Roczniki Socjologii Rodziny, tom XII (2000). Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne

Zbigniew Tyszka (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 3.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2000
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0867-2059
 • ISBN: 83-232-1056-X
 • Liczba stron: 246
 • Liczba arkuszy wyd.: 20,90
 • Format [cm]: 16,5 x 23,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

„Roczniki Socjologii Rodziny” to czasopismo ukazujące się regularnie od 1989 roku. Głównym jego celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę. Zgodnie z regułą przyjętą od początku jego istnienia, czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny i sprzyja wymianie doświadczeń badaczy, którzy uczynili rodzinę ważnym przedmiotem badań, prezentowane są tu artykuły socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i demograficzne, pokazujące różne aspekty życia rodzinnego a także procesy mikrospołeczne bezpośrednio i pośrednio wiążące się z rodziną.

Spis treści

ARTYKUŁY

 • Zbigniew Tyszka (UAM Poznań), Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci
 • Bogusław Bieszczad (UJ Kraków), Stan przygotowania młodych małżonków do pełnienia funkcji socjalizacyjno-wychowawczej w rodzinie
 • Ryszard Skrzypniak (Politechnika Koszalińska), Wartości w procesie wychowania rodzinnego
 • Urszula Sokal (Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna Koszalin), Wybrane aspekty kształto-wania się tożsamości człowieka w rodzinie
 • Witold Wrzesień (UAM Poznań), Relacje międzypokoleniowe a rodzina
 • Leszek Gołdyka, Krzysztof Lisowski (WSP Zielona Góra), Zachowania młodzieży miasta pogranicza polsko-niemieckiego wobec rodziców
 • Iwona Przybył (UAM Poznań), Postawy małżonków bezdzietnych wobec rodzicielstwa
 • Henryk Pełka (Politechnika Koszalińska), Rodzina - wybór zawodu -szkoła
 • Anna Wachowiak (WSP Zielona Góra), Tendeneje rozwojowe rodziny niemieckiej w latach dziewięćdziesiątych - wobec pluralistycznych wzorów życia społeczeństwa postindustrialnego
 • Silke Bartsch, Barbara Methfessel (Padagogische Hochschule, Heidelberg), Youth in Germany: their orientation in life
 • Mieczysław Radochoński, Anna Radochońska, Lidia Perenc (WSP Rzeszów), Family factors in the development of obsessive-compulsive disorders in youth
 • Anna Kotlarska-Michalska (UAM Poznań), Starość w aspekcie socjologicznym
 • Aldona Żurek (UAM Poznań), Wpływ rodziny i innych grup małych na poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa jednostki
 • Marek Żyromski (UAM Poznań), Dziewiętnastowieczna rodzina polska
 • Katarzyna Szafer (UAM Poznań), Makro- i mikrostrukturalne uwarunkowania sytuacji ziemiaństwa wielkopolskiego na przełomie XIX i XX wieku
 • Waldemar Nowak (WSP Bydgoszcz), Malżeństwa wiejskie w Polsce lat osiemdziesiatych. Szkic historyczny
 • Roman Tokarczyk (UMCS Lublin), Normatywne ujęcia antyprokreacji

RECENZJE

 • Martyna Roszkowska, recenzja książki: Maria Ziemska (red.), Rodzina współczesna
 • Anna Wachowiak, recenzja książki: Elżbieta Puchnarewicz, Kobieta i rodzina w krajach rozwijających się. Dziedzictwo a wyzwania współczesności
 • Tadeusz Sakowicz, recenzja książki: ks. Jan Śledzianowski, Zranione ojcostwo. Na podstawie badań Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

Contents


ARTICLES

 • Zbigniew Tyszka, Condition of contemporary family and socialization within family
 • Bogusław Bieszczad, The condition of young husband and wife's preparation to perform the social and educational role in the family
 • Ryszard Skrzypniak, Values in the process of education in the family
 • Urszula Sokal, Selected aspects of shaping man's identity in a family
 • Witold Wrzesień, Generation relations and the family
 • Leszek Gołdyka, Krzysztyf Lisowski, Behaviour of the youth inhabiting Polish - German border towns towards their parents
 • Iwona Przybył, The attitudes towards parenthood of childless married couples
 • Henryk Pielka, Family - profession choice of occupation - school
 • Anna Wachowiak, New development tendencies of German family in nineties - into pluralistic patterns of life of post-industrial society
 • Silke Bartsch, Barbara Methfessel, Youth in Germany: their orientation in life
 • Mieczysław Radochoński, Anna Radochońska, Lidia Perenc, Family factors in the development of obsessive-compulsive disorders in youth
 • Anna Kotlarska-Michalska, Old Age in sociological aspect
 • Aldona Żurek, The influence of family and other small groups on the sense of satisfaction and safety of individual
 • Marek Żyromski, The institution of Plish family in the l9th century
 • Katarzyna Szafer, Macro- and microstructural conditions of situations of the land aristocracy in Wielkopolska on the turn of l9th century
 • Waldemar Nowak, Rural marciages in Poland ofthe 80-ies. Historical study
 • Roman Tokarczyk, Normative interpretations of anti-procreation

REVIEWS

 • Martyna Roszkowska, review of book: Maria Ziemska, Contemporary family
 • Anna Wachowiak, review of book: Elżbieta Pucharewicz, Woman and family in the developing countries. The heritage and the challenges of modern times
 • Tadeusz Sakowicz, review of book: ks. Jan Śledzianowski, The Wounded Fatherhood. On the Research Base Concerning the Association for Father Rights Defence

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl