Przestrzenie Teorii 15/2011

Anna Krajewska (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 42.32 zł
  38.09 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Spaces in Theory
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 1644-6763
 • ISBN: 978-83-232-2293-4
 • Liczba stron: 332
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

O czasopiśmie

„Przestrzenie Teorii” – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i prezentuje tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. W skład redakcji wchodzą: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (sekretarz redakcji), Anna Krajewska (redaktor naczelna), Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams, Seweryna Wysłouch. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

About the journal

„Spaces in Theory” [„Przestrzenie Teorii”] is a theoretical and literary journal of scholarly criticism. Established in 2002 in the Faculty of Polish and Classical Philology of the Adam Mickiewicz University in Poznań (AMU), it is co-edited and developed in a close cooperation with the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. In the past, Przestrzenie Teorii was issued once a year, but since 2007, the journal is published by Adam Mickiewicz University Press bi-annually. The journal is refereed and has a nationwide range. It has also been able to attract growing interest in academic communities throughout Europe and overseas. Each article is preceded with an English translation of its abstract. The journal reflects the research interests of authors from across a wide range of universities and colleges in Poland and presents translations of texts of distinguished foreign theoreticians in literature publishing abroad. The editorial board includes: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (secretary), Anna Krajewska (editor-in-chief) Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams and Seweryna Wysłouch. The journal undertakes to present key and essential problems in the contemporary criticism and theory of literature, provides a platform for a transdisciplinary dialogue, in which arguments, controversy and complementarity of the contributions reflect and shape the present research and artistic awareness and consciousness (at the scholary community level). The published texts, present in diversified methodological approach, address both aesthetical and poetical problems, show particular areas of research in philosophy and physics encompassing theatre and film, but also drama, fine arts and music, which enlight one another, correspond with one another, or reveal contradictions. The journal is characterized by its interdisciplinary approach, participates in the present-day scholarly discourse in the field of the philosophy of science and attempts to effect its policy of fostering the polyphonic form of literary studies in drama. The creative dramatics of the journal is co-produced by particular thematic sections: essays, interpretations', presentations, translations and reviews. Przestrzenie Teorii, presenting an interesting overview across a wide spectrum of modem thinking, becomes thus a multi-dimensional space of post-modern scholarly declarations of theoretical turns or shifts and of view and opinions. Presented theoretical considerations are not limited in their scope to just literature, but open up to the vast areas of culture and arts.

 

Spis treści

Anna Krajewska
Sztuka jako uobecnianie

Rozprawy

Jan Michalik
Krakowianka jedna wobec modernizmu
Arkadiusz Morawiec
Ewa Lipska jako pisarka polityczna
Anna Legeżyńska
Doświadczenie kulturowe w poezji Ewy Lipskiej (Zarys problematyki)
Agnieszka Rydz
Holograficzny model reminiscencji w poezji Czesława Miłosza
Tomasz Umerle
Dar Czesława Miłosza w kontekście filozofii daru Jacques’a Derridy
Bartłomiej Biegajło
Czytając między wierszami. Rodzinna Europa Czesława Miłosza i jej angielski/amerykański przekład
Arkadiusz Żychliński
Nieobecnienie. Historie (o) śmierci
Bogna Choińska
„Le mur du langage” – samotność według Jacques’a Lacana (inność, porozumienie, miłość)
Dorota Wojda
Rewizje historii i dyskursu kryminologicznego: Kuśniewicz, Terlecki, Rymkiewicz
Cezary Zalewski
Sztolnie mitów. Mitologiczne dyskursy Mieczysława Jastruna i Zbigniewa Herberta
Piotr Dariusz Urban
Znaki misterium w liryku Zbigniewa Herberta pt. U wrót doliny
Aleksandra Reimann
„Podsłuchać muzyczny motyw”. O cyklu muzyczno-poetyckim na przykładzie Muzyki wieczorem Jarosława Iwaszkiewicza
Marcin Rychlewski
Interpretacja i konsumpcja
Iwona Grodź
Fenomen czwartego wymiaru w twórczości Jerzego Kuci

Przekłady

David Williams
Pod powierzchnią świata, poza historią – ku kontrhistorii odpadów i ziemi jałowej (przełożył Piotr Dobrowolski)
Janis Augsburger
Masochizmy. Mitologizacja jako estetyka kryzysu w twórczości Brunona Schulza (przełożyła Katarzyna Lukas)

Recenzje

Katarzyna Lukas
Janis Augsburger, Masochismen. Mythologisierung als Krisen-Ästhetik bei Bruno Schulz
Regina Lubas-Bartoszyńska
Stanisław Jasionowicz, Pustka we współczesnym doświadczeniu poetyckim

Noty o Autorach

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl