek. Dotychczas ukazały się tłumaczenia publikacji takich autorów jak Rosalind Krauss, Hal Foster, Mieke Bal, William J. T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Grisellda Pollock, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Max Imdahl, Michael Brötje, Horst Bredekamp czy Hans Belting. W wielu przypadkach były to pierwsze przekłady tekstów tych badaczy w Polsce.

Redakcja „Artium Quaestiones” zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów zarówno uznanych naukowców, jak i młodych badaczy sztuki i kultury wizualnej. Od XXVIII numeru czasopismo zawiera sekcję tematyczną, do której corocznie ogłaszany jest „call for papers”. Prawdopodobnie od 2018, oprócz wersji papierowej, „Artium Quaestiones” będzie ukazywać się w postaci elektronicznej na platformie wolnego dostępu PRESSto.

„Artium Quaestiones” jest indeksowane w European Index for the Humanities (ERIH) oraz Index Copernicus International (ICI). Znajduje się na liście C czasopism naukowych publikowanej przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pokaż artykuły...

Balcanica Posnaniensia

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

Czasopismo Prawno-Historyczne

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 40 points
Punktacja MNiSW (2019): 40

Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj. W 2013 r. minęło 65 lat jego istnienia. Funkcję Redaktora CPH pełnili: Zygmunt Wojciechowski, Karol Koranyi, Zygmunt Lisowski, Zygmunt Wojciechowski, Zygmunt Wojciechowski, Michał Sczaniecki oraz Henryk Olszewski. CPH ukazuje się regularnie co pół roku, od 2010 r. również w wersji elektronicznej na uniwersyteckiej platformie cyfrowej AMUR. Jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH piszą renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych. CPH udostępnia swych szpalt autorom rozpraw, autorom prac drobnych i materiałów oraz autorom tekstów polemicznych i krytycznych. Każdy tom, składający się z dwóch zeszytów, zawiera obszerny dział kroniki życia naukowe.

Pokaż artykuły...

Człowiek i Społeczeństwo

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points
Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Fenomenologia

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points
Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Folia Praehistorica Posnaniensia

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 40 points
Punktacja MNiSW (2019): 40

Pokaż artykuły...

Folia Scandinavica Posnaniensia

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

Functiones et Approximatio. Commentarii Mathematici

Ministry of Science and Higher Education (2019): 40 points
Punktacja MNiSW (2019): 40

Czasopismo indeksowane w bazie Scopus

Pokaż artykuły...

Glottodidactica

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication

Ministry of Science and Higher Education (2019): 40 points
Punktacja MNiSW (2019): 40

Czasopismo indeksowane w bazie Scopus

Pokaż artykuły...

Interdisciplinary Studies in Musicology

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

Journal of Gender and Power

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points

Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Kultura – Społeczeństwo – Edukacja

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w ciągle na nowo konstruowanej wielokulturowej rzeczywistości. Globalna ekumena kulturowa determinuje również niekonwencjonalny namysł nad edukacją w warunkach globalnych. Współczesny dyskurs nad jakością edukacji, uwzględniający wielość kontekstów społeczno-kulturowych zmian zachodzących w świecie, powinien sprzyjać umiejętności planowania działań oświatowych na rzecz kształtowania prorozwojowego społeczeństwa ogólnoświatowego. Warunkiem sine qua non będzie więc zrozumienie istoty transformacji odbywającej się w przestrzeni edukacyjnej. Zamieszczone teksty mają stanowić przyczynek do namysłu i zaproszenie do dyskusji na temat uczestnictwa jednostek w kulturze globalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad konieczną ewolucją edukacji w warunkach globalnych.

"Culture-Society-Education" is a scientific journal published at the Faculty of Educational Studies of the Adam Mickiewicz University in Poznań twice a year. The journal exists since 2012. Articles are being published in Polish and English, as well in other congress languages. Each article includes a title and an abstract in English. Also the journal's web page has an English version. The editorial board of the journal includes a statistical and linguistic editors. The editorial board includes also editors in specific subjects. The review procedure is published in each issue of the journal, as well in the journal's web page. The procedure is concordant with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education included in the act of "Good practices in review procedures in science" from 2011. Sending an article for publishing to the editorial board is identical with the author's agreement with the review process. The editorial board reserves the right for formal evaluation of the texts received. Articles and texts received by the journal are being reviewed by two reviewers, who are not members of the editorial board. The reviewers are independent research employees and are not employed in the same institution, which publishes the journal. Texts received are always sent for reviewing to a different institution, than the author is employed in. The review procedure is absolutely anonymous according to the rules of the "double blind review" (authors and reviewers do not know each others names). Authors are always informed about the review's outcome. The editorial board applies also a safety procedure protecting from the phenomenon of "ghostwriting" by the requirement of a written statement on each author's contribution if a particular text has more then one author. It is required to state who is the author of the theoretical (concepts and research ideas) and methodological part (statistics or other research tools). The editorial board takes actions to perfection the procedure through the use of further tools, making the mentioned phenomenon impossible to apply. It takes also actions to include in the journal's web page shortened versions (as abstracts) of the articles published in each issue.

Pokaż artykuły...

Neodidagmata

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points

Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Polish Journal for American Studies

Ministry of Science and Higher Education (2019): 40 points
Punktacja MNiSW (2019): 40

Pokaż artykuły...

Polish-AngloSaxon Studies

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

Poznańskie Studia Slawistyczne

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

Poznańskie Studia Teologiczne

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

Przegląd Prawa Rolnego

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

Przestrzenie Teorii

Ministry of Science and Higher Education (2019): 70 points
Punktacja MNiSW (2019): 70

Czasopismo indeksowane w bazie Scopus

Pokaż artykuły...

Quaestiones Geographicae

Ministry of Science and Higher Education (2016): 9 points
Punktacja MNiSW (2016): 9

Czasopismo indeksowane w bazie Scopus

Pokaż artykuły...

Rocznik Pedagogiczny

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próbą krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań, jak również postulatów dotyczących ich reorientacji. Rocznik – tak rozumiany – ma być wyrazem samowiedzy pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Czasopismo stawia m.in. pytania o kondycję uprawianych subdyscyplin pedagogicznych i warunki funkcjonowania środowisk naukowych je tworzących. Rocznik Pedagogiczny prezentuje pogłębiony obraz dorobku polskiej myśli pedagogicznej, ale jest zarazem świadectwem wszechstronnej działalności organizacyjnej, edukacyjnej, reformatorskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków i instytucji naukowo-badawczych.

Pokaż artykuły...

Roczniki Socjologii Rodziny

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points
Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 40 points
Punktacja MNiSW (2019): 40

Pokaż artykuły...

Studia Edukacyjne

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Pokaż artykuły...

Studia Germanica Posnaniensia

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points
Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Studia Metodologiczne

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points
Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Studia Prawa Publicznego

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points
Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Studia Romanica Posnaniensia

Ministry of Science and Higher Education (2019): 70 points
Punktacja MNiSW (2019): 70

Czasopismo indeksowane w bazie Scopus

Pokaż artykuły...

Studia Rossica Posnaniensia

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2018): 20

Pokaż artykuły...

Studia Ukrainica Posnaniensia

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

„Studia Ukrainica Posnaniensia” to recenzowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od roku 2013, w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z renomowanych ośrodków akademickich, jak również prace młodych naukowców. Artykuły publikowane są w języku ukraińskim i polskim z abstraktami w języku angielskim. W skład komitetu naukowego Studia Ukrainica Posnaniensia wchodzą zarówno uczeni polscy (Poznań, Wrocław, Warszawa), jak i zagraniczni (Austria, Bułgaria, Czechy, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry).

Pokaż artykuły...

Symbolae Philologorum Posnaniensium

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points
Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein

Ministry of Science and Higher Education (2019): 5 points
Punktacja MNiSW (2019): 5

Pokaż artykuły...

Studia Rossica Posnaniensia XLIII

Beata Waligórska-Olejniczak (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 34.00 zł
  30.60 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 15.00 zł
  13.50 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 14.00 zł
  12.60 zł
  Taniej o : 10.00%

Journal of Gender and Power Vol. 9, No. 1, 2018

Agnieszka Gromkowska-Melosik (ed.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 15.00 zł
  13.50 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 16.00 zł
  14.40 zł
  Taniej o : 10.00%

Czasopismo Prawno-Historyczne; tom LXX, zeszyt 1

Małgorzata Materniak-Pawłowska (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 55.00 zł
  49.50 zł
  Taniej o : 10.00%

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl