Komarowszczyzna. Język pogranicza białorusko-polsko-litewskiego

Anna Żebrowska

Książka o języku gwarowym i jego historii, ale także o ludziach – mieszkańcach wsi Komarowo i pobliskich miejscowości, które dzisiaj stanowią część rejonu miadziolskiego obwodu mińskiego. Autorka dokonuje charakterystyki prymarnego kodu językowego, którego rolę pełni gwara białoruska, wraz z uwzględnieniem jej funkcjonowania, podejścia użytkowników do języka komunikacji codziennej oraz ich samoidentyfikacji narodowej. Po przeprowadzeniu badań terenowych w Komarowszczyźnie i analizie materiału stwierdza, że na przestrzeni kilku pokoleń (najstarszego, średniego i młodego) odbywają się zmiany zarówno językowe, jak i tożsamościowe. Publikacja o mowie Komarowszczyzny, która dotychczas nie znajdowała się w centrum zainteresowań badawczych, może być początkiem badań nad mową Miadziolszczyzny – rejonu zróżnicowanego pod względem wyznaniowo-językowym i stanowiącego cenne źródło materiałowe zarówno dla językoznawców, jak historyków, socjologów, antropologów czy innych specjalistów dziedzin humanistycznych.

Dodatkowe informacje

  • Dziedzina: Językoznawstwo
  • Typ publikacji: Monografia
  • Termin wydania: -
  • :::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl